Hagens förskola

Hagens förskola ligger på Norrböle med bostadsområdena Erikslid, Eriksberg, Vitberget och Läkarvägen, där bebyggelsen är blandad.

Vi har naturen inpå knuten, men har samtidigt nära till Skellefteå centrum, bibliotek, badhus och en isbana som vi ofta besöker vintertid.

På vår förskola finns avdelningarna Maskrosen och Prästkragen och Solrosen för barn mellan 1-5 år.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Eva Ljungholm

Biträdande rektor

Cecilia Vesterlund


Telefonnummer

Maskrosen 072-575 20 34

Prästkragen 073-074 48 84
Solrosen 072-575 20 57


E-post

forskolahagen@skelleftea.se

Besöksadress

Klockarbergsvägen 60
931 44 Skellefteå

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

På Norrböle förskoleområde har vi en hög andel förskollärare som enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98) har ett särskilt ansvar i verksamheten. Vår kortfattade verksamhetsidé lyder: "Tillsammans för lärande". Tillsammans har vi satt det gemensamma målet: Verksamheten ska främja alla barns utveckling och lärande. Arbetssättet som verksamheterna använder sig av för att arbeta mot målet är formativt förhållningssätt. Alla verksamheter har valt ett tema utifrån barnens intressen och behov som de använder sig av för att undervisa barnen i riktning mot målen i läroplanen. Vi vill lära barn hur de lär sig!

Vi arbetar aktivt med att skapa ett bra samarbete mellan de olika avdelningarna på vår förskola. Här träffas alla barnen vid sångsamling, vid gemensamma utflykter och till vardags vid lek både inne och ute. Det här ger barn och pedagoger en unik möjlighet att få uppleva att vi har olika förutsättningar i livet men att alla har lika stort värde.

Vår verksamhet tar tillvara barnens lust, nyfikenhet och intressen och är utgångspunkten när vi formar verksamheten. Genom experiment, samtal, reflektioner i vår grundverksamhet kan vi ge barnen utmaningar. Vi anpassar lärmiljöerna för att stimulera barnens utforskarlust och intresseområden. Vi vill att de ska vara inspirerande lekmiljöer som ändrar innehåll och utseende allteftersom barnens intresse förändras. Viktigt för oss är att miljöerna är anpassade efter barnens ålder, särskilda behov och utifrån barnets förmågor när de utforskar sin omvärld. Vi vill se det kompetenta barnet och förstärka barnens tro till sin egen förmåga; "Jag kan"! Och vi uppmuntrar barnen att göra så mycket som möjligt utifrån deras egen förmåga i alla situationer.

Vi tycker att värdegrunden är viktig. Den arbetar vi med dagligen. Barnen får lära sig att ta hänsyn till varandra, inte ta saker från varandra, sluta när någon säger sluta och tänka på vad man säger eller gör, så att ingen blir ledsen. Vi uppmuntrar barnen att trösta varandra och att göra förlåt. Vi tydliggör vilka regler som gäller vid socialt samspel och utvecklar barnens språk så att de kan sätta ord på sina känslor. Vi pratar om positiva egenskaper för att förstärka positiva beteenden.

Vi arbetar vi medvetet med att få in alla delar av uttryckssätt så som skapande, musik, rörelse, drama och bild. Övriga prioriterade områden är teknik och språk. Barnen har tillgång till flera vuxna och bra lokaler med många möjligheter. Lärmiljöerna är anpassade utifrån barnens utvecklingsnivå. Förskolan präglas av en varm, glad atmosfär och med gott samarbete med föräldrar bidrar vi till att alla barn ska bli sina bästa jag.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor
Senast uppdaterad: