Invasiva arter i Sverige

I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva. Många arter som vi idag betraktar som “naturliga” har en gång förts hit oavsiktligt eller med avsikt. Många arter har vi stor nytta av men ett antal arter utgör ett hot mot den biologiska mångfalden, samhället och människors hälsa.

Invasiva arter orsakar redan idag stora samhällskostnader. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller som sprider sjukdomar, dessa benämns som främmande invasiva arter. I norra Sverige har vi hittills varit relativt förskonade men när klimatzonerna förskjuts får arter från varmare länder lättare att etablera sig och bli invasiva hos oss.

Det är viktigt att komma ihåg att främmande arter även kan introduceras oavsiktlig genom transporter av varor och gods. Den spanska skogssnigeln som också kallas för mördarsnigeln har följt med importerade grönsaker och trädgårdsväxter. På mindre än 30 år har den lyckats sprida sig över stora delar av landet och orsaker stora skador i trädgårdar och jordbruk.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

EU-förordning

För att skydda miljön och samhället finns sedan 2015 en EU-förordning som listar vilka växter och djur som anses vara invasiva och hur dessa ska hanteras. Totalt 66 arter omfattas idag av EU-förordning och av dessa är tolv etablerade i Sverige och åtta finns sporadisk i landet. Arter som finns på EU-listan får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut i naturen eller hållas levande. Se länk till lista på dessa arter längre ned på sidan.

I Skellefteå kommun finns framförallt följande EU-arter:

Illustrationer Jakob Robertsson

Övriga invasiva arter

Det finns även ett antal arter som inte är EU-listade men som är eller riskerar att bli invasiva i Sverige tex lupin, parkslide och vresros. För dessa finns ännu inga lagstadgade skyldigheter men de utgör ändå ett växande problem. Eftersom även de kan orsaka allvarlig skada på ekosystemen. En nationell lista förväntas fastställas inom en snar framtid och arter som hamnar på denna lista kommer att få samma status som EU-arterna.

I Skellefteå kommun finns framförallt följande arter:

Fler arter

Hos naturvårdsverket kan du läsa om fler arter

Illustrationer Jakob Robertsson

 1. Bisam, Ondatra zibethicus
 2. Gudaträd, Ailanthus altissima
 3. Gul skunkkalla, Lysichiton, americanus
 4. Gulbukig vattensköldpadda, Trachemys scripta
 5. Jättebalsamin, Impatiens glandulifera
 6. Jätteloka, Heracleum, mantegazzianum
 7. Kinesisk ullhandskrabba, Eriocheir sinensis
 8. Mårdhund, Nyctereutes procyonoides
 9. Sidenört, Asclepias syriaca
 10. Signalkräfta, Pacifastacus leniusculus
 11. Smal vattenpest, Elodea nuttallii
 12. Tromsöloka, Heracleum persicum

 1. Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus
 2. Mink, Neovison vison, Mustela vison
 3. Parkslide, Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica
 4. Silverruda, Carassius gibelio
 5. Sjögull, Nymphoides peltata
 6. Spansk skogssnigel, Arion vulgaris
 7. Svarthuvad snigel, Krynickillus melanocephalus
 8. Sydfyrling/vattenkrassula, Crassula helmsii
 9. Vattenpest, Elodea canadensis
 10. Vresros, Rosa rugosa

Det här kan du göra

Det är till stor hjälp att du rapporterar till myndigheterna när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka skada. I våra trakter är det framförallt de invasiva växterna som allmänheten kan hjälpa till med, av de EU-klassade är det jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka samt lupin, vresros, parkslide som inte är klassade än. Alla sex sprider sig lätt med frön, växtdelar och rotdelar om de hamnar i en lämplig växtmiljö. Alla arterna är därför olämpliga att odla och att lägga på komposten eftersom de kan börja gro i kompostmaterialet och därför rekommenderas förbränning av dessa arter.

Gör så här:

 • Rapportera in dina fynd på www.invasivaarter.nu
 • Om du upptäcker invasiva arter i din trädgård, ta bort dem.
 • Lägg inte växtdelar på komposten eller i naturen.
 • Mindre mängder växtdelar lämnas välförpackade i den gröna tunnan hemma eller i avsett kärl på närmaste ÅVC. Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet så länge olägenhet inte uppstår eller att det råder eldningsförbud.
 • Större mängder måste anmälas till kommunen. Deponitaxa på 1500kr/ton
 • Kom ihåg att det krävs markägarens tillstånd om du önskar hjälpa till med åtgärder på annans mark.

www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

Kommunen har under sommaren 2022 påbörjat bekämpning av Tromsöloka. Tromsöloka är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den ska utrotas och är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och plantera ut.

Tromsöloka kan bilda stora och täta bestånd som konkurrerar ut den naturliga växtligheten och påverkar därmed också insekter och andra djur i närmiljön. Tromsöloka kan avge substanser i marken som är giftiga för andra växter, vilket försvårar för växter att komma tillbaka även när tromsöloka tagits bort. Tromsöloka innehåller även en giftig växtsaft som i kombination med solljus kan orsaka kraftiga skador på huden.

Bekämpningen genomförs dels genom att kväva ut arten med presenningar och uppgrävning. Uppföljning kommer att göras under 3 år, till att börja med, där vi ser till att presenningarna ligger kvar och om det kommit upp plantor utanför så grävs dom upp. Projektet genomförs med stöd från Länsstyrelsen.

I Skellefteälven pågår ett utbrott av kräftpest. Detta kommer att leda till att visa restriktioner införs. Redan nu har Länsstyrelsen meddelat att man inom det smittade området inte får:

 • Fånga kräftor.
 • Saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor.
 • Använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats.
 • Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål får inte flyttas utan att först ha desinficerats.

Så desinficerar du redskap och utrustning

 • Koka minst 5 minuter under lock
 • Sänk ner eller tvätta föremålet med 70-procentig sprit (T-röd) i minst 20 minuter
 • Frys ner i -10 grader minst ett dygn
 • Torka föremålet tills det är absolut torrt:
 • Stora föremål i bastu i 60–80 grader under minst fem timmar
 • Mindre föremål i bastu i 60–80 grader under minst en timme
 • Gummimadrasser, gummibåtar, baddräkter, fiskeflugor, fiskedrag, spön och liknande kan torkas i solen
 • Båtar kan duschas med T-röd efter att de tömts på allt vatten
 • Högtryckstvättning med 80-gradigt vatten
 • Sportfiskeredskap så som drag, flugor, linor, rullar och liknande desinficeras med passande metod från listan ovan.

Fakta Kräftpest

Sjukdomen kräftpest orsakas av en parasitisk svamp som är specifik för sötvattenslevande storkräftor. Kräftpestsvampen har sannolikt sitt ursprung i Nordamerika. Den tillhör ett släkte vattensvampar som omfattar drygt 20 arter. Många av dessa arter är, liksom kräftpestsvampen, parasiter på en värdorganism och därmed starkt beroende av sin värd. Det är kräftpestsvampens förökningskroppar, zoosporer, som sprider pesten. De bildas på könlös väg. En smittad kräfta, levande eller nyligen död, avger zoosporer och smittar på så sätt andra kräftor.

Hur kräftpesten sprids mellan vattensystem kan ofta vara svårt att förklara. Troligen orsakas de flesta utbrott av att smittade signalkräftor förflyttas av människor. Vid förflyttning av fiskeredskap från ett vatten till ett annat kan smittade kräftdelar och zoosporer följa med och föra smittan vidare om redskapen inte desinficeras innan. Ska kräftpestsvampen bli permanent förekommande krävs att signalkräftor finns i vattnet, eftersom signalkräftan kan vara bärare av svampen utan att själv dö.

Källa: Länsstyrelsen Västerbotten

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: