Vad är ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp?

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Ett verksamhetsområde kan innefatta en eller flera VA-tjänster.

Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till de beslutade tjänsterna. Utbyggnaderna ska trygga en långsiktigt hållbar lösning och uppfylla krav på miljö- och hälsoskydd.

Verksamhetsområde bestäms för tre olika tjänster, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Spillvattnen är sådant som kommer från t ex dusch, bad och toalett. Dagvatten är vatten från regn och smältvatten.

Ett verksamhetsområde är till skydd för miljön och/eller människors hälsa. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om inrättande eller utökande av verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet är skyldig att betala avgift enligt gällande VA-taxa i kommunen.

Ligger din fastighet inom ett eller flera verksamhetsområden?

Via vår webbkarta kan du se om din fastighet ligger inom ett eller flera verksamhetsområden. Där ser du också vilken eller vilka vattentjänster (dricksvatten, spillvatten, dagvatten) som finns inom området.

Ligger din fastighet utanför verksamhetsområdet?

Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdet kan i vissa fall få tillgång till tjänsterna. Kontakta i så fall kommunen i god tid innan för att utreda eventuell möjlighet till anslutning.

Senast uppdaterad: