Invasiva arter i Sverige

I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva. Många arter som vi idag betraktar som naturliga har en gång förts hit oavsiktligt eller med avsikt. Många arter har vi stor nytta av, men ett antal arter utgör ett hot mot den biologiska mångfalden, samhället och människors hälsa.

Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller som sprider sjukdomar. De benämns som främmande invasiva arter. I norra Sverige har vi hittills varit ganska förskonade men i takt med att klimatförändringarna gör att det blir varmare får arter från varmare länder lättare att etablera sig och bli invasiva hos oss.

För att skydda miljön och samhället finns sedan 2014 en EU-förordning som listar vilka växter och djur som anses vara invasiva och hur de ska hanteras, och den uppdateras med nya arter allt eftersom. Arter som finns på EU-förteckningen får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut i naturen eller hållas levande. För hela förteckningen, se Naturvårdsverkets hemsida.

Invasiva arter (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Bekämpning

Kommunen har under våren 2024 tagit fram en handlingsplan för bekämpning av invasiva arter som gäller från 2024 till 2028. Fokus ligger på att kommunen ska bekämpa arterna jättebalsamin, jätteloka och tromsöloka.

Störst problem med arterna finns vid så kallade olagliga trädgårdskomposter där det har dumpats trädgårdsavfall på kommunens mark. Att dumpa avfall i naturen är inte tillåtet och innehåller avfallet invasiva arter är det ett dubbelt lagbrott.

Ditt ansvar om du äger mark

Visste du att du har samma ansvar att ta bort invasiva arter på din mark som kommuner och myndigheter? Oavsett om det är på en villatomt eller på ett större markområde. Hos oss i Skellefteå kommun innebär det jätteloka, jättebalsamin och tromsöloka. Läs mer här nedan om du hur gör det på bästa sätt.

Jättebalsamin bekämpas genom att du röjer eller rycka upp plantor innan de blommar i juli. Gör återbesök i augusti för att se om några fler plantor kommit upp, och fortsätt göra återbesök i ett till två år för att se så bekämpningen lyckats. Växtmaterial kastas i container avsedd för invasiva arter på återvinningscentral eller återvinningsstation.

Alla kan hjälpa till, ryck upp några jättebalsamin när du går på hundpromenad eller springer i elljuspåret. På kommunens mark är det helt okej att rycka upp jättebalsamin. Om du rycker upp dem innan blomning kan du lämna dem på marken.

Illustration av jättebalsamin av Gun Lövdahl.

Illustration av jättebalsamin av Gun Lövdahl.

Arterna innehåller en giftig växtsaft som kan ge hudskador och därför behöver du ha på dig skyddande kläder och handskar när du hanterar dem.

Kapa roten 15 centimeter ner i jorden och gräv upp växten för hand under juni månad. Större bestånd med loka kan täckas med presenning. De kan också kapas i augusti innan de släpper frön. Uppföljningen är viktig då lokans frön kan leva i sju år.

Växtmaterial kastas i container avsedd för invasiva arter på återvinningscentral eller återvinningsstation.

Tromsöloka

Tromsöloka.

I Skellefteå kommun finns framförallt följande EU-arter:

Illustrationer: Jakob Robertsson

Övriga invasiva arter

Det finns även ett antal arter som inte är EU-listade men som är eller riskerar att bli invasiva i Sverige, till exempel lupin, parkslide och vresros. För dem finns ännu inga lagstadgade skyldigheter men de utgör ändå problem eftersom de kan orsaka allvarlig skada på ekosystemen. En nationell lista förväntas fastställas inom en snar framtid och arter som hamnar på den listan kommer att få samma status som EU-arterna.

I Skellefteå kommun finns framförallt följande arter:

Illustrationer: Jakob Robertsson

Det här kan du göra

Det är till stor hjälp att du rapporterar till myndigheterna när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka skada. I vår kommun är det framförallt de invasiva växterna som allmänheten kan hjälpa till med, av de EU-klassade är det jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka och bland de som inte är klassade än är det lupin, vresros, parkslide. Alla sex sprider sig lätt med frön, växtdelar och rotdelar om de hamnar i en lämplig växtmiljö. Alla arterna är därför olämpliga att odla och att lägga på komposten eftersom de kan börja gro i kompostmaterialet.

Gör så här:

  • Rapportera in dina fynd på Artfakta: Reporting (artfakta.se) Länk till annan webbplats.
  • Om du upptäcker invasiva arter i din trädgård, ta bort dem.
  • Lägg inte växtdelar på komposten eller i naturen.
  • Mindre mängder växtdelar lämnas välförpackade i den gröna tunnan hemma eller i avsett kärl på närmaste återvinningscentral.
  • Större mängder växtavfall behöver anmälas till kommunen och kostar 1500 kronor per ton.
  • Kom ihåg att om du vill hjälpa till med åtgärder på någon annans mark krävs det tillstånd från markägaren.

Kräftpest i Skellefteälven

I Skellefteälven pågår ett utbrott av kräftpest. Det innebär vissa restriktioner - dels gällade kräftfiske och dels hur du hanterar fiskeutrustning, båtar med mera. Läs mer nedan.

Här hittar du information om regler och riktlinjer.

Senast uppdaterad: