Orkesterns förskola

Vår förskola erbjuder en stimulerande miljö såväl inomhus som utomhus, med närhet till skog och mark. Personalen på Orkesterns förskola är välutbildad och engagerade i barnens lärande.

Specialavdelning Näktergalen

Näktergalen är en avdelning på Orkesterns förskola. Avdelningen har anpassad verksamhet och miljö för att den ska passa barn med funktionsvariationer, exempelvis rörelsehinder, utvecklingsstörning, epilepsi, hörsel- och synnedsättningar. Näktergalen har en hög personaltäthet för att kunna möta varje barns unika olika behov.

Så här söker du

Du måste göra två ansökningar en till själva förskolan och en kompletterande ansökan till avdelningen.

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Mariann Nilsson

Telefonnummer

Orkesterns förskola: 0910-736590

Koltrasten: 073-09 10 691

Domherren: 073-08 98 771

Lärkan: 073-09-20 185

Näktergalen: 073-09 11 741

Storken: 073-09 13 432

Svalan: 073-09 12 928

E-post

Koltrasten
Näktergalen
Domherren
Svalan
Lärkan
Storken

Besöksadress

Orkestervägen 134
931 46 Skellefteå

"Jag ser människor som unika med olika tillgångar och skapar en verksamhet som är tillgänglig för alla. Jag formar lärandemiljöer där varje individ får ett meningsfullt utbyte och deltar aktivt i det gemensamma och gemensamhetsskapande."

Vi vill att vår utbildning ska erbjuda barnen en dag fylld av omsorg, lärande och utveckling. I vårt område finns det 23 avdelningar fördelat på större och mindre enheter. De flesta är åldersblandade med barn i åldrarna 1-5 år. Det finns två avdelningar med specialverksamhet, Näktergalen för barn på tidig utvecklingsnivå och Snäckan för barn med hörselnedsättningar. Samtliga förskolor har närhet till skog och friluftsliv och får varje månad besök av bokbussen.
Vårt utvecklingsarbete - Tillsammans för utbildning och lärande. Vi fokuserar på förutsättningarna för lärande och utgår från tre grunder, social lärmiljö, fysisk lärmiljö och pedagogisk lärmiljö. Vårt utvecklingsarbete grundar sig i skollag och läroplan för förskola. Det är viktigt att ta tillvara tidigare erfarenheter och barnens intresse. När barnen är trygga i gruppen fortsätter vi att fördjupa barnens intressen genom att jobba med teman eller i projekt som kan väcka deras nyfikenhet till att utforska och lära mer.

Vårt område har varit med i ett utvecklingsprogram om Inkluderande lärmiljöer. Vi tycker det är viktigt att alla barn ges förutsättningar att vara med och att förstå. Vi fortsätter därför arbetet med bokcirkeln Tydliggörande pedagogik dvs det som är nödvändigt för någon är bra för alla.

Filmer om vår förskoleverksamhet

Ta gärna del av våra filmer som handlar just om förutsättningar för lärande.

Förskolans uppdrag Länk till annan webbplats.
Samspel och kommunikation Länk till annan webbplats.
Lek- och lärmiljö Länk till annan webbplats.
Rutiner och omsorg Länk till annan webbplats.

Vid varje terminsstart träffas specialpedagog, förskollärare, barnskötare i arbetslag tillsammans med förskolechef för att gå igenom barngruppen och se vilka eventuella stöd och utvecklingsinsatser som behövs. I Skellefteå Kommun finns även ett språkteam, en psykolog och ett pedagogiskt team att tillgå om behov finns. Vi, ledare, pedagoger och specialpedagoger, har ett nära samarbete inför övergångar med Sjungande Dalens skola och Lejonströmsskolan med gemensamma träffar där barnens bästa står i fokus.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Senast uppdaterad: