Överklaga beslut om skolskjuts

Vårdnadshavare har rätt att överklaga beslut om skolskjuts.

Om du vill överklaga beslutet ska du skicka din skriftliga överklagan till:

Skellefteå kommun
För- och grundskolenämnden
931 85 Skellefteå

Du kan också skicka eller e-post: forochgrundskole.namnden@skelleftea.se

Tänk på att...

  1. skrivelsen ska ha kommit in till för- och grundskolenämnden inom
    tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
  2. en kopia av Skellefteå kommuns beslut ska bifogas.
  3. I överklagandeskrivelsen ange vilket beslut som överklagas
    och den ändring i beslutet som du begär
  4. ange ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Har överklagan inkommit i rätt tid skickas den vidare till
Förvaltningsrätten i Västerbottens län.

Behöver ni ytterligare upplysningar om hur man överklagar kan ni
vända er till Skellefteå kommuns kundtjänst, tel. 0910-73 50 00.

Tyvärr händer det att bussar och/eller taxibilar som nyttjas till skolskjuts inte tar sig fram. De vårdnadshavare som har möjlighet att skjutsa sitt barn sådana gånger kan göra det. Ersättning utgår inte. Det finns ingen möjlighet att skicka extra taxibilar till och från skolan om det är så att en personbil, men inte buss, kan ta sig fram till olika områden.

Vid inställd skolskjuts informeras skolans rektor och eleverna noteras inte för ogiltig frånvaro. Tänk dock på att frånvaroanmäla ditt barn om eleven inte kommer till skolan så att rektor vet vilka barn som kommer till skolan och vilka som stannar hemma.

Som vårdnadshavare bör du alltid vara uppmärksam på aktuella väderförhållanden och trafikstörningar/inställd skolskjuts.

Entreprenören som är Skellefteå buss eller Skellefteå taxi.

Avståndet räknas utifrån godkända gång-cykelvägar och gator.

Det gäller endast barn med växelvis boende. Båda vårdnadshavarna måste bekräfta elevens vistelseschema vid växelvis boende. Anledningen är att Skellefteå kommun måste försäkra sig om att föräldrarna är överens när det gäller vistelseschemat.

Resor till annat ställe än barnets ordinarie boende eller den andre föräldern varannan helg. Dessa resor beviljas inte skolskjuts.

Växelvis skolskjuts beviljas inte utanför kommungränsen.

Ansökningar som inkommer efter den 10 maj handläggs löpande senast 30 dagar från skolstart. Mängden ansökningar och hur komplicerade de är påverkar den tid ansökningarna tar att handlägga. Därför är det mycket viktigt att skicka in ansökningarna i tid.

När det gäller beställningstrafiken bestäms den utifrån var eleverna är bosatta och deras ramtider.

Har du ansökt innan 10 maj får du beslut under sommaren. Hur och när barnet ska åka till och från skolan kommer senast en vecka innan skolan startar. När du loggar in i skolskjutsportalen kan du se pågående ansökningar där samt aktuellt information.

Detta gäller taxi och taxibussar. Eftersom det finns ett begränsat antal fordon kan delade taxiturer ske. Samlastningsavtal innebär att resor till och från samma område vid liknande tidpunkter samordnas med andra kommunala resor, till exempel färdtjänst och skolskjuts. Det kan till exempel vara ett barn som åker skolskjuts, en ungdom som har färdtjänst till gymnasiet och en vuxen som ska åka till sin dagliga verksamhet.

Det är den skola som Skellefteå kommun har beslutat att elever med en viss folkbokföringsadress har rätt att få skolskjuts till.

Ja, om det inte blir dyrare för Skellefteå kommun.

Senast uppdaterad: