Frågor och svar om avlopp och slamtömning

Hur ofta töms brunnen? Här hittar du svar på vanliga frågor om avlopp och slamtömning.

Avgifter och regler

Intäkterna går till att täcka slamtömningens kostnader.

Under 2016 fördelades kostnaderna på följande sätt; 75 procent var transportkostnader, 16 procent var kostnader för rening av avloppsvattnet och nio procent var övriga och administrativa kostnader.

Avgiften utgår då en slamtömning inte har varit möjlig att genomföra. Vanligaste anledningarna är att:

 • brunnen hade ett betonglock som var större än 80 cm i diameter
 • brunnen var torr eller bara innehöll klart vatten
 • det saknades farbar väg eller att chauffören inte kunden hitta brunnen
 • slamtömningspersonalen nekades tillträde till slambrunnen
 • det fanns hinder på vägen, exempelvis en låst vägbom.

Slangtillägg utgår när slambilen inte kan komma närmare än tio meter från slambrunnen.

Vanligaste anledningarna är:

 • Att chauffören gjort bedömningen att det fanns risk för fastkörning.
 • Att det någonting blockerade vägen. Det kan vara en bil, båt, släp, trädgårdsmöbler eller liknande som gjorde att slambilen inte kunden köra tillräckligt nära brunnen.
 • Att växtlighet gjort infartsvägen för smal.

Om tömning

Slambrunnar töms normalt på den ordinarie slamtömningsturen där slambilen kör från by till by efter en av kommunen förutbestämd rutt. Det innebär att din slambrunn töms vid ungefär samma tidpunkt som vid den föregående tömningen. Har man haft tömning i början av sommaren tidigare kommer även nästa tömning att ske i början av sommaren osv.

Det är svårt att ge ett exakt besked om när slambilen kommer då det är flera faktorer som påverkar:

 • Slamtömningsturen startar varje vår då tjälen gått ur jorden och vägnätet torkat upp. När det sker varierar beroende på om det är en kall och nederbördsrik vår eller om den kommer tidigt och är torr. Ibland startar slamtömningen i mitten av maj, men ibland måste vi vänta en bit in i juni.
 • Det har även betydelse hur mycket nederbörd som faller under sommaren. En blöt sommar tar slamtömningen längre tid att utföra på grund av mer slangdragning. Även reparationer av slambilarna påverkar, då det inte finns några reservfordon.

Vill du veta närmare när tömningen sker kan du kontakta kundtjänst för att beställa sms-avisering före slamtömning. Ett sms går då ut två dagar innan slambilen börjar köra på området.

Slutna tankar har inget obligatoriskt tömningsintervall. De flesta töms efter att fastighetsägaren ringt till kommunens kundtjänst och beställt tömning. Tänk på att göra beställningen minst två veckor i förväg för att få en så låg taxa som möjligt.

Många fastighetsägare har även valt att få sin tank tömd med automatiskt en gång per år då den ordinarie slamtömningsturen passerar i deras område.

Nej, enligt lag är det kommunen som ansvarar för slamtömningen. Beställning av slamtömning ska därför alltid göras till kommunens kundtjänst. Kommunen kan i sin tur anlita entreprenörer som utför tömningen. I Skellefteå utförs en tredjedel av tömningarna i egen regi och två tredjedelar av entreprenörer.

Ja, förutsatt att brunnen är full med vatten och inte slam. Äldre brunnar är ofta otäta och läcker in vatten från den omgivande marken. Man fyller även på brunnen med vatten från huset.

Om ingen är hemma när slamtömningen utförs, ska chauffören lämna en tömningskvittens. Om kvittensen kommit bort kan du enkelt kontrollera tömningen med hjälp av en käpp. Stoppa ner käppen i slambrunnens första kammare och känn efter om det finns slam i botten på brunnen. Är det bara vatten i brunnen är den tömd.

Det handlar dels om personalens säkerhet och dels om att slamtömning ett fysiskt tungt arbete där det är en fördel om man hjälps åt.

Rent generellt är en gräsmatta inte en väg. Gör chauffören bedömningen att det finns risk för fastkörning och/eller markskador avstår man från att köra där. Detta är speciellt vanligt om det är blött i marken eller att gräsmattan sluttar mot brunnen.

Nej, kommunen har inget register över placeringen av brunnarna. Därför är det bra om fastighetsägare markerar vart brunnen finns på tomten med exempelvis en plogkäpp.

Permanentboende kan söka dispens hos kommunens miljöavdelning för att få tömning vart annat år. Det förutsätter dock att man är högst två personer i hushållet och har en fungerande trekammarbrunn med en våtvolym som är minst två kubikmeter.

Fritidshusägare kan som inte använder sin stuga kan ansöka om dispens hos kommunens renhållning.

Alla fastighetsägare har också möjlighet att ansöka hos miljöavdelningen om att anlägga en egen slamkompost. Då behövs ingen slamtömning.

Har man ett aktivt jordbruk kan man ansöka hos miljöavdelningen om att omhänderta slammet själv.

Läs mer under Undantag för slamtömning

Permanentboenden töms obligatoriskt en gång per år.

För fritidshus utförs tömning vart annat år.

Vill du ha tätare tömningsintervall tar du kontakt med kundtjänst

Om vad som händer med slammet

Allt slam transporteras till Tuvans reningsverk.

Om brunnen

Numret är kopplat mot fastigheten och finns med på chaufförens tömningslista. Det är helt enkelt ett sätt för chauffören att säkerställa att rätt brunn töms.

Mät locket. Om det är 80 centimeter behövs ingen åtgärd.

Är locket större än 80 centimeter kan du göra flera åtgärder:

 • Byt ut locket mot ett lättare av plast, trä eller metall. Det finns färdiga lösningar att köpa i byggvaruhandeln och i internetbutiker.
 • Kapa upp ett hål som är 40x40 cm och lägga ett mindre lock över hålet.
 • Kapa locket i två delar.

Ett lock till en slambrunn kan vara av olika materiel. Det kan vara av plast, betong, trä eller metall.

Att tänka på:

 • Betonglock ska inte vara större än 80 centimeter i diameter. Är de större är de en arbetsmiljöfara.
 • Är locket lätt måste det vara säkrat så inte barn kan öppna det och trilla ner i brunnen.
 • Är locket av trä måste det kontrolleras årligen då trälock ruttnar fort och blir en fara.

Nej, man får inte ha någon form av prydnad som väderkvarnar eller liknande på locket när slamtömning ska ske. Grundregeln är att lock till slambrunnar ska vara väl synligt och sticka upp en bit ur marken. Det ska enkelt kunna skjutas undan av slamtömningspersonalen utan att växter eller föremål skadas.

På ytan i den första (största) kammaren finns det oftast ytslam, en så kallad slamkaka. Ta en käpp eller liknande och tryck den igenom slamkakan och mät hur tjock den är. Det är normalt att den är ett par decimeter tjock när slamtömning sker.

Den vanligaste anledningen är att marken är så vattenmättad att den inte klarar av att ta emot infiltrationsvatten från brunnen i samma takt som man fyller på brunnen. När marken torkar upp sjunker nivån i brunnen.

Det kan också bero på att grundvattennivån är högre än brunnens infiltrationsledning. Då rinner det in vatten i brunnen från infiltrationen istället för ut. När grundvattennivån sjunker avtar detta problem.

Vid dessa tillfällen är det viktigt att det finns ett T-rör på utloppsledningen som förhindrar slam från att rinna ut i infiltrationen. Om du inte har ett T-rör kan du kontakta en rörmokare för att få ett sådant installerat.

Att extratömma brunnen för att sänka nivån löser bara problemet temporärt. Oftast är nivån tillbaka på samma höjd inom ett par dagar.

Nej, brunnen fungerar som ett vattenlås och nivån ligger alltid i nivå med utloppsröret.

Nej, det är normalt att det bildas en slamkaka på ytan i brunnens första (största) kammare. I andra- och tredje kammaren ska det finnas mindre slam.

Om min fastighet

Nej, men kan det ordnas så att längre backningar kan undvikas bör man göra det.

Vägen måste vara minst 3,5 meter bred. Den bredden måste finnas ända upp till 4,5 meters höjd. Det får inte finnas stenar, stubbar, grenar eller liknade som inkräktar på det utrymmet. Finns det skapa kurvor kan slambilen behöva ännu bredare väg för att ta sig in. Tänk också på att vägen måste klara slambilens vikt på 25 ton.

Det är chauffören av slambilen som avgör om vägen är farbar eller inte.

Nej, planteringar i närheten av slambrunnar skadas ofta i samband med slamtömning på grund av att slangen slår i sidled under tömningen.
Grundregeln är att lock till slambrunn ska vara väl synligt och sticka upp en bit ur marken. Det ska enkelt kunna skjutas undan av slamtömningspersonalen utan att växter eller föremål skadas.

Kontakta kundtjänst om du vill beställa sms-avisering. Det gäller även om du vill byta ut ett sedan tidigare lämnat telefonnummer för avisering.

Tyvärr går det inte. Varje år utförs 6000 slamtömningar. Att ägna fem minuter i telefon inför varje tömning motsvarar det 500 arbetstimmar eller tre månaders arbete.
Vill du veta närmare när tömningen sker kan du kontakta kundtjänst för att beställa sms-avisering före slamtömning. Ett sms går då ut två dagar innan slambilen börjar köra på området.

Det är fastighetsägaren som äger och har underhållsansvaret för sin avloppsanläggning.

Senast uppdaterad: