Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet. Det är alltså knutet till din fastighet och inte till dig som fastighetsägare.

Officialservitut

Ett officialservitut bildas genom ett beslut hos en myndighet, oftast hos oss på den kommunala lantmäterimyndigheten. Officialservitut bildas oftast i samband med någon annan åtgärd, till exempel avstyckning, då rätten till väg, avlopp, vattenledning, parkering och så vidare inte kan lösas inom den egna fastigheten. De flesta officialservitut finns redovisade i fastighetsregistret samt på registerkartan.

Statliga Lantmäteriet: Länk till annan webbplats.Läs mer om att ansöka om att bilda, ändra eller upphäva ett officialservitut Länk till annan webbplats.

Avtalsservitut

Ett avtalsservitut är när du och exempelvis ägaren till grannfastigheten ingått ett privat avtal. Ett skriftligt avtal rekommenderas, för att det ska bli enklare vid en eventuell tvist. För att vara giltigt som servitut behöver avtalet innehålla vissa särskilda moment.

Statliga Lantmäteriet Länk till annan webbplats.: Läs mer om att upprätta ett servitutsavtal Länk till annan webbplats.

Vill du offentliggöra avtalet för övriga grannar, framtida köpare, myndigheter, företag med flera kan du vända dig till Fastighetsinskrivningen som är en del av statliga Lantmäteriet. Ditt avtal kommer då att synas i fastighetsregistret för den aktuella fastigheten.

Statliga Lantmäteriet Länk till annan webbplats.: Ansök om inskrivning av avtalsservitut Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: