Rätt till skolskjuts

För att ha rätt till skolskjuts krävs att du bor tillräckligt långt från skolan. Avståndet skiljer sig åt beroende på vilken årskurs du går i.

För att ha rätt till skolskjuts krävs det här gångavståndet mellan bostad och skola.

  • Förskoleklass: 2 km
  • Årskurs: 1-3: 2 km
  • Årskurs: 4-6: 3 km
  • Årskurs: 7-9: 4 km

Avstånd till hållplats

För att en elev ska beviljas skolskjuts mellan bostad och anvisad påstigningsplats gäller följande avstånd till hållplats enkel väg:

  • Förskoleklass - årskurs 6: mer än 2 km
  • Årskurs 7 till 9: mer än 3 km

I kartbilden som du hittar i länken nedan ser du skolor och de skolskjutsområden som gäller för varje skola. Eleven kan få skolskjuts till sin skolskjutsskola om kraven i skolskjutsreglerna för att få skolskjuts är uppfyllda, det vill säga antingen avstånd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet.

Här hittar du kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur använder jag kartan för att se vilket skolskjutsområde som min adress tillhör?

1. Skriv i den bostadsadress som är aktuell (i den rutan som heter Sök adress)

2. Välj vilken årskurs som är aktuell (genom att kryssa i t ex årskurs 2)
OBS! Välj endast en årskurs åt gången.

Skolskjutsområdena har olika färger.

3. Zooma ut tills du ser den aktuella skolan.

Det är endast kommunala skolor som är skolskjutsskolor.

Norrhammarskolans skolskjutsområde består av två delar som inte sitter ihop.

Kartan är ungefärlig. Elev som inte uppfyller avståndskravet enligt kommunens mätning i Optiplan har inte rätt till skolskjuts även om adressen finns i skolskjutsområdet.

Om du som vårdnadshavare väljer en annan skola än kommunens beslutade skolskjutsskola har eleven inte automatiskt samma rätt till skolskjuts.

Om skolskjuts till den valda skolan blir dyrare än skolskjuts till skolskjutsskolan beviljas inte skolskjuts till den valda skolan.

En elev som har en skola i sitt närområde kan inte få skolskjuts om vårdnadshavare väljer en annan skola.

I de fall skolskjuts vid val annan skola har beviljats kan inte avstånd till hållplats, restider och väntetider enligt gällande regler garanteras.

En elev som bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna och går på den skola som kommunen anvisar till utifrån elevens folkbokföringsadress har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarnas adresser om reglerna för skolskjuts är uppfyllda.

Vem har rätt till skolskjuts? Några exempel

Här kan du läsa exempel på barn och föräldrar som ansöker om skolskjuts och hur deras ärenden behandlas och varför besluten fattas. Alla ärenden behandlas enligt Skellefteå kommuns skolskjutsregler, domar och praxis. Beslutet meddelas i skolskjutsportalen.

Ali är 8 år och ska börja i årskurs två. Han har 2,2 kilometer till sin närmaste skola Bureskolan, som är hans skolskjutsskola. Hans vårdnadshavare ansöker om skolskjuts till Bureskolan i skolskjutsportalen 25 juni. Eftersom ansökan inkommer efter den 1 juni som är sista dagen för att garanterat få besked innan skolstart hanteras ansökan och beslut löpande senast 30 dagar efter skolstart.

Skellefteå kommun beviljar ansökan om skolskjuts eftersom det är längre än 2 kilometer som är kravet för de som går i förskoleklass och upp till årskurs tre och Ali inte har någon fritidshemsplacering.

Elsa är 9 år och bor på Morö backe med sin mamma där hon är folkbokförd och varannan vecka hos sin pappa i Sandfors. Hon går i årskurs tre på Morö backe skolan och behöver därför skolskjuts under veckorna när hon bor hos sin pappa eftersom avståndet mellan pappans adress och skolan uppfyller avståndskravet på 2 kilometer. Hennes pappa ansöker om skolskjuts i skolskjutsportalen och beviljas skolskjuts med buss i linjetrafik. Vid ansökan gällande barn med delat boende måste båda föräldrarna signera ansökan. Detta eftersom Skellefteå kommun behöver försäkra sig om att vårdnadshavarna är överens gällande vistelsetiden. Vid växelvis boende kan resan ske med flera olika färdmedel och väntetider kan uppstå.

Exempel 1: Lova går i årskurs 4 och har mer än 3 kilometer (avståndskravet) till sin skolskjutsskola men har valt att gå på en annan skola i kommunen. Lova hade åkt med beställd skolbuss från hemmet till sin skolskjutsskola. Eftersom det innebär en fördyring för kommunen om Lova ska få ett busskort och åka med Linjetrafiken till den valda skolan istället för att åka med den beställda skolbussen så avslås ansökan.

Exempel 2: Viola går i årskurs 8 och har mer än 4 kilometer (avståndskravet) till sin skolskjutsskola men har valt att gå på en annan skola i kommunen. Viola hade fått ett busskort och åkt med Linjetrafiken till sin skolskjutsskola. Eftersom det i det här fallet blir samma kostnad för Skellefteå kommun att åka med Linjetrafiken till den valda skolan så beviljas ansökan. Kostnaderna för busskort varierar mellan stadstrafik och linjetrafik.

Exempel 3: Dalia går i årskurs 1 och syskonet Amelia i årskurs 6 och de har 1 kilometer mellan hemmet och anvisad skola men har valt att gå på en annan skola. Eftersom de inte hade fått skolskjuts till sin anvisade skola så innebär det en fördyring att ge eleven ett busskort till den valda skolan så ansökan avslås.

Tage är 13 år och hans lillasyster Embla är 8 år. Tage har börjat högstadiet medan Embla går i klass 2 och totalt har de 3 kilometer till skolan. Deras föräldrar ansöker om skolskjuts till båda barnen men endast Embla beviljas. Anledningen är att hon uppfyller avståndskraven för barn i årskurs 1–3 som kräver mer än 2 kilometer till skolan. För Tage som går i klass 7 är avståndskravet 4 kilometer för att beviljas skolskjuts och därmed uppfyller han inte kravet och ansökan avslås.

Frågor och svar

Frågor och svar

Tyvärr händer det att bussar och/eller taxibilar som nyttjas till skolskjuts inte tar sig fram. De vårdnadshavare som har möjlighet att skjutsa sitt barn sådana gånger kan göra det. Ersättning utgår inte. Det finns ingen möjlighet att skicka extra taxibilar till och från skolan om det är så att en personbil, men inte buss, kan ta sig fram till olika områden.

Vid inställd skolskjuts informeras skolans rektor och eleverna noteras inte för ogiltig frånvaro. Som vårdnadshavare bör du alltid vara uppmärksam på aktuella väderförhållanden och trafikstörningar/inställd skolskjuts.

Entreprenören som är Skellefteå buss eller Skellefteå taxi.

Avståndet räknas utifrån godkända gång-cykelvägar och gator.

Det gäller endast barn med växelvis boende. Båda vårdnadshavarna måste bekräfta elevens vistelseschema vid växelvis boende. Anledningen är att Skellefteå kommun måste försäkra sig om att föräldrarna är överens när det gäller vistelseschemat.

Resor till annat ställe än barnets ordinarie boende eller den andre föräldern varannan helg. Dessa resor beviljas inte skolskjuts.

Växelvis skolskjuts beviljas inte utanför kommungränsen.

Ansökningar som inkommer efter den 1 juni handläggs löpande senast 30 dagar från skolstart. Mängden ansökningar och hur komplicerade de är påverkar den tid ansökningarna tar att handlägga. Därför är det mycket viktigt att skicka in ansökningarna i tid.

När det gäller beställningstrafiken bestäms den utifrån var eleverna är bosatta och deras ramtider.

Har du ansökt innan 1 juni får du beslut under sommaren. Hur och när barnet ska åka till och från skolan kommer senast en vecka innan skolan startar. När du loggar in i skolskjutsportalen kan du se pågående ansökningar där samt aktuellt information.

Detta gäller taxi och taxibussar. Eftersom det finns ett begränsat antal fordon kan delade taxiturer ske. Samlastningsavtal innebär att resor till och från samma område vid liknande tidpunkter samordnas med andra kommunala resor, till exempel färdtjänst och skolskjuts. Det kan till exempel vara ett barn som åker skolskjuts, en ungdom som har färdtjänst till gymnasiet och en vuxen som ska åka till sin dagliga verksamhet.

Det är den skola som Skellefteå kommun har beslutat att elever med en viss folkbokföringsadress har rätt att få skolskjuts till.

Ja, om det inte blir dyrare för Skellefteå kommun.

Information om hur ni överklagar beslutet

När du har ansökt om skolskjuts och fått ett beslut som du är missnöjd med kan du överklaga.

Er skriftliga överklagan ska skickas till:

Skellefteå kommun
För- och grundskolenämnden
931 85 Skellefteå
E-post: forochgrundskole.namnden@skelleftea.se

I överklagandeskrivelsen ska ni ange vilket beslut ni överklagar och den ändring av beslutet som ni begär. Skrivelsen ska ha kommit in till för- och grundskolenämnden inom tre veckor från den dag ni fick beslutet. Ange också namn, adress, telefonnummer och e-postadress för att underlätta den fortsatta kommunikationen med er.

Har er överklagan kommit in i rätt tid och kommunen anser att det fattade beslutet är korrekt skickas er överklagan tillsammans med kommunens yttrande vidare till förvaltningsrätten i Umeå för dom.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: