Našuvnnalaš unnitlogut ovdaskuvllas

Ovdaskuvllas juohke máná giellaovdáneapmi galgá stimulerejuvvot ja ovdaskuvla galgá bargat nu ahte mánná iežá eatnigielain go ruoŧagielain ožžo vejolašvuođa ovddidit sihke ruoŧagiela ja iežaset eatnigiela.

Lága našuvnnalaš unnitloguid ja unnitlogugielaid jelgii de mánát geat gullojit unnitloguide judalaččaide, romaide, sámiide, ruoŧasuopmelaččaide ja durdnosleagilaččaide erenoamážit ovddiduvvojit iežas ovdáneamis kultuvrralaš identitehtas ja iežas našuvnnalaš unnitlogugielas. Dan láhkai ovdaskuvllat galget leat oassin suddjet ja ovddidit daid našuvnnalaš unnitloguid gielaid ja kultuvrraid.

Ovdaskuvla galgá Lpfö-18 jelgii:
· doarjut máná iežas giellaovdáneami iežas našuvnnalaš unnitlogugielas ja ovddidit ovdáneami kultuvrralaš identitehtas
· doarjut suddjemii ja ovddideamis našuvnnalaš unniloguid gielaid ja kultuvrraid
· hukset vuođu máná ipmárdussii sierra gielaide ja kultuvrraide, ja dasa gullojit našuvnnalaš unnitloguid gielat ja kultuvrrat.
Ovdaskuvla addá doarjaga máná eatnigiela ovdáneapmái. Mánát addot vejolašvuođa geavahit visot iežas gielaid beaivválaččat ja movttiidahttojit geavahit sihke unnitlogugiela ja ruoŧagiela ovdaskuvlla doaimmain. Ovdaskuvla sáhttá stoahkamiin, lávlumiin ja máidnasiiguin máná unnitlogugillii searvat máná giellaovdáneapmái ja ovdáneamis kultuvrralaš identitehtas.
Lea dehálaš ahte don fuolaheaddjin dieđihat ovdaskuvlabargiide jus du mánná gullo našuvnnalaš unnitlohkui.

Senast uppdaterad: