Drängsmarks förskola

Drängsmarks förskola ligger 2,5 mil norr om Skellefteå, mitt i Drängsmark med naturen inpå knuten.

Vårt läge är väldigt fint, med stor utegård och nära skogen som vi är i under alla årets årstider. På förskolan finns två avdelningar, Heden och Drängen. Där går barn i åldern 1-5 år.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Linda Karlsson

Biträdande rektor

Jennie Malm

Förskoletiden ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Hos oss ska den vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. För oss är det viktigt att barnen känner sig trygga och att de får möjlighet att utveckla självständighet, tillit till sin egen förmåga och utforskarglädje. Vårt arbetssätt grundar sig i barnens intressen. Vi lyssnar, ser, samtalar och tolkar det barnen intresserar sig för och så planerar vi verksamheten utifrån det.

Lek, lärande, omsorg bildar en helhet i utbildningen. Samspel, språk och motorik är viktigt. Genom att spendera mycket tid utomhus får barnen möjlighet att utveckla sin grovmotorik. I leken och under vardagens alla stunder arbetar vi medvetet med språkutvecklande aktiviteter.

I vår grundverksamhet utgår vi från ett formativt förhållningssätt. Detta gör vi för att studier har visat att längden på förklaringar och antal spontana samtal ökar, antalet frågor som barnen ställer ökar, samt att inte svara alls eller svaret ”jag vet inte” minskar. Genom detta medvetna förhållningssätt får barnen tidigt träna på att reflektera och sätta ord på sina tankar för att bli medvetna hur de själva lär sig på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar, ”alla kan bli sitt bästa jag”. Vi har en grundsyn där vi arbetar efter att ”barn kan”. För att nå dit är vi närvarande i barnens lek och på så sätt stöttar vi barnen i deras lärande. När barnet säger ”Jag kan inte” i olika situationer säger ”du kan inte än”, vilket möjliggör för barnen att vilja anstränga sig för att lyckas. Därigenom får barnen verktyg och de bästa förutsättningarna för det livslånga lärandet.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Vi arbetar främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. Vi arbetar nära barnen och kan på så sätt fånga upp barnens samspel mellan varandra. Vi gör trygghetsvandringar för att alla barn ska känna sig trygga och arbetar varje dag förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling. All personal på förskolan är ansvariga att uppmärksamma och anmäla misstanke om trakasserier och kränkande behandling. Anmälan sker direkt till rektor för förskolan enligt de rutiner som finns i området.

Så säkerställer vi likvärdigheten

I det systematiska kvalitetsarbetet följer vi upp och utvärderar utbildningen. Resultatet analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet. Vi har gemensamma utvecklingsmål i hela förskoleområdet (Ostvik, Drängsmark, Frostkåge). Vi har kollegiala träffar för alla pedagoger, där vi har olika fokusområden. I området finns en pedagogisk resurs som stöttar arbetslagen i kvalitetsarbetet. Varje förskola har en IKT-inspiratör, som ska utveckla utbildningen, så att barnen får möjlighet att använda digitala verktyg som en del i sitt lärande, men också att de får kunskap om hur tekniken fungerar. Våra rutiner vid övergång från förskola till förskoleklass och fritidshem utvärderas årligen tillsammans med skolans rektor och lärare.

Plan för arbete arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (pdf) , 188.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: