Byggklossens förskola

Förskolan ligger centralt i Byske, 3 mil norr om Skellefteå och har tillgång till stora ytor utomhus och närhet till naturen.

Vi har organiserat verksamheten i två block, med åldersindelningen 1-3 år respektive 3-5 år. Vi har tre avdelningar med yngre barn och tre avdelningar med äldre barn.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Linda Karlsson

Biträdande rektor

Jennie Malm

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Arbetet i Byskes förskolor bedrivs i ett 1-5 års perspektiv där omsorg, lek, lärande och utveckling är viktiga grundstenar i verksamheten och ska vara sammanflätade med varandra. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som arbetar för att stärka förståelsen mellan varandra.

Personal i förskolan ska vara brobyggare och göra språnget mellan hem och förskola så litet som möjlig för barnet. Vi strävar efter ett tryggt och harmoniskt klimat där aktiviteter och vila ska vägas samman på ett balanserat sätt. Här ska det finnas utrymme för glädje och nyfikenhet. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden i förskolans verksamhet. Välkommen till en trygg, nyfiken och glad atmosfär!

Hos oss ska man växa. Leken är viktig för barns utveckling. Leken ska vara lustfylld och skapande, i leken bearbetas upplevelser, känslor och erfarenheter.
Lärandet baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barn lär av varandra. Vi tar tillvara på vardagssituationer och väcker lust och intresse samt introducerar nyheter i förskolan.

Våra ledord: Se barnet! Ha roligt! Vara närvarande! Lek mycket! Utmana!

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor
Senast uppdaterad: