Vattenskyddsområden

Vatten är vårt viktigast livsmedel som de flesta dagligen kommer i kontakt med och använder i sin vardag. Tillgången på vatten av god kvalitet och mängd är begränsad och därför är våra vattentäkter skyddsvärda, ovärderliga och svåra att ersätta om de förorenas.

Ansöka om tillstånd för åtgärd eller verksamhet inom vattenskyddsområde (Länk till annan webbplats)

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt område som inrättats för att skydda dricksvatten. Inom området gäller skyddsföreskrifter som reglerar olika verksamheter som kan vara en fara för dricksvattnet, till exempel hantering av petroleumprodukter, bekämpningsmedel, gödsel och etablering av miljöfarliga verksamheter. I de modernare vattenskyddsområdena är ytan uppdelad i olika zoner, primär, sekundär och tertiär skyddszon där olika regler gäller anpassade efter skyddsbehovet. Föreskrifterna gäller både för privatpersoner och företag.

Varför upprättas vattenskyddsområden?

Syftet med vattenskyddsområden är att begränsa risken för förorening av vattentäkterna. I kartan kan du se vilka vattenskyddsområden som finns i kommunen.

Karta vattenskyddsområden

Karta vattenskyddsområden

Skyddsföreskrifter är indelade i olika zoner. Högsta skyddsnivån gäller inom primärskyddszon (röd), lite lägre skyddsnivå inom sekundärskyddszon (blå) och inga särskilda regleringar inom tertiärskyddszon (grön).

De äldre vattenskyddsområdena fastställda på 1970-talet har blå ram och prickig yta.

De områden som har streckad blå ram är inte fastställda vattenskyddsområden, de ytorna är inte reglerade utan visar områden där det finns dricksvattenuttag.

Är du osäker på var din fastighet ligger inom skyddsområdet och hur den berörs så kan du kontakta oss med uppgifter om din fastighetsbeteckning så återkommer vi till dig för att titta på detta.

För den som är mer intresserad av skyddsföreskrifterna och de enskilda reglerna finns bra information att hämta från naturvårdsverkets karttjänst ”skyddad natur” .

Senast uppdaterad: