Vindkraft

Det krävs för det mesta tillstånd när man ska sätta upp ett vindkraftverk eller anlägga en vindkraftspark. Om du vill sätta upp ett vindkraftverk kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan till kommunen eller länsstyrelsen. Om detta och lite till kan du läsa här.

Ansök om förhandsbesked (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

När krävs anmälan?

Vindkraftverk med en övre gräns på 125 kilowatt kan uppföras utan anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Vid större anläggningar med en sammanlagd effekt som är mer än 125 kilowatt krävs en anmälan om miljöfarlig verksamhet till antingen kommun eller länsstyrelse. Kontakta kommunens kundtjänst om du känner dig osäker på vem du ska skicka anmälan till.

När krävs bygglov?

Du behöver ansöka om bygglov hos kommunen när ett eller flera av de punkterna nedan stämmer in på det vindkraftverk du tänkt uppföra:

  • Vindkraftverket är högre än 20 meter över markytan
  • det monteras fast på en byggnad
  • det har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter
  • det placeras på ett avstånd från fastighetsgränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken.

Du som sökande bör som första åtgärd kontakta kommunens bygglovshandläggare för ömsesidigt informationsutbyte om projektet, dess förutsättningar och kommunens vindkraftsplanering. Du kan ansöka om ett så kallat förhandsbesked om själva lokaliseringen. Den mer detaljerade utformningen och placeringen avgörs då i bygglovet. Ansökningar om förhandsbesked och bygglov prövas av bygg- och miljönämnden.

Ansökan om bygglov lämnas in tillsammans med:

  • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000

Observera att om det område som du ska uppföra vindkraftverk på ligger inom detaljplanelagt område ska situationsplanen vara baserad på en nybyggnadskarta. När fler än ett vindkraftverk ska uppföras kan situationsplanen ersättas med en översiktskarta där vindkraftverken är koordinatsatta.

Alla handlingar ska vara kopierade på ett vitt papper med svart text och svarta linjer samt nedvikta till A4. (En ritning som är kopierad i färg eller gråskala går inte att arkivera.) Ritningarna ska vara exakta och tydliga med ritningshuvud i nedre högra hörnet. Glöm inte att måttsätta aktuella delar samt avstånd till gata och tomtgräns.

Det spelar roll var vindkraftverk byggs

Beroende på om vindkraftverk ska byggas på mark som på ligger utanför eller inom detaljplanelagt område gäller olika regler. Om du känner dig osäker på hur planen ser ut för det område du tänkt bygga på kan du kontakta kommunens kundtjänst.

Utanför detaljplanelagt område bedöms anläggningens lämplighet utifrån översiktsplanens riktlinjer, plan- och bygglagen samt miljöbalken. En förutsättning för att ge bygglov är att det inte kräver detaljplaneläggning.

Inom detaljplanelagt område ska bygget stämma överens med detaljplanens bestämmelser och plan- och bygglagen. Liten avvikelse kan accepteras om de är förenliga med planens syfte.


Senast uppdaterad: