Stackgatan 3

Vår förskola ligger centralt på Morö Backe med närhet till lekpark, djur och natur. Vi jobbar målinriktat utifrån läroplanen samt mot det gemensamma målet att alla barn ska bli sitt bästa jag!

Hos oss finns barn i åldrarna 1-5 år och vi vill framförallt skapa en grundverksamhet där alla barn utifrån ålder, förmåga och behov ges en trygg, stimulerande och utvecklande tillvaro. Vår språksatsning syns tydligt i vår dagliga verksamhet genom pedagogisk medvetenhet i utformningen av lärmiljö och aktiviteter.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Johanna Norlund

Biträdande rektorer

Kerstin Axelsson

Telefonnummer

Stackgatan 3: 073-044 50 52

E-post

forskolastackgatan3@skelleftea.se

Besöksadress

Stackgatan 3
931 51 Skellefteå

I vårt förskoleområde Morö Backe/Moröhöjden ska alla barn få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Vi arbetar utifrån ett formativt förhållningssätt där pedagogernas medvetna förhållningssätt sätter barnen i fokus.

Vi lägger stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling. Vi uppmuntrar och tar tillvara barnens nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Det är viktigt att barnen får förutsättningar att förstå, bli förstådda och göra sig förstådd. Vi förstärker kommunikationen genom en tydliggörande pedagogik som utgår från barnens behov.

I vårt område ska barnen möta en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik.

Förskolans verksamhet grundar sig på följande lagar

 1. Skollagen
  Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t.o.m. SFS 2022:275 - Riksdagen Länk till annan webbplats.,
 2. Läroplan för förskolan
  Läroplan (Lpfö 18) för förskolan - Skolverket Länk till annan webbplats.
 3. Barnkonventionen
  Barnkonventionen - UNICEF Sverige Länk till annan webbplats.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor
Senast uppdaterad: