Norrhammar förskola

Välkommen till vår centrala 6-avdelningsförskola, en plats där barnens utveckling och välbefinnande står i fokus.

Förskolebygganden är uppdelad på två plan där barnen har tryggheten av sin hemvist samt möjlighet att träffas över gränserna i de fina gemensamma ytorna.

Vi är stolta över att vara omgivna av en naturskön miljö med närheten till både natur och det kulturella utbud staden har att erbjuda. Detta ger barnen möjlighet att utforska och utveckla sig i en stimulerande omgivning.

Förskolegården som är hjärtat av vår verksamhet har ett tydligt sporttema. Vi tror på att barns behov av rörelse är en naturlig drivkraft som främjar deras utforskande och lärande. För att stödja detta är gården uppdelad i tre olika zoner som tar hänsyn till barnens olika motoriska behov. Detta ger barnen möjlighet att utveckla sina fysiska förmågor på ett lustfyllt och meningsfullt sätt.

Förskolan består av följande avdelningar:

 • Bollen
 • Målet
 • Pucken
 • Höjden
 • Längden
 • Steget

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Eva Ljungholm

Biträdande rektor

Cecilia Vesterlund

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (pdf)

Alla barn på vår förskola ska varje dag mötas av en god och likvärdig kvalitet. Vi vill skapa goda förutsättningar för lärande genom ett reflekterande arbetssätt med tydliggörande pedagogik och ett formativt förhållningssätt som utgångspunkt.

Senast uppdaterad: