Furunäs förskola

Furunäs förskola ligger i ett lugnt villaområde i Ursviken med närhet till stort grönområde med pulkbacke och grillkåta.

Vi har gångavstånd till skog, lekpark, bibliotek, ishall och gymnastiksal.

Vår förskola har tre avdelningar, Smörblomman, Björken och Linnean med barn i åldrarna 1-5 år. Avdelningarna Björken och Linnean finns i samma hus och delar utegård. Smörblomman finns i ett fristående hus med egen gård. De tre avdelningarna har gemensamma öppningar och stängningar.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Ewa Walter

Biträdande rektor

Tommy Tjärnkvist

Telefonnummer

Björken 072-554 80 29

Linnean 072-551 58 34

Smörblomman 072-548 57 84

E-post

Avd. Björken: forskola.furunasbjorken@skelleftea.se

Avd. Linnean: forskola.furunaslinnean@skelleftea.se

Avd. Smörblomman: forskola.furunassmorblomman@skelleftea.se

Besöksadress

Bäckmansgatan 21
932 37 Ursviken

Alla barn ska bli sitt bästa jag

I Ursvikens förskolor har all personal utbildats i TAKK - tecken som alternativ kompletterande kommunikation, reciproka (ömsesidiga) boksamtal – lässtrategier och HLR. Alla förskolor arbetar med bildstöd och språklig medvetenhet. Vi har ett nära samarbete med specialpedagog, samt vid behov även med övriga stödfunktioner inom förvaltningen.

Mycket av tiden på förskolan tillbringar vi utomhus, både på förskolans gård och i vår närmiljö. Utevistelsen tycker vi är betydelsefull ur många aspekter. Då får barnen stora möjligheter att tillsammans med vuxna samt andra barn upptäcka och utforska vår härliga natur, röra kroppen och få massor av frisk luft vilket vi vet är positivt för hälsan. Uppskattat hos oss är att vi arbetar mycket med musik och sång i olika former samt sagopåsar, så kallade flanosagor, rim och ramsor.

Vår verksamhet ansvarar för att skapa lärmiljöer där barnen känner sig delaktiga. Tillsammans har alla, med sina olika yrkeskompetenser, ett gemensamt ansvar för att arbeta mot samma mål. I Ursviken utgår vi ifrån ett 1-16 årsperspektiv där målen är att:

 • Alla barn och elever blir framgångsrika i sin språk- och läsutveckling
 • Alla barn och elever utvecklar sina förmågor

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor
Senast uppdaterad: