Grön infrastruktur

Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som långsiktigt ska främja livsmiljöer för växt- och djurlivet och människors välbefinnande. Den gröna infrastrukturen beskriver landskapets uppbyggnad och kräver att man ser på naturen och landskapen som helhet.

I tider av stadsutveckling, när konkurrensen om mark ökar i kombination med klimatförändringar, är det viktigt att säkerställa ytor för ekosystemtjänster, till exempel temperatur- och flödesreglering, dagvattenhantering och biologisk mångfald. En genomtänkt och välplanerad grön infrastruktur stödjer rörelse i vardagen och skapar förutsättningar för en god folkhälsa, samtidigt som den kan bidra till att koppla samman bebyggelseområden och livsmiljöer för växt- och djurliv.

Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande och brukar delas in i fyra kategorier efter vilken typ av tjänst de levererar; stödjande, reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster flyttar fokus från naturresurser som exempelvis träråvara och livsmedel, till all den nytta som människan drar av fungerande ekosystem, som dagvattenhantering, klimatreglering och nedbrytning av gifter. Genom att förvalta ekosystemtjänsterna väl kan de ge oss positiva effekter, till exempel blir vi friskare av att vara ute i naturen och vi sparar pengar genom att låta naturen rena vatten.

Länsstyrelsen har ett ansvar att jobba med den gröna infrastrukturen på länsnivå och har pekat ut värdetrakter för sötvatten, barrskog och våtmarker. Du kan du läsa mer om dem här nedan.

Nationella kartskikt med värdetrakter (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Blomsteräng i stadsmiljö. Illustration Gun Lövdahl.

Blomsteräng i stadsmiljö. Illustration: Gun Lövdahl.

Översiktsplanering och grön infrastruktur

För kommunens del utgör den gröna infrastrukturen en viktig del av vår översiktsplanering, där den beskriver landskapets uppbyggnad och utgörs av ett nätverk av bland annat stadens vatten, alléer, parker, trädgårdar, kyrkogårdar, natur- och friluftsområden till angränsande grönområden samt gångstråk och vägar ut i naturen. Parallellt med att kommunen växer är det nödvändigt att stärka och utveckla de gröna värden och dess funktioner för att behålla och stärka ekosystemtjänster, människors hälsa och livskvalitet samt den biologiska mångfalden.

I och med arbetet med den gröna infrastrukturen identifieras viktiga samband i hela landskapet och genom att tillämpa ett landskapsperspektiv gör vi stora samhällsekonomiska vinster. Genom att koppla ihop grönområden med gröna stråk skapas ett nätverk av mångfunktionell grönska och kvantiteten och kvaliteten av det gröna ökar. Ett mångfunktionellt och sammanhängande nätverk ger en ökad tillgänglighet till grönområden från bostaden via gröna stråk samt ökar möjligheten att säkerställa och utveckla ytor för till exempel ekosystemtjänster. Den gröna infrastrukturen ska också fungera som informell mötesplats, ge möjlighet till upplevelser, avkoppling och aktivitet samt utgöra grunden för stadens biologiska mångfald.

Dagvattenhantering i stadsmiljö. Illustration: Gun Lövdahl.

Dagvattenhantering i stadsmiljö. Illustration: Gun Lövdahl.

Ekologiskt nätverk

Olika arter har olika krav på sina livsmiljöer. Den gröna infrastrukturen tar hänsyn till detta genom att ha en variation av naturtyper, naturområden med olika storlekar och kvaliteter samt fungerande kontaktytor och spridningsvägar mellan naturområdena. Detta är speciellt viktigt i områden som är hårt exploaterade eller som brukas intensivt då många arter inte kan eller vill vistas där. Känsliga och specialiserade arter som har höga krav på sina livsmiljöer påverkas särskilt av detta. När livsmiljöer minskar, försvinner eller ökar i avstånd så ökar det risken för att arter dör ut vilket leder till en minskad biologisk mångfald. En minskad biologisk mångfald leder i sin tur till mindre hållbara och motståndskraftiga ekosystem. Motståndskraftiga ekosystem klarar sig bättre vid större störningar och förändringar som till exempel klimatförändringar eller extremväder. Hållbara ekosystem är också viktiga för att vi människor ska fortsätta kunna ta del av alla ekosystemtjänster som naturen bidrar med.

Bäckmiljö i lövskog. Illustration: Gun Lövdahl.

Bäckmiljö i lövskog. Illustration: Gun Lövdahl.

Senast uppdaterad: