Moröhöjdens förskola

Moröhöjdens förskola är en förskola med sex avdelningar med barn i åldrarna 1–5 år. På varje avdelning jobbar det förskollärare och barnskötare. I köket har vi två kockar, som lagar en hälsosam, god och näringsrik mat från grunden. På Moröhöjden har vi en stor och välplanerad utegård som stimulerar barnen till lek, nyfikenhet, utforskande och gemenskap med varandra. Vi har också möjlighet att i närområdet göra utflykter till lekpark och friluftsområde.

Avdelningarna ligger två och två parallellt med varandra vilket skapar goda förutsättningar för samarbete, där avdelningarna ingår i ett team.

 • Team: Strået och Humlebo
 • Team: Nyckelpigan och Bikupan
 • Team: Skogskällan och Ekorren

Vår förskola kännetecknas av en väl inarbetad grundverksamhet, där trygghet, glädje, lek, utveckling och engagemang med tydliga mål för ett lustfyllt lärande är grunden. Vi utgår från Läroplan för förskolan -18, Barnkonventionen och Skollagen.

Genom en gemensam samsyn och intresserade/engagerade pedagoger utmanar vi barnen i deras lärande, utforskande och samarbetande med varandra. Vi arbetar alltid med barnens bästa i fokus. För oss är det viktigt att stödja barnen så att de blir sitt bästa jag. Förskolans arbete och kvalitet dokumenteras kontinuerligt och systematiskt. Där reflekterar, utvärderar och säkerställer vi utbildningen på vår förskola.

Ekorren är även en öppning och stängningsavdelning. Det betyder att barn som kommer till förskolan kl. 06:00-06:30 lämnas där och de barn som slutar förskolan 16:45-17:30 hämtas på Ekorren.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Johanna Norlund

Biträdande rektor

Kerstin Axelsson

Telefonnummer

Bikupan: 072-232 53 38
Ekorren: 072-236 50 77
Humlebo: 072-575 18 06
Nyckelpigan: 072-524 90 52
Skogskällan: 072-238 48 00
Strået: 070-176 71 08

E-post

Mejla Bikupan

Mejla Ekorren

Mejla Humlebo

Mejla Nyckelpigan

Mejla Skogskällan

Mejla Strået

Besöksadress

Gruvgatan 19
931 48 Skellefteå

I vårt förskoleområde Morö Backe/Moröhöjden ska alla barn få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Vi arbetar utifrån ett formativt förhållningssätt där pedagogernas medvetna förhållningssätt sätter barnen i fokus.
Vi lägger stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling. Vi uppmuntrar och tar tillvara barnens nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Det är viktigt att barnen får förutsättningar att förstå, bli förstådda och göra sig förstådd. Vi förstärker kommunikationen genom en tydliggörande pedagogik som utgår från barnens behov.
I vårt område ska barnen möta en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik

Förskolans verksamhet grundar sig på Skollag Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t.o.m. SFS 2022:275 - Riksdagen Länk till annan webbplats., Läroplan för förskolan Läroplan (Lpfö 18) för förskolan - Skolverket Länk till annan webbplats. och Barnkonventionen Barnkonventionen - UNICEF Sverige Länk till annan webbplats.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor
Senast uppdaterad: