Rätt till skolskjuts

För att ha rätt till skolskjuts krävs att du bor tillräckligt långt från skolan. Avståndet skiljer sig åt beroende på vilken årskurs du går i.

För att ha rätt till skolskjuts krävs det här gångavståndet mellan bostad och skola.

  • Förskoleklass: 2 km
  • Årskurs: 1-3: 2 km
  • Årskurs: 4-6: 3 km
  • Årskurs: 7-9: 4 km

Avstånd till hållplats

För att en elev ska beviljas skolskjuts mellan bostad och anvisad påstigningsplats gäller följande avstånd till hållplats enkel väg:

  • Förskoleklass - årskurs 6: mer än 2 km
  • Årskurs 7 till 9: mer än 3 km

I kartbilden som du hittar i länken nedan ser du skolor och de skolskjutsområden som gäller för varje skola. Eleven kan få skolskjuts till sin skolskjutsskola om kraven i skolskjutsreglerna för att få skolskjuts är uppfyllda, det vill säga antingen avstånd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet.

Här hittar du kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur använder jag kartan för att se vilket skolskjutsområde som min adress tillhör?

1. Skriv i den bostadsadress som är aktuell (i den rutan som heter Sök adress)

2. Välj vilken årskurs som är aktuell (genom att kryssa i t ex årskurs 2)
OBS! Välj endast en årskurs åt gången.

Skolskjutsområdena har olika färger.

3. Zooma ut tills du ser den aktuella skolan.

Det är endast kommunala skolor som är skolskjutsskolor.

Norrhammarskolans skolskjutsområde består av två delar som inte sitter ihop.

Kartan är ungefärlig. Elev som inte uppfyller avståndskravet enligt kommunens mätning i Optiplan har inte rätt till skolskjuts även om adressen finns i skolskjutsområdet.

Om du som vårdnadshavare väljer en annan skola än kommunens beslutade skolskjutsskola har eleven inte samma rätt till skolskjuts.

Om skolskjuts till den valda skolan blir dyrare än skolskjuts till skolskjutsskolan beviljas inte skolskjuts till den valda skolan.

En elev som har en skola i sitt närområde kan inte få skolskjuts om vårdnadshavare väljer en annan skola.

I de fall skolskjuts vid val annan skola har beviljats kan inte avstånd till hållplats, restider och väntetider enligt gällande regler garanteras.

En elev som bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna och går på den skola som kommunen anvisar till utifrån elevens folkbokföringsadress har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarnas adresser om reglerna för skolskjuts är uppfyllda.

Frågor och svar

Frågor och svar

Tyvärr händer det att bussar och/eller taxibilar som nyttjas till skolskjuts inte tar sig fram. De vårdnadshavare som har möjlighet att skjutsa sitt barn sådana gånger kan göra det. Ersättning utgår inte. Det finns ingen möjlighet att skicka extra taxibilar till och från skolan om det är så att en personbil, men inte buss, kan ta sig fram till olika områden.

Vid inställd skolskjuts informeras skolans rektor och eleverna noteras inte för ogiltig frånvaro. Tänk dock på att frånvaroanmäla ditt barn om eleven inte kommer till skolan så att rektor vet vilka barn som kommer till skolan och vilka som stannar hemma.

Som vårdnadshavare bör du alltid vara uppmärksam på aktuella väderförhållanden och trafikstörningar/inställd skolskjuts.

Entreprenören som är Skellefteå buss eller Skellefteå taxi.

Avståndet räknas utifrån godkända gång-cykelvägar och gator.

Det gäller endast barn med växelvis boende. Båda vårdnadshavarna måste bekräfta elevens vistelseschema vid växelvis boende. Anledningen är att Skellefteå kommun måste försäkra sig om att föräldrarna är överens när det gäller vistelseschemat.

Resor till annat ställe än barnets ordinarie boende eller den andre föräldern varannan helg. Dessa resor beviljas inte skolskjuts.

Växelvis skolskjuts beviljas inte utanför kommungränsen.

Ansökningar som inkommer efter den 10 maj handläggs löpande senast 30 dagar från skolstart. Mängden ansökningar och hur komplicerade de är påverkar den tid ansökningarna tar att handlägga. Därför är det mycket viktigt att skicka in ansökningarna i tid.

När det gäller beställningstrafiken bestäms den utifrån var eleverna är bosatta och deras ramtider.

Har du ansökt innan 10 maj får du beslut under sommaren. Hur och när barnet ska åka till och från skolan kommer senast en vecka innan skolan startar. När du loggar in i skolskjutsportalen kan du se pågående ansökningar där samt aktuellt information.

Detta gäller taxi och taxibussar. Eftersom det finns ett begränsat antal fordon kan delade taxiturer ske. Samlastningsavtal innebär att resor till och från samma område vid liknande tidpunkter samordnas med andra kommunala resor, till exempel färdtjänst och skolskjuts. Det kan till exempel vara ett barn som åker skolskjuts, en ungdom som har färdtjänst till gymnasiet och en vuxen som ska åka till sin dagliga verksamhet.

Det är den skola som Skellefteå kommun har beslutat att elever med en viss folkbokföringsadress har rätt att få skolskjuts till.

Ja, om det inte blir dyrare för Skellefteå kommun.

Information om hur ni överklagar beslutet

När du har ansökt om skolskjuts och fått ett beslut som du är missnöjd med kan du överklaga.

Er skriftliga överklagan ska skickas till:

Skellefteå kommun
För- och grundskolenämnden
931 85 Skellefteå
E-post: forochgrundskole.namnden@skelleftea.se

I överklagandeskrivelsen ska ni ange vilket beslut ni överklagar och den ändring av beslutet som ni begär. Skrivelsen ska ha kommit in till för- och grundskolenämnden inom tre veckor från den dag ni fick beslutet. Ange också namn, adress, telefonnummer och e-postadress för att underlätta den fortsatta kommunikationen med er.

Har er överklagan kommit in i rätt tid och kommunen anser att det fattade beslutet är korrekt skickas er överklagan tillsammans med kommunens yttrande vidare till förvaltningsrätten i Umeå för dom.

Senast uppdaterad: