Älvsbacka förskola

Vår förskola ligger mitt i bostadsområdet Älvsbacka. Förskolan består av två avdelningar (Snigeln och Myggan) med en fin gemensamt utegård som ger stora möjligheter till utforskande, lek och lärande. Ett exklusivt inslag på gården är vinrankor som till barnens förtjusning ger frukt varje år.

Vision

Barnen och vårdnadshavarna ska känna att förskolan erbjuder en trygg, rolig och lärorik tillvaro under barnets år på förskolan. De ska utifrån sina egna förutsättningar lämna förskolan rustade med goda kunskaper och färdigheter för ett fortsatt lärande.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Eva Ljungholm

Biträdande rektor

Cecilia Vesterlund

Telefonnummer

Myggan: 070-394 03 28

Snigeln: 070-509 84 52

E-post

forskola.alvsbacka@skelleftea.se

Besöksadress

Häggvägen 7
931 35 Skellefteå

Genom samsyn och intresserade pedagoger som utmanar barnen i sitt lärande samverkar vi med varandra i området och med andra aktörer. Detta för att skapa en omsorgsfull och utmanande lek- och lärmiljö i ett formativt förhållningssätt, med barnens bästa i fokus. En väl inarbetad grundverksamhet med tydliga mål skapar en professionell och trygg miljö för personal och barn. I grunden för detta arbete har vi förskolans läroplan -18 och Skollagen.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor
Senast uppdaterad: