Ledningsrätt

El- och vattenledningar, optiska fibrer och fjärrvärmeledningar är vi beroende av för att samhället ska fungera. De flesta aktörer som äger ledningsnät behöver dra sina ledningar över någon annans mark. Rätten att göra det kan regleras i en så kallad ledningsrätt.

En ledningsrätt innehåller befogenheter för den som äger ledningarna och begränsningar för den som äger marken.

De som äger ledningarna kan via en ledningsrätt till exempel ha rätt att:

  • Uppföra anläggningar på fastigheten
  • Använda väg över fastigheten
  • Ha tillgång till ledningarna för att kunna sköta underhåll och drift.
  • Ta ner träd på fastigheten.

De som äger marken kan via en ledningsrätt till exempel vara förbjudna att:

  • Uppföra en byggnad på fastigheten
  • Plantera träd, schakta eller spränga nära ledningen.

En ledningsrätt innebär ett intrång i fastighetsägarens äganderätt. Fastighetsägaren har därför rätt till ekonomisk kompensation.

För att bilda en ledningsrätt behöver någon av parterna ansöka om en lantmäteriförrättning, oftast är det den som äger ledningarna som gör det.

Ett beslut om ledningsrätt grundar sig ofta på en överenskommelse mellan de som äger ledningarna och de som äger fastigheten. Om det inte finns en överenskommelse kallar vi på den kommunala lantmäterimyndigheten till ett sammanträde där vi berättar om ärendet och tar in synpunkter och information från alla som berörs.

En ledningsrätt gäller för all framtid och finns att läsa i fastighetsregistret och på registerkartan.

Senast uppdaterad: