Elevhälsa

Elevhälsan är en viktig och integrerad del av lärandet i skolan. Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande och sätta elevens bästa först.

Hälsa och lärande går hand i hand. En elev som mår bra lär sig bra och en elev som aktivt lär sig mår bra. Därför finns elevhälsan i varje grundskola i Skellefteå kommun.

Elevhälsa är ett arbets- och ett tankesätt alla anställda i Skellefteå kommuns grundskola jobbar efter. Elevhälsa är också en egen organisation sammansatt av olika yrken som bidrar med sin specifika kunskap. I grundskolan i Skellefteå kommun har varje rektor ett multiprofessionellt team till förfogande som jobbar för och med eleverna. Specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer jobbar på låg-, på mellan- och på högstadiet. På högstadiet ingår även studie- och yrkesvägledare i elevhälsateamet.

Elevhälsan har som mål att skapa en öppen och tillgänglig lärandesituation, för alla elever. Elevhälsans mål är också att skapa goda framtida förutsättningar för att eleven ska kunna leva ett friskt liv och har fått verktyg att möta livets många utmaningar.

Elevhälsans grundläggande arbete innebär att:

  • samverka med skolans pedagoger i arbetsmiljöfrågor samt i det övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbetet
  • bistå rektor med information, råd och utredningar i frågor som har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • arbeta för en säker, god och trygg arbets- och lärandemiljö för eleverna
  • uppmärksamma förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka risken för skador, ohälsa, utsatthet och kränkningar
  • ta del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att utveckla elevhälsans arbete
  • kontinuerligt och strukturerat bistå med råd, stöd och information till pedagogisk och annan personal på skolan
  • aktivt arbeta med eleverna för att sprida kunskap om hälsosamma levnadsvanor
  • samverka med Region Västerbottens hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagningar och tandvård.

Elevhälsoteamets arbete med enskild elev:

  • hjälper att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande utifrån ett helhetsperspektiv på elevens utveckling och hälsa
  • deltar i arbetet med att anpassa undervisningen till elevens förutsättningar
  • aktivt bistår eleven som behöver allmänna anpassningar och/eller särskilt stöd
  • samverkar med Region Västerbottens hälso- och sjukvård, socialtjänst samt med kommunövergripande resurser. I dessa resurser ingår den särskilda undervisningsgruppen: resurscenter, språkteamet, pedagogiska stödteamet, närvaroteamet och sjukhusskolan

Kompetenser

  • ska tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
  • har fokus på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
  • genomför stödsamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.
  • på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever i form av social kartläggning.
  • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal.
  • bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
  • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
  • ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.

  • ska tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av skolans elevhälsoarbete
  • bidrar med psykologisk kunskap om risk- och skyddsfaktorer för hälsa, lärande och utveckling samt om psykisk ohälsa och funktionsvariationer
  • erbjuder konsultationer kring frågor på organisations-, grupp- och individnivå till skolans personal där det finns behov av psykologisk kompetens
  • genomför i samråd med rektor och övrig elevhälsa psykologiska utredningar av elever (frågeställning skolform), grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd

  • ska tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
  • i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa
  • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
  • bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om det finns behov samt fullfölja vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram
  • bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning
  • ta till vara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete

Studie- och yrkesvägledning sker på skolan på två sätt, i vid och i snäv bemärkelse.

Den vida studie- och yrkesvägledningen är den som hela skolan står för. Alla aktiviteter och lektioner som ger elever färdigheter och kunskaper för att kunna ta val angående studier och yrkesliv ingår i denna.

Den snäva vägledningen är den som studie och yrkesvägledaren på din skola står för.

  • Ger omvärldskunskap och insikt i arbetsliv, för att öka förståelsen om framtida arbetsliv.
  • Förmedlar kunskap om olika utbildningssystem, för att visa på möjligheter med vidare studier.
  • Skapa självkännedom för att elever ska kunna ta välgrundade val.
  • Ger elever stöd i valtillfällen och övergången till gymnasiet.
  • Har motiverande samtal för att skapa en större framtidstro hos elever.

Kontakt

Elevhälsans personal kan du nå genom kommunens kundtjänst tel. 0910 - 73 50 00 eller på respektive grundskola.

Senast uppdaterad: