Solängets förskola och Bodbysunds fritidshem

Solängets förskola är en enavdelningsförskola för barn i åldrarna 1-3 år. Förskolan ligger i Bodbysund, 7 kilometer från Burträsk. På Samma gård ligger 4-5-års verksamheten och fritidshemmet, so delar lokaler med Miljöskolan. Förutom närhet till naturen, skog och vatten finns en skridskobana och skidspår under vinterhalvåret.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Petra Sahlin

Biträdande rektor

André Stenmark

Telefonnummer

073-086 25 84

E-post

forskola.solanget@skelleftea.se

Besöksadress

Bodbysund 38
937 93 Burträsk

Förskolorna i Burträsk arbetar efter en gemensam struktur där grundverksamheten bildar ramarna för hela förskolans arbete. Det skapar trygghet och en bra struktur och miljö för inlärning. Vi har hög tilltro till att människor kan och vill utvecklas och alla som arbetar i förskolan eller fritidshemmet verkar för att ha goda relationer med barn, elever och vårdnadshavare.

Vi vill vara en förskola där

 • liten blir trygg i den stora gemenskapen
 • vi möjliggör för barns inflytande och där barnen har tillgång till en mångfald av lärmiljöer och material
 • barnen utmanas att göra aktiva val utifrån det lustfyllda lärandet
 • leken har en central plats i utbildningen
 • förskolan ska ses som en helhet där alla främjar möten mellan de olika hemvisterna
 • vi strävar efter självständiga barn som på ett utforskande sätt erövrar kunskap tillsammans med kompisar och pedagoger
 • vi vill erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där vi ser att trygghet, utveckling och lärande bildar en helhet
 • vi utgår från barnets förmågor och erfarenheter vilket leder till öppenhet och ett respektfullt bemötande
 • vi tror på det nyfikna, kompetenta och forskande barnet, där pedagogerna är medforskare som stöttar, uppmuntrar och utmanar alla individer att bli sitt bästa jag
  vi ser miljön, både inne och ute, som ett viktigt hjälpmedel i barnens utveckling och lärande. Varje barn är unikt och vår ambition är att bemöta alla barn utifrån deras intressen och förutsättningar.

Vi jobbar efter en gemensam struktur där vi varje månad är normkreativa för att lära tillsammans och bygga för ett främjande arbete. Vi lägger stor vikt vid att varje barn ska ges förutsättningar att utveckla sin identitet samt medvetet enheten om rätten till sin kroppsliga och personlig integritet.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Senast uppdaterad: