Enebackens förskola

Vår förskola ligger i ett naturskönt villaområde med skogen som närmsta granne.

På gångavstånd ligger grundskola, bibliotek och ishall. Vår förskola har två avdelningar, Blåbär och Lingon med barn i åldrarna 1-5 år.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Ewa Walter

Biträdande rektor

Tommy Tjärnkvist

Telefonnummer

Blåbär 073-0797914

Lingon 073-0792670

E-post

Blåbär forskola.enebackenblabar@skelleftea.se

Lingon forskola.enebackenlingon@skelleftea.se

Besöksadress

Fredsgatan 3
932 37 Ursviken

Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och tillbringar en stor del av dagen tillsammans ute på vår fina gård. På Enebacken arbetar för nuvarande sju pedagoger med olika erfarenheter och intressen. Tillsammans har vi en bred kompetens som är positivt för vår verksamhet så att alla barn ska bli sina bästa jag!

Vi tror på det kompetenta barnet som vet, kan och lär. I den fria leken och i pedagogstyrda aktiviteter uppstår ett samspel barnen emellan, samt mellan barn och vuxna. Där utvecklas barnens språk, begrepp, sociala kompetens och kreativitet. För oss är det centralt att förskolan är trygg, rolig, lärorik och utvecklande för alla barn, efter var och ens förutsättningar. Och vi skapar lärmiljöer, där barnen känner sig delaktiga.

Som ett komplement till det verbala språket genomsyras vår verksamhet av TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation). Alla barns språkutveckling stimuleras av att vi använder fler sinnen i kommunikationen.

Tillsammans har alla, med sina olika yrkeskompetenser, ett gemensamt ansvar för att arbeta mot samma mål. I Ursviken utgår vi ifrån ett 1-16 års perspektiv där målen är att:

 • Alla barn och elever blir framgångsrika i sin språk- och läsutveckling
 • Alla barn och elever utvecklar sina förmågor

I Ursvikens förskolor har all personal utbildats i TAKK – tecken som alternativ kompletterande kommunikation, reciproka (ömsesidiga) boksamtal – lässtrategier och HLR. Alla förskolor arbetar med bildstöd och språklig medvetenhet. Vi har ett nära samarbete med specialpedagog, samt vid behov även med övriga stödfunktioner inom förvaltningen. I området finns en lokal pool med åtta pedagoger som täcker upp vid personals frånvaro. Detta innebär en trygghet för såväl barn som vuxna då det är pedagoger med god kännedom om såväl barnen som våra verksamheter.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor
Senast uppdaterad: