Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är gemensam för flera fastigheter, exempelvis en väg, en parkering eller gemensamma vatten- och avloppsledningar.

En gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning. Då bestäms det hur anläggningen ska utformas och skötas, men också hur kostnader ska fördelas mellan de fastigheter som deltar.

Eftersom det är fastigheter och inte fastighetsägare som är knutna till gemensamhetsanläggningen, så är även framtida ägare till de deltagande fastigheterna bundna av det som har bestämts.

Skötseln av anläggningen kan antingen göras av alla delägare gemensamt (delägarförvaltning) eller genom en samfällighetsförening (föreningsförvaltning).

För att bilda eller ompröva en gemensamhetsanläggning behöver du ansöka om lantmäteriförrättning.

En anläggningsförrättning gäller för all framtid, men kan omprövas i en ny förrättning om förhållanden ändras, till exempel att användningen av fastigheterna ändras.

Ändra andelstal - olika
sätt att gå tillväga

Här följer en beskrivning av de olika sätt du kan ändra andelstal i en gemensamhetsanläggning och vilka blanketter du ska använda.

Om du inte har möjlighet att skriva ut en blankett själv så kan du kontakta oss.

Du når oss på telefonnummer 0910-73 50 00, mejl kundtjanst@skelleftea.se eller genom att besöka oss i Svalans kontorshus, Viktoriagatan 2, 931 34 Skellefteå. Besökstid 10.00-12.00 alla helgfria vardagar, kundtjänst har öppet 07.00-16.00.

Alla blanketter skickas till:

Skellefteå kommun
Lantmäterimyndigheten
931 85 Skellefteå

Om samfällighetsföreningens styrelse har behörighet att besluta om att ändra andelstalen kan den göra det och sedan skickar ni in en anmälan om det.

Ändringen måste göras enligt vad som står i anläggsbeslutet som togs när samfälligheten bildades. Där står det bland annat på vilket sätt och i vilka fall samfällighetsföreningens styrelse får ändra andelstalen.

Blanketten ni ska använda:

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggning genom styrelsebeslut (pdf) Länk till annan webbplats.

Om ni vill ändra andelstal eller om en eller flera fastigheter vill gå med eller gå ur gemensamhetsanläggningen kan ni göra en överenskommelse om det.

Om gemensamhetsanläggningen sköts av en samfällighetsförening behöver alla fastighetsägare som får ändrade andelstal vara överens med styrelsen och skriva under om förändringen.

Om gemensamhetsanläggningen sköts av delägarna behöver samtliga delägare komma överens om det nya andelstalet.

För att överenskommelsen ska börja gälla behöver ni ansöka om det för att vi ska kunna godkännande den.

Blanketten ni ska använda:

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggning genom överenskommelse (pdf) Länk till annan webbplats.

Om ni vill ändra andelstal kan ni också ta ett beslut om det på en föreningsstämma. På stämman kan ni bara fatta beslut om att ändra andelstalen för befintliga delägare, inte om någon vill gå med eller gå ur gemensamhetsanläggningen.

På stämman måste minst två tredjedelar rösta för ändringen. För att de nya andelstalen ska börja gälla behöver ni ansöka om det för att vi ska kunna godkänna beslutet.

Blanketten ni ska använda:

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggning genom stämmobeslut (pdf) Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: