Plan för studie- och yrkesvägledning vid Skellefteås kommunala gymnasieskolor

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process.
All personal på gymnasiets skolor ska jobba med studie- och yrkesvägledning utifrån Skolverkets allmänna råd.

Det är viktigt att personalen är medveten om att de i sin kontakt med eleven har ett stort inflytande på elevens självbild och självuppfattning. Eleven bör utveckla kunskaper om arbetslivet, arbetsmarknaden samt utbildningsystemet och dess utbildningsvägar och även kunna koppla dessa kunskaper till en ständigt pågående samhällsutveckling. Ett nyckelord i vår organisation är entreprenörskap.

Alla elever i Skellefteå kommuns gymnasieskolor ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Genom hela skoltiden ska studie- och yrkesvägledning finnas tillgänglig för att kunna stödja eleven
på bästa sätt i olika valsituationer.

För att göra ett väl underbyggt val är det viktigt att eleven;

 • blir medveten om sig själv
 • blir medveten om olika valalternativ, vad gäller utbildningar och yrken
 • blir medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
 • lär sig att fatta beslut
 • lär sig att genomföra beslut

Studie- och yrkesvägledning kan bedrivas både i vid och snäv bemärkelse.
Vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval.

Snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och/ eller i grupp. Det är viktigt att eleven får möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar.
Gymnasieskolorna ska ha ett nära samarbete med arbetslivet, olika utbildningsalternativ efter gymnasiet samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleven ska få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val inom utbildningen och för vidare studier eller yrkesverksamhet.
Arbetsmarknaden är under ständig utveckling och förändring. Inom EU har man ett uttalat mål att öka rörligheten mellan länderna. Därför är det viktigt att studie- och yrkesvägledningen har ett internationellt perspektiv. Alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av bl.a. kön, social eller kulturell bakgrund.

Målet är att varje elev:

 • utvecklar självkännedom och förmåga till att planera sina studier
 • granskar och tar ställning till olika valmöjligheter
 • har inblick i närsamhället
 • känner till möjligheter till fortsatt utbildning eller yrkesval i Sverige och i andra länder
 • får kunskap om vilka skyldigheter och rättigheter som arbetstagare och arbetsgivare har

Genomförande

Årskurs 1

 • information om valt gymnasieprogram
 • vägledningssamtal utifrån elevens behov
 • information och genomförande av inriktningsval, programfördjupning samt individuella val
 • yrkes- och lärlingselever påbörjar APL

Årskurs 2

 • vägledningssamtal utifrån elevens behov
 • information och genomförande av val
 • APL för yrkes- och lärlingselever
 • entreprenörskap erbjuds i form av Ung företagsamhet
 • information av försvarsmakten
 • information om arbetsmarknad och arbetsliv

Årskurs 3

 • vägledningssamtal utifrån elevens behov
 • information och genomförande av val
 • klassinformation om studievägar efter gymnasiet t.ex. universitet/högskola, yrkeshögskola, folkhögskola och kompletteringsstudier på Vux
 • besök på Umeå och Luleå universitets framtidsdagar för alla som är intresserade
 • APL för yrkes- och lärlingselever, jobbskuggning för vissa högskoleförberedande program
 • entreprenörskap erbjuds i form av Ung företagsamhet
 • information om arbetsmarknad och arbetsliv

Introduktionsprogrammen (IM)

 • information och vägledning om svenska skolsystemet
 • studiebesök på skolor och företag
 • information om hur ansökan till vidare studier går till
 • information om arbetsmarknad och arbetsliv
 • ung företagsamhet erbjuds

Anpassad gymnasieskola

 • eleverna skriver CV
 • samarbete mellan skola och arbetsmarknad
 • planering för arbete/sysselsättning då eleven närmar sig studenten
 • 22 veckors praktik
 • ung företagsamhet erbjuds
Senast uppdaterad: