Stormens förskola

Förskolan Stormen vänder sig till barn 1-5 år och ligger i Stackgrönnan, en by som ligger en mil från Skellefteå, nedströms Skellefteälven, ut mot havet. Vi har promenadavstånd till skog och ängar, älven och skolan.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Rektor

Ewa Walter

Biträdande rektor

Tommy Tjärnkvist

Telefonnummer

Kulingen 072-2246578

Orkanen 072-2303054

E-post

avd. Kulingen: forskola.stormenkulingen@skelleftea.se

avd. Orkanen: forskola.stormenorkanen@skelleftea.se

Besöksadress

Stackgrönnan 26
931 91 Skellefteå

Vi arbetar aktivt med vår värdegrund och fokuserar på att stödja barnens sociala och språkliga förmågor. Varje dag har vi språkinriktade aktiviteter i mindre grupper och målsättningen är att alla ska må bra, känna glädje och trygghet. Hos oss är goda relationer till vuxna och andra barn en förutsättning för barnens lärande och utveckling.

Ledstjärnor i vår verksamhet är:

 • Jag duger – jag vågar – jag kan – jag får – jag behövs.
 • Möjligheterna finns och varje dag är viktig.

För oss är det viktigt att skapa lärmiljöer där barnen känner sig delaktiga, att barnen ges möjlighet till inflytande under dagen, samtidigt som vi har förskolans läroplansmål i sikte. Vi vill att undervisningen på förskolan ska vara lustfylld och locka fram barnens vilja och nyfikenhet att lära.

Vi utgår ifrån ett 1-16 årsperspektiv där våra lokala mål är att varje planerad undervisningsstund med barnen har tydliga mål, aktiviteter och tecken på lärande och att barnen i en undervisningssituation kan svara på följande frågor:

 • Vad är det jag försöker lära mig? (mål)
 • Vilka framsteg har jag gjort hittills? (aktiviteter, återkoppling, tecken på lärande) Vad ska jag göra härnäst? (utveckling)

På Ursvikens och Stackgrönnans förskolor har de flesta pedagoger utbildats i TAKK – tecken som alternativ kompletterande kommunikation, reciproka (ömsesidiga) boksamtal – lässtrategier och HLR. Alla förskolor arbetar med bildstöd och språklig medvetenhet. Vi har ett nära samarbete med specialpedagog och vid behov samarbete med övriga stödfunktioner inom förvaltningen. I området finns en lokal vikariepool med nio pedagoger som täcker upp vid personals frånvaro. Detta innebär en trygghet för såväl barn som vuxna då det är pedagoger med god kännedom om såväl barnen som våra verksamheter.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Senast uppdaterad: