Jörns förskola

Jörns förskola riktar sig till barn från andra länder i åldrarna 3-5 år som söker asyl i Sverige. Vi är en förskola med många språk där vi jobbar mycket med bilder, tecken och kroppsspråk för att förstå varandra och vi hittar en gemenskap med sång och glädje.

Vi jobbar för barnens motoriska, språkliga och sociala utveckling. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar.

Förskolorna i Jörn ligger inom skolområdet, centralt i samhället med närhet till skog och mark. Svalan är placerade inom skolområdet i närliggande byggnader. I direkt anslutning till området finns badhus och sporthall och inom nära gångavstånd finns även idrottsplats med hockeyrink och gräsplan. Förskolorna har egna utemiljöer, men även tillgång till skolgården som är stor och har flera utemiljöer för både fri lek och planerad pedagogisk verksamhet.

Samhället Jörn kännetecknas av en stor etnisk mångfald. Ungefär 70 % av barnen har ett annat modersmål än svenska. Enheterna präglas av en stor in- och utflyttning, vilket gör att antalet barn varierar mellan 50 och 70.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Isabella Alenius

Biträdande rektor

Marie Långberg

Telefonnummer

072-204 18 75 Pusslet

072-450 19 53 Hjortronet

E-post

forskola.jornpusslet@skelleftea.se

forskola.jornhjortronet@skelleftea.se

Besöksadress

Furugatan 7
936 51 Jörn

Förskolan har en specialpedagog som regelbundet träffar barn, personal och förskolechef för att ha en god överblick över barnens behov, eventuella stödinsatser och utvecklingsinsatser.

Alla är lika mycket värda och alla får vara med. Vi arbetar utifrån grundtanken att alla har möjligheter och att alla kan lyckas. Förskolans etniska mångfald ger oss möjligheter att utveckla vårt arbete med att lägga grunden för barns förståelse för olika språk och kulturer.

Att alla är lika mycket värda, oavsett kön, etnicitet, sexuell identitet eller funktionsvariation genomsyrar hela vårt tankesätt, inte bara i vår undervisning utan även i hur vi som vuxna agerar mot varandra.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor
Senast uppdaterad: