Skyddad natur

Skellefteå kommun har en vacker och varierad natur, med ett rikt och levande odlingslandskap, många vattendrag, sjöar, myrar och milsvida skogar. Men bara cirka 1,2 procent av kommunens totala yta är skyddad. Det finns flera olika former att skydda värdefulla naturområden, här kan du läsa om några.

Naturen behöver skyddas för att värna om den biologiska mångfalden, att det ska få finnas många olika naturtyper och arter. Men också för att se till att ekosystemtjänster fungerar, som rening av luft och vatten.

Ett annat viktigt syfte handlar om att vi människor ska få tillgång till natur- och kulturupplevelser, både nu och i framtiden.

Avdelningen för miljö och hälsa vid Skellefteå kommun har fått i uppdrag av bygg- och miljönämnden att utreda och föreslå områdesskydd för Rösberget, Getberget och Mullberget. De tre bergen är alla centralt belägna i Skellefteå och och erbjuder viktig vardagsnära natur. Naturen utgörs av barrskog med fokus på gammal hällmarkstallskog med träd upp till 200 år. Bergen är också en viktig del i Skelleftedalens gröna infrastruktur. En genomtänkt och välplanerad grön infrastruktur stödjer rörelse i vardagen och skapar förutsättningar för en god folkhälsa, samtidigt som den kan bidra till att koppla samman bebyggelseområden och livsmiljöer för växt- och djurliv.

Hos länsstyrelsen i Västerbotten kan du läsa mer om skyddad natur och titta i deras karta.

Skyddad natur | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Länskarta Västerbotten (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kartan finns även som app till mobilen. Appen heter Västerbottens Naturkarta.

Västerbottens Naturkarta i App Store Länk till annan webbplats.

Naturkartan – Appar på Google Play Länk till annan webbplats.

Det finns flera olika former för att skydda värdefulla naturområden. Nedan kan du läsa om några.

Nationalparker

Starkaste skyddsformen är nationalparker. Naturvårdsverket beslutar om skötseln av Sveriges nationalparker och föreslår nya parker. Beslut om att en nationalpark ska bildas fattas av riksdagen.

Naturreservat

Den näst starkaste skyddsformen är naturreservat. I kommunen finns 49 naturreservat som förvaltas av länsstyrelsen (år 2024). Vanligtvis beslutas och förvaltas naturreservat av länsstyrelsen och bestämmelserna för dem varierar från fall till fall. Bestämmelserna och skötselplaner kan man hitta på länsstyrelsens hemsida för varje naturreservat. Det krävs dispens för att göra en åtgärd eller aktivitet i ett reservat, ansökan gör du hos länsstyrelsen.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde | Länsstyrelsen Västerbotten Länk till annan webbplats.

Naturreservat i Skellefteå kommun: Tjärnbergsheden, Gärdefjärden, Bjuröklubb (Grundskatan), Innerviksfjärdarna, Ostträsket, Brännberget (lunglav).

Naturreservat i Skellefteå kommun: Tjärnbergsheden, Gärdefjärden, Bjuröklubb (Grundskatan), Innerviksfjärdarna, Ostträsket, Brännberget (lunglav).

Naturvårdsområde

Naturvårdsområde är en skyddsform som försvann ur lagstiftningen när miljöbalken trädde i kraft 1999. Två områden i kommunen har trots det kvar den typen av skydd: Burehällorna i Burvik och Marranäsvältan i Fällfors. Skyddet gäller i praktiken på samma sätt som naturreservat.

Marransvältan, naturvårdsområde.

Marransvältan, naturvårdsområde.

Naturminnen

Mindre och särpräglade naturföremål, ofta punktobjekt, kan skyddas som naturminnen.

I Skellefteå kommun finns tre naturminnen:

  • Flyttblocket "Mjölkstenen" vid Önnesmark.
  • En dikotypgran i trakten av Blacke. En dikotypgran är en sällsynt typ av gran, där nedre delen av kronan är av sydländsk typ och toppen av smal fjälltyp.
  • En tallskog i Renbergsvattnet som katats (randbarkats för att skaffa råvara för tjärframställning) på 1870-talet.
Katade tallar.

Katade tallar.

Natura 2000

EU:s nätverk av särskilda skydds- och bevarandeområden kallas Natura 2000. Inom varje medlemsland väljs områden ut som innehåller de naturtyper eller arter som listas av EU:s fågeldirektiv (fågelarter) och EU:s habitatdirektiv (övriga arter och naturtyper). Länderna ansvarar för att skydda och vårda sina Natura 2000-områden och ofta skyddas de även som naturreservat. I Skellefteå kommun finns 40 Natura 2000-områden. Du kan behöva ansöka om tillstånd från länsstyrelsen för att göra vissa åtgärder i såna områden.

Tillstånd Natura 2000-område | Länsstyrelsen Västerbotten Länk till annan webbplats.

Kågefjärdens havsstrandängar, Natura 2000-område.

Kågefjärdens havsstrandängar, Natura 2000-område.

Biotopskydd

Små och särskilt värdefulla naturområden i skogsmark eller jordbruksmark kan avsättas som biotopskydd. Skyddet kan ges till områden på upp till fem hektar och fungerar i praktiken som naturreservat. Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och kommunen kan besluta om biotopskydd.

Riksintressen

Ett område kan utses till riksintresse om det har få motsvarigheter i den aktuella naturgeografiska regionen och bäst exemplifierar regionens olika landskapstyper. Riksintresseområden utses av länsstyrelsen och kan gälla för bland annat naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv. Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön respektive friluftslivet.

Senast uppdaterad: