Naturvård

Allemansrätt

Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Det betyder att du får vistas i naturen om du visar hänsyn och inte stör elle...

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som långsiktigt ska främja livsmiljöer för växt- och djurlivet oc...

Invasiva arter

I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva. Många arter...

Naturvårdsprojekt

Inom arbetet med naturvård och miljöövervakning genomför Skellefteå kommun en hel del projekt. Projekten finansieras del...

Pollinering

Drygt 90 procent av världens vilda växtarter och 75 procent av odlade växter får hjälp med sin frösättning av insekter. ...

Skyddad natur

Skellefteå kommun har en vacker och varierad natur, med ett rikt och levande odlingslandskap, många vattendrag, sjöar, m...

Strandskydd

Om du vill bygga inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens från bygg- och miljönämnden. Här kan du läsa mer o...

Värdefulla arter

I Västerbottens län är blåsippan fridlyst. Dessutom är samtliga orkidéer och alla grod- och kräldjur fridlysta. Speciell...

Värdefulla stränder

Strandområden är speciella ur miljösynpunkt då land och vatten möts vilket skapar en unik dynamik och variationsrikedom....

Naturvård

Är växterna på min gård en invasiv art? Vad innebär egentligen strandskyddet eller allemansrätten? Här får du information om naturen och hur du vårdar den.