Vattenverk och dricksvattenkvalitet

Det finns 25 vattenverk i Skellefteå kommun. Det kommunala dricksvattennätet transporterar dricksvatten från våra vattenverk till cirka 67 000 boende i vår kommun.

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. Det är lokalproducerat, har god kvalitet och levereras direkt hem till din kran.

Läs mer om dricksvattnet i Skellefteå

Skellefteå kommuns vatten och avfallsavdelning ansvarar för 25 vattenverk. Från några av verken distribueras vattnet till flera olika platser. Här är en lista på vattenverken i kommunen:

 

 • Guldstadens vattenverk i Skellefteå, vattnet distribueras till stadskärnan norr om Skellefteå älv öster om Högströmsgatan, Sjungande Dalen, Norrböle, Morön, Morö Backe, Hedensbyn, södra Sunnanå, Sörböle, Anderstorp och österut söder om älven till och med Nyhamn, norra Bergsbyn, Klemensnäs, Ursviken, Skelleftehamn, Örviken, Boviken, Frostkåge, Kåge, Ersmark, Kusmark, Östanbäck och Ostvik (fick tidigare vattnet från Abborrverket) samt till Slind, Medle, Myckle och västra stadsdelen (fick tidigare vattnet från Slind).
 • Boliden, vattnet distribueras till Boliden, Strömfors och Bjurvattnet.
 • Bureå
 • Burträsk, vattnet distribueras till Burträsk, Södra Åbyn, Risnäs och Bodbysund.
 • Bygdeträsk
 • Bygdsiljum
 • Byske, vattnet distribueras till Byske inklusive campingen.
 • Falmark
 • Fällfors
 • Granbergsträsk
 • Innansjön
 • Jörn
 • Kalvträsk
 • Lövånger
 • Mjödvattnet, vattnet distribueras till Mjödvattnet, Lappvattnet, Tjärn, Vallen, Lappvattsheden och Bursiljum.
 • Myrheden
 • Ragvaldsträsk
 • Renström
 • Sandfors
 • Stavaträsk
 • Storbrännan
 • Svanfors
 • Talludden
 • Åbyn
 • Åsträsk

Vattnet från den Guldstadens vattenverk levereras till dem som tidigare har fått sitt dricksvatten från Abborrens eller Slinds vattenverk.

Vattenförsörjningen består i huvudsak av grundvatten som pumpas upp från brunnar i marken i flera olika uttagsområden. Detta vatten utökas också med vatten som pumpas upp från älven och får infiltrera i marken för att sedan pumpas upp och skickas till vattenverket, där det blandas med det övriga vattnet från de olika uttagsområdena. I vattenverket renas det och behandlas så att det håller god dricksvattenkvalitet. Vattnet leds därefter vidare till de anslutna abonnenterna i Skellefteå tätort med omnejd.

 

Vattenverk Galdstaden

Illustrationen är inte skalenlig eller exakt, utan visar endast på ett förenklat sätt hur det ser ut.

Vattenkvalitet

Vill du veta vad ditt dricksvatten har för hårdhet och gränsvärden? Här kan du ta del av analysresultat för några vanliga parametrar från vattenverken.

Gränsvärden

Gränsvärden på utgående dricksvatten från vattenverk enligt Livsmedelsverket (LIVSFS 2022:12):

 • Färgtal (mäter om vattnet är färgat) 15 mg/l
 • Turbiditet (grumlighet) 0,5 FNU
 • Järn 100 µg/l
 • pH 10,5 på utgående från vattenverk, ≥ 6,5 till ≤ 9,5 hos användare
 • Mangan 50 µg/l (hos användare)
 • Klorid 250 mg/l
 • PFAS 4 90 ng/l i dagsläget. Från och med 2026-01-01 gäller 4 ng/l.

(För mangan, klorid och PFAS 4 finns endast gränsvärde för dricksvatten hos användare)

Liten ordlista

 • Mjukt och hårt vatten: Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska hårdhetsgrader och skrivs °dH. Vattnet sägs vara hårt vid 10°dH eller över, medelhårt vid 5,0-9,9°dH, mjukt vid 2,2-4,9°dH och mycket mjukt om det är 0-2,1°dH.
 • Färgtal: Ett mått som talar om hur färgat vattnet är. Kan indikera på humusämne (t.ex jord, mylla) och järn.
 • Järn: Ett mått på vattnets innehåll av järn.
 • Turbiditet: Ett mått på vattnets grumlighet.
 • pH-värde: Ett mått på vattnets surhetsgrad. 7 på pH-skalan är neutralt. Skalan är logaritmisk, vilket innebär att pH 6 är 10 gånger surare än pH 7 och pH 5 är 100 gånger surare än pH 7.

Nulägesrapport för PFAS i det drickvatten som Skellefteå kommuns vatten-och avfallsavdelning ansvarar för:

 • Dricksvattentäkterna VA-avdelningen ansvarar för är i det stora hela förskonade från kontaminering av PFAS.
 • Under åren 2022 och 2023 har vatten- och avfallsavdelningen analyserat sina dricksvattentäkter för PFAS. Dricksvattentäkten i Fällfors har mätbara halter av PFAS på cirka 30 nanogram/liter. Det ligger långt under nuvarande gränsvärden (90 nanogram/liter). Livsmedelsverkets rekommendationer i dag säger att dricksvatten som innehåller mindre än 90 nanogram PFAS per liter kan drickas utan särskild åtgärd. Boliden har ett värde på 0.42 nanogram/liter. I övriga dricksvattentäkter, som kommunens vatten- och avfallsavdelning ansvarar för, har inga mätbara halter av PFAS konstaterats.
 • Den 1 januari 2026 börjar Livsmedelsverkets nya föreskrifter med nya gränsvärden för PFAS (4ng/l) att gälla. Skellefteå kommun startade 2023 ett arbete med att installera avskiljning för PFAS i Fällfors. Det kommer att göras återkommande provtagningar för att se till att avskiljningen i vattenverket fungerar.
 • Utöver det ordinarie egenkontrollprogrammet kommer vi även att införa en provtagning med ett visst intervall för att på ett säkert sätt se till att våra vattentäkter fortsätter vara fria från PFAS.
Senast uppdaterad: