Klutmarks förskola

Klutmarks förskola är en förskola med en avdelning belägen i byn Klutmark. Förskolan har ett tillagningskök med egen kock som lagar maten på plats. Utemiljön är rymlig och erbjuder barnen utrymme för olika typer av aktiviteter som välkomnar så väl rörelse som utforskande.

Vår förskola har en stor utegård som är i nära anslutning till skogen där barnen får utrymme för lek och fantasi.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Petra Sahlin

Biträdande rektor

André Stenmark

Telefonnummer

0910-77 03 89

E-post

forskola.klutmark@skelleftea.se

Besöksadress

Klutmark 73
931 97 Skellefteå

På vårt förskoleområde arbetar alla förskolor med gemensamma ledord och ställningstaganden. Det gör vi genom engagerade och kreativa pedagoger som ser möjligheter och delar med sig till varandra. Det skapar samarbete i våra team och mellan våra förskolor vilket i sin tur bidrar till arbetsglädje och goda förutsättningar för barnen.

Alla pedagoger på våra förskolor har ett gemensamt ansvar för alla barn i vår verksamhet. Vi tar ansvar för alla barns trygghet på förskolan och vår miljö är gemensam. Det ger oss möjligheter att skapa lärmiljöer som inbjuder till utforskande och kreativitet på olika sätt. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Vår barnsyn präglas av att alla barn ska känna tilltro till sin egen förmåga och ges förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt.

På våra förskolor finns en varierad undervisningsmiljö som vill inspirera till lek och aktivitet. Varje barns förmåga, erfarenhet, lust och vilja att leka och lära är utgångspunkten för oss. Vi har en målsättning att skapa möten som främjar barnens utveckling och där deras funderingar, intressen och initiativ är en viktig del av det formativa förhållningssätt vi arbetar efter. Vi dokumentera och utvärdera systematiskt för att hålla god kvalitet men också så att du kan följa utbildningen och lärandet.

Barnskötarna och förskollärarna i på våra förskolor varvar planerad undervisning med att erbjuda valbara aktiviteter som tar utgångspunkt i den nationella läroplanen för förskolan. Den innebär en pedagogisk mångfald som innehåller ett utforskande med både analoga och digitala verktyg. Det ger oss möjlighet till att lära om både material, innehåll och miljö där lek och föreställningsförmåga har en framträdande roll.

Filmer om vår förskoleverksamhet

Ta gärna del av våra filmer som handlar just om förutsättningar för lärande.

Förskolans uppdrag Länk till annan webbplats.
Samspel och kommunikation Länk till annan webbplats.
Lek- och lärmiljö Länk till annan webbplats.
Rutiner och omsorg Länk till annan webbplats.

I vårt arbete med värdegrunden och förhållningsätt kring trygghet, lärande och trivsel så arbetar vi på detta sätt

 • Vi vill skapa en bra miljö där alla barn känner sig trygga, sedda och viktiga.
 • Vår närhet i barnens lek och olika aktiviteter bidrar till formande av det sociala klimatet på förskolan.
 • Under dagen arbetar vi för att barnen ska lyssna på varandra, våga säga vad de tycker, respektera olikheter och visa hänsyn till varandra.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Likabehandling

Vi arbetar med en gemensam plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på området. Vi arbetar förebyggande och varje år görs en kartläggning över nuläget som sedan resulterar i aktiviteter och åtgärder vi är överens om ska genomsyra vår verksamhet.

Så jobbar vi för att säkerställa likvärdigheten

Vi arbetar aktivt med gemensamt förhållningssätt bland pedagogerna och gemensam planerings- och reflektionstid för arbetslagen. Vi har gemensamma underlag för planering, dokumentation, uppföljning, reflektion och analys samt övergångar mellan åldersnära grupper och förskola–förskoleklass. Alla avdelningar arbetar sedan hösten 2022 med gemensamma ledord och övergripande mål.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor
Senast uppdaterad: