Barnportalens förskola

Barnportalens förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som har fem åldersindelade avdelningar: Nord, Syd, Öst, Väst, samt förskolebussen Skogsstjärnan. Förskolan ligger på Stampgatan mittemot Kågeskolan.

På Nord vistas barn som är 1 år, på Väst går 2-åringarna, på Syd går barn i åldrarna 3-4 år och på Öst går de äldsta barnen, som är 4-5 år.

Skogsstjärnan, som är vår förskolebuss, är tidvis integrerad tillsammans med de äldsta barnen. Läs mer om skogsstjärnan här

Miljön och materialet på de olika avdelningarna är anpassade efter de behov som barnen har i respektive ålder. Varje avdelning innehåller en liten ateljé. Det finns även en stor ateljé där barnen har möjlighet att arbeta med olika skapande aktiviteter, som exempelvis att jobba med lera.

Maten serveras på ett buffébord där barnen hämtar det de vill äta och gör egna val med stöttning av en pedagog. Förskolan arbetar utifrån projekt och försöker även att engagera vårdnadshavarna i dessa.

På förskolan möter barnen viss digital teknik. Barns lek och socialiserande har stort utrymme under förskoledagen. Under dagen är barn och pedagoger ute både på förmiddagen och eftermiddagen.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

 

Biträdande rektor

Linda Brännström

Telefonnummer:
Barnportalen nord: 072-5214646

Barnportalen syd: 072-5214192

Barnportalen öst: 073-0713927

Barnportalen väst: 073-0713345

E-post: forskola.barnportalennord@skelleftea.se

 

Besöksadress:

Stampgatan 9
934 32 Kåge

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Det är viktigt för oss att barnen och deras vårdnadshavare trivs i vår verksamhet, att vårdnadshavarna känner sig trygga med att lämna sina barn hos oss samt att barnens dagar präglas av nyfikenhet, förundran och lust att lära

På förskolan arbetar vi ständigt med lärmiljöer för att barnen ska få förutsättningar att på bästa sätt utvecklas mot de mål som läroplanen anger. Förskolan samarbetar med områdets specialpedagog och pedagogiska, som är en pedagogisk utvecklare.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor
Senast uppdaterad: