Metallens förskola

Metallens förskola ligger i centrala Boliden, tre mil väster om Skellefteå. Vi är en enavdelningsförskola för barn i åldrarna 1-4 år.

Vi har badhus, idrottshall och bibliotek runt hörnet, men har samtidigt nära till naturen. Lärmiljöerna är anpassade utifrån barnens utvecklingsnivå. Förskolan präglas av en varm, glad atmosfär och med gott samarbete med föräldrar bidrar vi till att alla barn ska bli sitt bästa jag.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Isabella Alenius

Biträdande rektor

Marie Långberg

Telefonnummer

072-571 47 65

E-post

forskola.metallen@skelleftea.se

Besöksadress

Skolgatan 18
936 32 Boliden

Förskolorna i Boliden arbetar efter en gemensam struktur där grundverksamheten bildar ramarna för hela förskolans arbete. Det skapar trygghet och en bra struktur och miljö för inlärning. Alla får plats och alla får lyckas.

Vi vill erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där vi ser att trygghet, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi utgår från barnets förmågor och erfarenheter vilket leder till öppenhet och ett respektfullt bemötande. Vi tror på det nyfikna, kompetenta och forskande barnet. Pedagogerna är medforskare som stöttar, uppmuntrar och utmanar.

Vi ser miljön, både inne och ute, som ett viktigt hjälpmedel i barnens utveckling och lärande. Varje barn är unikt och vår ambition är att bemöta alla barn utifrån deras intressen och förutsättningar.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor
Senast uppdaterad: