Äitinkieltä peruskoulussa

Skellefteån kunta tarjoa äitinkielenopettamista vuosiluvuina 1-9. Opettamista piethään äitinkielen kursiplaanin mukhaan Ruottin koulun opetusplaanissa, LGR 22, sinun lapsela pittää olla perustheeliset tiot kielessä koska oppilas pittää hallittea ommaa äitinkieltä ette olla oikeutettu olla matkassa opettamisessa. Perustheelisilla tioila meinathaan ette sinun lapsi pittää aktiivisti pystyä seuraahmaan matkhaan opettamisessa, käsittää helppoja suulisia instryksuunia ja pystyä osalistumhaan keskustelhuin arkipäiväsistä aihneista.

Lapsila, jokka kuuluvat kansalishiin minuriteethiin jokka halvaavat lukea suomenkieltä, jiddiksenkieltä, meänkieltä, roominkieltä elikkä saamenkieltä, oon laajenettu oikeus äitinkielenopettamisheen. Niitä oon kaks kursiplaania niile kielile:

  • Äitinkieli ensimäisenä kielenä joka vaatii ette oppilas puhhuu hänen äitinkieltä
  • Äitinkieli toisena kielenä jossako ei ole vaatimuksia etutioista, lue lissää tässä/länkki

Se oon vapaehtosta ette alottaa äitinkielenopettamista, mutta ko lapsi oon jo alottannu opiskeluja net oon pakoliset siiheen asti ette opettaminen lopetethaan elikkä ette sitä sannoo ylös oman paikan.

Oikeus äitinkielenopettamisheen koululain ja koulusäätänön mukhaan

Oppilas saattaa saaja äitinkielenopettamisen jos:

  • yhelä elikkä molemalla huoltajalla oon muu kieli ko ruottinkieli äitinkielenä
  • oppilhaala oon perustheeliset tiot kysheessäolevassa kielessä
  • oppilas käyttää kieltä joka päivä koissa*
  • vähhiinthääns viis oppilasta toivovat kieliopetusta kunnassa
  • kysheessäolevassa kielessä löytyy sopevaa opettaijaa

*Ottolapsila oon poikkeutettu vaatimuksesta ette äitinkieli pittää olla jokapäivänen puhekieli koissa. Lapsela tarttee kuitenki olla perustheelisiä tietoja kielessä.

Opettamisen tarkotus oon ette antaa oppilhaale maholisuuen ette kehittää tietoja kielessä ja kielestä. Äitinkielellä oon suuri merkitys lapsen kielele, itenttiteetti-, persoonalisuus- ja ajatuskehityhselle. Hyvinkehittynny äitinkieli antaa hyvät etelytykset ette oppia ruottinkieltä, muita kieliä ja muita aihneita.

Opettaminen tapahtuu joko koulupäivän aikana jos oon maholista suunitella seeman, jälkhiin koulupäivän elikkä kielivalikoimana. Opettamisen tarkotus oon ette kehittää oppilhaan kielitietoja, etistää tietoa kultturellistä taustasta ja kakskielisyyestä.

Äitinkieli oon vapaehtonen valikoima jotako huoltajat pitävät hakea kunnan e-palvelun kautta. Joka oppilas saapii opettamista 40- 60 minuttia viikossa. Opettamisryhmissä saattaa olla oppilhaita eri luokissa ja läheläolevissa iässä. Kielitiot ryhmissä saattavat vaihtella.

Tervetuloa sinun hakemuksen kansa!

Äitinkielenopettaminen kansalisissä minuriteettikielissä

Skellefteån kunta tarjoa äitinkielenopettamista kansalisissa minuriteettikielissä suomenkieli, jiddiksenkieli, meänkieli, roominkieli ja saamenkieli peruskoulussa vuosiluvuina 1-9. Opettamisen tarkotus oon ette kehittää oppilhaan kielitietoja, etistää tietoa kultturellistä taustasta ja monikielisyyestä.

Oppilhaila jokka kuuluvat johonki kansalisista minuriteettistä oon oikeus äitinkielenopettamisheen minuriteettikielessä, riippumatta etutietoja kielessä.

Minuriteettikieltä peruskoulussa saattaa lukea kahtena eri vaihtoehtona

  • Vaihtoehto 1: Oppilhaat joilako oon perustheeliset tiot kielessä, esim ette se oon oppilhaan jokapäivänen puhekieli koissa
  • Vaihtoehto 2: Oppilhaat jokka oon vasta-alkuset eikä puhu kieltä

Oppilhaila joilako oon etutietoja kielessä elikkä ei, lukevat eri kursiplaanin mukhaan ja niilä oon eri päämäärät opettamiselle riippuen mitä kursiplaania net seuraavat. Äitinkielenopettaminen seuraa opetusplaania peruskoulule (LGR 22).

Oppilhaale, joka kuuluu kansalisheen minuriteethiin roomilaishiin ja joka tullee ulkomailta, saapii antaa äitinkielenopettamista kahessa kielessä jos oon erityisiä syitä.

Äitinkieli oon vapaehtonen valikoima jotako huoltajat häätyvät hakea kunnan e-palvelun kautta. Joka oppilas saapii 40- 60 minuttia viikossa. Ko lapsi oon jo alottannu opiskeluja net oon pakoliset siiheen asti ette opettaminen lopetethaan elikkä ette sitä sannoo ylös oman paikan.

Äitinkielenopettaminen tapahtuu joko koulupäivän aikana jos oon maholista suunitella seeman, jälkhiin koulupäivän elikkä kielivalikoimana. Opettamisryhmissä saattaa olla oppilhaita eri luokissa ja läheläolevissa iässä. Kielitiot ryhmissä saattavat vaihtella.

Äitinkielenopettamisessa ei saa olla enämpää ko yks kieli oppilasta kohitti. Poikkeuksia saapii tehhä ko oon kyse roomilaisista oppilhaisista jokka tulevat ulkomailta jos oon erityisiä syitä.

Tervetuloa sinun hakemuksen kansa!

Äitinkieli esikoululuokassa

Esikoululuokka pittää myötävaikuttaa siiheen ette oppilhaat joilako oon muu äitinkieli ko ruottinkieli saavat maholisuuen kehittää niin ruottinkieltä ko heän äitinkieltä.

Opettamisen ja jokapäiväsitten aktiviteetitten kautta esikoululuokka pittää antaa oppilhaile maholisuuen käyttää niin ruottinkieltä ko heän äitinkieltä. Luokka 1 lähtien oon maholisuus hakea äitinkielenopettamista.

Lain mukhaan kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä lapsia ja nuoria jokka kuuluvat minuriteethiin juutalaiset, roomilaiset, saamelaiset, ruottinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset pittää etistää heän kehityksessä kultturellistä itenttiteetistä ja heän kansalisessa minuriteettikielessä. Sillä laila koulu pittää eesauttaa suojaahmaan ja etistämhään kansalisitten minuriteetitten kieliä ja kulttuuria.

Oppilhaile pittää antaa monia maholisuuksia käyttää kaikkia heän kieliä joka päivä ja innostuttaa käyttämhään niin minuriteettikieliä ja ruottinkieltä koulun aktiviteetissä. Koulu saattaa leikitten, lauluitten ja satuitten avula oppilhaan minuriteettikielelä myötävaikuttaa oppilhaan kielen ja kultturellin itenttiteetin kehityksheen.

Ansök om modersmålsundervisning (Länk till annan webbplats)
Senast uppdaterad: