Kullerbyttans förskola

Kullerbyttan är en förskola med tre avdelningar som ligger i Frostkåge, två mil norr om Skellefteå. Vår förskola ligger naturskönt med Solviks folkhögskola som närmst granne.

För oss är bemötandet otroligt viktigt. Vi vill att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och sedda hos oss. Vårt mål är att vara tillmötesgående och flexibla i vårt arbete för att på bästa sätt möta varje barns/familjs behov. Vi har ett nära och ha ett förtroendefullt samarbete med hemmen.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Linda Karlsson

Biträdande rektor

Jennie Malm

Förskoletiden ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Hos oss ska den vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. För oss är det viktigt att barnen känner sig trygga och att de får möjlighet att utveckla självständighet, tillit till sin egen förmåga och utforskarglädje. Vårt arbetssätt grundar sig i barnens intressen. Vi lyssnar, ser, samtalar och tolkar det barnen intresserar sig för och så planerar vi verksamheten utifrån det.
Lek, lärande, omsorg bildar en helhet i utbildningen. Samspel, språk och motorik är viktigt. Genom att spendera mycket tid utomhus får barnen möjlighet att utveckla sin grovmotorik. I leken och under vardagens alla stunder arbetar vi medvetet med språkutvecklande aktiviteter.

I vår grundverksamhet utgår vi från ett formativt förhållningssätt. Detta gör vi för att studier har visat att längden på förklaringar och antal spontana samtal ökar, antalet frågor som barnen ställer ökar, samt att inte svara alls eller svaret ”jag vet inte” minskar. Genom detta medvetna förhållningssätt får barnen tidigt träna på att reflektera och sätta ord på sina tankar för att bli medvetna hur de själva lär sig på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar, ”alla kan bli sitt bästa jag”. Vi har en grundsyn där vi arbetar efter att ”barn kan”. För att nå dit är vi närvarande i barnens lek och på så sätt stöttar vi barnen i deras lärande. När barnet säger ”Jag kan inte” i olika situationer säger ”du kan inte än”, vilket möjliggör för barnen att vilja anstränga sig för att lyckas. Därigenom får barnen verktyg och de bästa förutsättningarna för det livslånga lärandet.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Senast uppdaterad: