Brandfarlig och explosiv vara

Till brandfarlig vara räknas brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiv vara. Med explosiv vara menas explosiva ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Hantering av brandfarlig och explosiv vara regleras i lag om brandfarliga och explosiva varor. Regelverket är mycket omfattande. Hantering av brandfarlig eller explosiv vara kräver vanligtvis tillstånd, med vissa undantag. I Skellefteå kommun är Räddningstjänsten tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarlig och explosiv vara.

De regler som behandlar hantering av brandfarlig och explosiv vara hittar du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats Länk till annan webbplats.. För att hantera brandfarlig eller explosiv vara i sådan mängd att den är tillståndspliktig krävs i regel någon form av utbildning. Detta behövs för att hanteringen ska bli så säker som möjligt. Utbildning av föreståndare för brandfarlig vara genomförs dock inte längre av räddningstjänsten. Däremot hjälper vi dig gärna med råd och information om hantering av brandfarlig eller explosiv vara vara. Kontakta oss om du har några funderingar.

Räddningstjänsten i Skellefteå har ansvaret för både tillstånd och tillsyn av brandfarlig och explosiv vara i kommunen. Här nedan finns mer information om hur tillståndsansökan går till.


Om du hanterar gasol vid tillfälliga evenemang så kan du behöva tillstånd. Tillståndsplikt gäller alltid om du hanterar mer än 60 liter gasol (mer än två gasolflaskor storlek P11), eller om du hanterar gasolen i ett tält som inte är öppet och har plats för matgäster.

Till dig som hanterar gasol vid tillfälliga evenemang

Sedan 2013 gäller en föreskrift om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3). Den innebär att gasolhantering i tält vid tillfälliga evenemang (mässor, marknader, festivaler m. m.) kan vara tillståndspliktig. Tidigare räckte det med en enkel anmälan, men den möjligheten finns inte kvar i de nya reglerna.

När krävs tillstånd?

Du måste alltid ha tillstånd om du hanterar mer än 60 liter gasol vid publika evenemang, eller om du hanterar mer än 2 liter gasol i ett tält som inte är att betrakta som öppet och det samtidigt finns plats för matgäster i tältet.
Ett tält betraktas som öppet om öppningarna är fördelade på väggarna (nedtill vid marken och upptill vid taket) och har en total area uttryckt i m2 som är minst hälften av tältets omkrets i meter. I praktiken innebär det att ett tält med högst två täckta sidor normalt ska kunna betraktas som ”öppet”.
Tillstånd behövs inte vid hantering av mindre än 60 liter gasol i kioskliknande tält eller matvagnar på hjul där kunden köper mat och äter den utanför tältet eller vagnen.

Kommunerna i Västerbotten samverkar om tillstånden

För att underlätta för dig som hanterar gasol som omfattas av tillståndskrav vid evenemang på olika platser i länet har Västerbottens kommuner inlett ett samarbete som innebär att ditt tillstånd kommer att gälla i hela Västerbotten. Annars skulle du behöva ha ett tillstånd i varje kommun du hanterar gasol i. Ett tillstånd kommer att vara giltigt under en längre tid, då du efter avsyning på plats av den lokala räddningstjänsten får lov att hantera gasol under högst två veckor på varje ny plats.

Om arrangören har tillstånd till gasolhantering

Vid större arrangemang, som mässor eller marknader, kan arrangören söka ett tillstånd för all hantering som kommer att ske inom området under det aktuella arrangemanget. Då behöver inte varje verksamhetsutövare ett eget tillstånd. Arrangören är då samordningsansvarig medan respektive verksamhetsutövare utgör föreståndare för sin egen hantering. För att detta ska kunna ske ska tillståndsinnehavaren ha kontroll över verksamheten genom att exempelvis genomföra regelbundna säkerhetsronder, tillhandahålla gasolen eller tillhandahålla container för säker förvaring under natten.

Så här söker du tillstånd

Använd e-tjänsten på denna sida för att söka tillstånd
För mer information, kontakta räddningstjänsten genom att ringa kommunens kundtjänst, eller mejla oss på raddningstjansten@skelleftea.se

Även om din gasolhantering inte är tillståndspliktig, måste din hantering ske enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Här nedan finns en checklista för säker gasolhantering.

 • Endast dagsbehovet får finnas på förbrukningsstället. Oövervakad förvaring får inte ske på publik plats.
 • Gasoltransport till och från förbrukningsstället ska ske på ett
  säkert sätt med tätpropp iskruvad, lämpligen före eller efter tid för evenemangets öppethållande.

Placering

 • Hantering får inte ske i byggnad. Gasolflaskor ska placeras minst 3 meter från öppning i byggnad. Större volym än 60 liter placeras minst 3 meter från byggnad.
 • Gasolflaskorna ska förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats, där frånluftsöppningar mynnar på lämplig plats.
 • Gasolflaskorna ska genom sin placering vara skyddade mot
  obehöriga, nedfallande föremål och påkörning.

Anslutning

 • Varje gasinstallation ska vara täthetskontrollerad och funnen tät. Om inte läckindikator finns, ska täthetsprov genomföras med läckspray eller tvållösning vid varje flaskbyte. Reservflaska ska vara försedd med tätpropp.
 • Flaskventil ska vara lättåtkomlig och stängas vid arbetets slut eller vid längre uppehåll. Utrustning som kan utgöra tändkälla får inte förekomma inom 1 meter från ventilen.
 • Gasolslang får vara högst 1,5 m lång och ska vara avsedd för
  gasol, det vill säga orange och märkt ”Kaltbeständig” eller ”-30°C”. Om inte reducer- eller slangbrottsventil finns ska slangen vara stålarmerad. Slangen ska bytas minst vartannat år.
 • Minsta avstånd mellan gasolbrännare och ovanför beläget
  brännbart material t.ex. skåp, hylla eller tältduk är 0,5 m och i sidled 0,2 m.
 • Brännare ska vara CE-märkt, vilket bl a innebär att det finns en tändsäkring som stänger gasoltillförsel om lågan slocknar.
 • Väl synlig varningsskylt ska finnas anslagen på varje tält eller
  marknadsstånd där gasol finns.
 • Handbrandsläckare med pulver och lägst klass 27A 144B C ska finnas och vara lätt tillgänglig.

Det är kommunens räddningstjänst som ger tillstånd för och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor i Skellefteå kommun. Syftet med tillståndsprocessen är att kommunen ska veta var det finns brandfarlig och explosiv vara för att ha möjlighet att följa upp att hanteringen sker på ett säkert sätt.

Tillstånd

Vid hantering av brandfarlig vara krävs tillstånd vid vissa mängder. Läs mer om dessa mängdgränser i offentliga lokaler och industri här nedan. Nästan all hantering av explosiv vara är tillståndspliktig, undantag finns för privat förvaring av fyrverkerier och ammunition. Här är ansökningshandlingarna:

Ansökan för hantering av explosiv vara (Länk till annan webbplats)
Ansökan för hantering av brandfarlig vara (Länk till annan webbplats)

Avgift

Det tas ut en avgift för tillstånd. Avgiftens storlek fastställs av kommunfullmäktige och beror på hur omfattande hanteringen är.

Tillsyn

Räddningstjänsten gör regelbundet tillsyn hos de som har tillstånd för brandfarlig eller explosiv vara. Under tillsynen kontrolleras det bland annat att anläggningen uppfyller tillfredsställande säkerhet, att viktiga dokument är i sin ordning och att utsedd föreståndare har rätt kompetens. Om brister upptäcks kan räddningstjänsten förelägga om vite eller förbud med omedelbar verkan.

Mer information

Hos MSB finns regelverk och råd om brandfarlig och explosiv vara samlade Länk till annan webbplats.

Brandfarlig vara kan vara en gas, en vätska eller något av de ämnen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) angivit. På denna sida kan du läsa mer om vilka ämnen som anses vara brandfarliga.

Gas

Alla gaser som kan antändas vid en temperatur av 20 grader Celsius är brandfarliga gaser. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, acetylen, metan, koloxid och vätgas.

Vätskor

Brandfarliga vätskor delas in i fyra klasser; 1, 2A, 2B och 3, där klass 1 är mest brandfarlig. Klassindelningen baseras på vätskans flampunkt. Flampunkten är den temperatur då vätskan avger så mycket brännbara ångor att de kan antändas. Här är exempel på vanliga brännbara vätskor:

Klass 1: bensin, etanol, metanol, aceton, råolja och toluen. Till denna klass räknas också spillolja.
Klass 2A: xylen, vissa snabbtorkande färger och rostskyddsfärger.
Klass 2B: fotogen, naftaprodukter, terpentinolja, oljefärger och oljelack.
Klass 3: motorbrännolja (diesel), eldningsolja, tändvätska, anilin och myrsyra.

De övriga brandreaktiva ämnen som MSB angivit:

 • Väteperoxid
 • Organiska peroxider
 • Ammoniumnitrat
 • Brandfarlig biograffilm
 • Lågnitrerad nitrocellulosa

Reglerna för hantering av brandfarlig vara i en industri, verkstad, lager och liknande skiljer sig lite från de för en publik verksamhet. Här ges en sammanfattning av några viktiga punkter i föreskrifterna för de verksamheter och lokaler dit allmänheten inte har tillträde.

Brandfarlig eller ej?

Om du vill veta ifall du behöver tillstånd för din hantering av brandfarlig vara måste du inledningsvis inventera vilka av de varor som du hanterar eller avser hantera som är brandfarliga. De vanligast förekommande brandfarliga gaserna och vätskorna finns registrerade i MSB:s databas över brandfarliga gaser och vätskor.

Här nedan ges några exempel på de olika kategorierna av brandfarlig vara:

Brandfarlig gas:
Alla gaser som kan antändas vid 20 grader. Gasol och acetylen är vanligt förekommande exempel.

Brandfarliga aerosoler:
Aerosolbehållare som är märkta "brandfarligt" eller "extremt brandfarligt". De flesta sprayburkar innehåller brandfarliga ämnen och betraktas därför som brandfarlig vara.

Brandfarlig vätska med flampunkt lägre än 60 grader:
Förpackningar som är märkta med flamma eller texten "brandfarligt". Flampunkten återfinns i produktens säkerhetsdatablad, kapitel 9. Bensin, spolarvätska, t-röd, lösningsmedel, fotogen, xylen, naftaprodukter, oljefärger, lackfärger och aceton är vanligt förekommande vätskor som har lägre flampunkt än 60 grader. Hit räknas även spillolja.

Brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 grader (men lägre än 100 grader):
Förpackningar med dessa vätskor är inte märkta med information om att innehållet är brandfarligt. Vanliga exempel är tändvätska, eldningsolja och diesel.

Tillstånd

Vid yrkesmässig hantering, som inte är publik måste du ha tillstånd för hanteringen om mängderna överskrider de som anges i tabellen nedan

Tillståndsgränser i en industri
Mängderna anges i liter och avser de största mängder som förvaras vid något tillfälle, för gaser avses behållarens och rörledningens volym.

Förvaringsplats

Brandfarlig gas

Brandfarliga aerosoler

Brandfarlig vätska med flampunkt lägre än 60grader

Brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 grader

Inomhus

250

500

500

10 000

Utomhus eller i öppen byggnad

1000

3000

3000

50 000


Det finns några undantag som inte behöver medräknas i mängderna när det gäller industrier:

 1. Bränsle i fordons bränslesystem.
 2. Köldmedium i ett aggregat, om köldmediets vikt understiger 30 kg.
 3. Gas eller vätska i behållare mindre än 50 ml.
 4. Gas i rörledning mellan sista ventilen och förbrukaren.
 5. Gaser som en undre brännbarhetsgräns högre än 13 % och har ett brännbarhetsområde som är smalare än 12 %.
 6. Ammoniak och andra gaser som klassificerats som kategori 2 i CLP-förordningens bilaga VI.
 7. Vätskor med flampunkt över 35 grader som inte kan underhålla sin egen förbränning.
 8. Vätskor med flampunkt över 60 grader som hanteras i lantbruksverksamhet (exempelvis diesel och eldningsoljor).

Brandfarlig gas

I en industri, verkstad eller liknande får endast dagsbehovet finnas i arbetslokalen. Efter arbetsdagens slut ska gasutrustning samlas på lämplig plats skyddad mot brandpåverkan och lättåtkomliga, till exempel nära ytterdörren eller i en container. Platsen ska vara skyltad. Behållare ska hanteras enligt kraven i AFS föreskrifter om gasflaskor och föreskrifter om gaser.

Brandfarlig vätska

Brandfarliga vätskor får inte förvaras tillsammans med brandfarlig gas eller lättantändligt gods. Mindre än 500 liter brandfarlig vätska bör stå i plåtskåp, men får även placeras fritt i industrin eller verkstaden. Om mer än 500 liter hanteras kan det krävas ett särskilt rum som är brandtekniskt avskiljt, se tabellen nedan.

Brandfarlig vätska

Brandfarlig vätska

Brandteknisk klass

Klass 1: 500-3000 liter
Klass 2 & 3: 3000-10 000 liter

Lägst EI 30

Klass 1: Mer än 3000 liter
Klass 2 & 3: Mer än 10 000 liter

Lägst EI60

Förutom krav på avskiljning finns det krav avseende invallning vid förvaring av större mängder brandfarlig vätska. Kontakta räddningstjänsten för mer information.

Märkning

Plats för förvaring av brandfarlig vara ska märkas med förbuds- och varselanslag. Särskilda skyltar krävs vid förvaring av gasbehållare.

Cistern

För förvaring av brandfarlig vara i cistern finns det en rad krav som måste uppfyllas. Kraven gäller bland annat skyddsavstånd, invallning, brandteknisk avskiljning och regelbunden besiktning. Kraven är olika beroende på var cisternen är placerad och vad den innehåller. Kontakta räddningstjänsten om du har frågor.

Observera att cisterner och lösa behållare som innehåller brandfarliga vätskor inte får förvaras tillsammans i cisternrum.

Bränder i brandfarlig vara kan få mycket snabba förlopp och redan efter några minuter kan branden vara så stor att den inte går att släcka med en vanlig handbrandsläckare. För att skydda dig själv och besökare är det därför viktigt förvaringen sker på rätt sätt.

Plastflaskor för brandfarlig vätska spricker ofta sönder i samband med brand samtidigt som trycket i flaskan ökar, detta leder till att brinnande vätskestrålar kan spruta ut från flaskorna och antända föremål långt från initialbranden. Reglerna som gäller för hantering av brandfarlig vara beskrivs utförligt i föreskrifter. Här nedan återges några viktiga regler för olika typer av publika verksamheter.

Publik verksamhet

En publik verksamhet definieras som en verksamhet dit allmänheten har tillträde. Exempel på publika lokaler är skolor, restauranger, försäljningslokaler och sjukhus.

Brandfarlig eller ej?

Om du vill veta ifall du behöver tillstånd för din hantering av brandfarlig vara måste du inledningsvis inventera vilka av de varor som du hanterar eller avser hantera som är brandfarliga. De vanligast förekommande brandfarliga gaserna och vätskorna finns registrerade i MSB:s databas över brandfarliga gaser och vätskor.

Här nedan ges några exempel på de olika kategorierna av brandfarlig vara:

Brandfarlig gas:
Alla gaser som kan antändas vid 20 grader. Gasol och acetylen är vanligt förekommande exempel.

Brandfarliga aerosoler:
Aerosolbehållare som är märkta "brandfarligt" eller "extremt brandfarligt". De flesta sprayburkar innehåller brandfarliga ämnen och betraktas därför som brandfarlig vara.

Brandfarlig vätska med flampunkt lägre än 60 grader:
Förpackningar som är märkta med flamma eller texten "brandfarligt". Flampunkten återfinns i produktens säkerhetsdatablad, kapitel 9. Bensin, spolarvätska, t-röd, lösningsmedel och aceton är vanligt förekommande vätskor som har lägre flampunkt än 60 grader.

Brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 grader (men lägre än 100 grader):
Förpackningar med dessa vätskor är inte märkta med information om att innehållet är brandfarligt. Vanliga exempel är tändvätska, eldningsolja och diesel.

Tillstånd

Vid hantering av brandfarlig vara i publika lokaler måste du ha tillstånd om mängderna överskrider de som anges i tabellen nedan.

Tillståndsgränser i en publik verksamhet

Mängderna anges i liter och avser de största mängder som förvaras vid något tillfälle, för gaser avses behållarens och rörledningens volym.

Tillståndsgränser i en publik verksamhet

Lokal

Brandfarlig gas

Brandfarliga aerosoler

Brandfarlig vätska med flampunkt lägre än 60 grader

Brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 grader

Inomhus

2

100

100

10 000

Utomhus

60

100

100

10 000

Brandfarlig gas

För förbrukning i publika lokaler får brandfarlig gas endast hanteras för eget behov. Gasflaskor större än 5 liter skall hanteras antingen

 • utomhus eller
 • i särskilt utrymme avskilt i lägst brandteknisk klass EI 30 och väl ventilerat direkt till det fria.

Om mer än 250 liter hanteras ska utrymmet vara avskilt i lägst brandteknisk klass EI60 och väl ventilerat direkt till det fria.

För en skola med många små gasbehållare skall dessa förvaras i särskilt utrymme avskilt i lägst brandteknisk klass EI 30 efter lektionstid.

Brandfarlig vätska

Brandfarliga vätskor får inte förvaras tillsammans med brandfarlig gas eller lättantändligt gods. Mer än 500 liter brandfarlig vätska ska förvaras i särskilt utrymme avskilt i lägst brandteknisk klass EI 60. Mindre än 500 liter bör förvaras i särskilt plåtskåp.

Märkning

Utrymme för förvaring av brandfarlig vara skall märkas med varnings- och förbudsanslag.

Försäljningslokal

För att förhindra att en brand i brandfarliga varor leder till allvarliga skador på kunder som vistas i en butik har Räddningsverket och tidigare även Sprängämnesinspektionen utfärdat föreskrifter som rör förvaring och hantering av brandfarliga varor i butiker.

Maximal mängd i försäljningslokal

Beroende på butikslokalens storlek och de brandfarliga varornas klass och förpackning får olika mängder brandfarlig vara förvaras i butikslokalen. Se tabellen nedan.

Maximal mängd i försäljningslokal

Försäljningsarea

Aerosoler (liter)

Gasol (liter)

Vätska klass 1 & 2a oavsett behållare samt 2b och 3 i bräcklig behållare (liter)

Vätska klass 2b och 3 övriga behållare (liter)

<200 kvadratmeter

50

60

100

1000

200-1000 kvadratmeter

100

60

500

2000

>1000 kvadratmeter

200

60

500

4000

Avskiljt utrymme

1000

1000

Totalt 1000 liter


Den maximala mängden brandfarlig vara som får förvaras i en butik anges i den nedersta raden i tabellen. För att få förvara dessa mängder krävs dock att butiken har ett särskilt utrymme som är utfört i brandteknisk klass EI90. Detta utrymme måste vidare vara försett med godkänd ventilation och elutrustning samt vara försett med invallning så att ett läckage av brandfarlig vara kan omhändertas. Observera att de skåp med glasdörr som är avsedda för förvaring av brandfarlig vara inte uppfyller dessa krav. Om man önskar förvara större mängder brandfarlig vara än de som anges i tabellen skall en särskild utredning genomföras. Försäljning av acetylen och andra brandfarliga gaser än gasol medför alltid krav på särskild utredning.

Disponering på försäljningsyta

 • Samförvaring av brandfarlig vätska och brandfarlig gas får ej ske.
 • Avstånd till antändbart material bör vara minst 6 meter. Små behållare med brandfarlig gas eller vätska (max 125 ml) får dock placeras närmare. Antändbart material är material som kan antändas av låga eller gnista, till exempel tyger och papper. Material som är svårt att antända som massivt trä och aluminium, avses inte. Kortare avstånd kan även accepteras för mindre mängd än 25 l brandfarlig vätska klass 3. Ytteremballage till brandfarlig gas eller vätska omfattas dock inte av detta krav.
 • Avstånd från utrymningsväg till större mängd än 100 l brandfarlig vara bör vara minst 12 m för att utrymning ska kunna ske på ett säkert sätt.
 • Om godkända och P-märkta skåp används för förvaringen ersätter dessa skyddsavstånden på 6 respektive 12 meter enligt ovan. Fri placering av skåpet i lokalen får då tillämpas. Samförvaring får dock inte ske i skåpen.

Naturligtvis får du lov att förvara viss mängd brandfarlig vara i bostaden. Det krävs dock tillstånd om man förvarar större mängder och förvaringen ska alltid ske på säkrast möjliga sätt. Här kan du läsa mer om vad som gäller avseende hantering av brandfarlig vara i villan, fritidshuset eller flerbostadshuset.

Bensin, gasol, t-sprit, metanol, fotogen och tändvätska är exempel på mycket brandfarliga varor som man förvarar hemma. Man bör förvara brandfarliga varor i originalförpackningen, på lämplig plats och oåtkomligt för barn. Förvara så liten mängd brandfarlig vara som möjligt i din bostad.

Hemma får man för sitt eget hushålls behov förvara:

 • 100 liter brandfarlig vätska (drivmedel i fordon samt dess reservdunk räknas inte) med flampunkt lägre än 60 grader ( t ex bensin, spolarvätska, t-röd, aceton, olje- eller lackfärger, naftaprodukter, fotogen och spillolja).
 • 100 liter brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler (sprayburkar).
 • 10 000 liter brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 grader (t ex diesel och eldningsolja).
 • 60 liter gasol.
 • 10 liter annan brandfarlig gas.

Är hushållsbehovet större än så måste man söka tillstånd hos kommunen.

Regler kring hur den brandfarliga varan får förvaras skiljer sig lite mellan enbostadshus och flerbostadshus.

Enbostadshus

I villa, radhus eller fritidshus ska förvaringen ske enligt nedan:

 • Gasol och annan brandfarlig gas
  Brandfarlig gas och gasol ska alltid förvaras i ventilerat utrymme! Två gasolbehållare (vanligen en i drift och en i reserv) får förvaras i bostadsdel. Vardera behållare får rymma högst 30 liter (behållartyp P11-storlek). Öppen eld får inte förekomma i utrymmet, och det får inte vara beläget på vind eller i källare.
  I garage eller förråd som är brandtekniskt avskiljt i klass EI30 från bostadsdel får gasolbehållare (högst två gasolbehållare om de är större än 15 liter) samt två behållare av annan brandfarlig gas (t.ex. acetylen) förvaras.
 • Brandfarlig vätska
  I bostadsdelen får sprayburkar och brandfarlig vätska i behållare om högst 10 liter förvaras. I vindsförråd får ingen brandfarlig vätska förvaras. I källaren ska förvaringsutrymmet vara ventilerat. I garage eller fristående/avskiljt förråd får du förvara brandfarlig vätska utan särskilda restriktioner på behållarstorlek. I garaget ska förvaringsstället vara skyddat mot påkörning.

Flerbostadshus

I flerbostadshus får förvara enligt nedan:

 • Gasol och annan brandfarlig gas
  I lägenheten får gasolbehållare av högst 5 liters storlek (blå campingbehållare) förvaras. Det normala behovet i ett hushåll beräknas vara två behållare, en i drift och en i reserv. Balkongen är lämpligaste förvaringsplatsen i ett flerbostadshus och därför får du om balkongen inte är inglasad förvara gasol i behållarstorlek P11 (max 30 liter). Förvaringen får gärna ske i ventilerade plåtskåp. För inglasade balkonger gäller samma regler som i lägenheten, max 5 liters behållare.
  I vinds- och källarförråd, i garage i bottenplan eller i flerhushållsgarage får ingen gasol eller brandfarlig gas förvaras!
 • Brandfarlig vätska
  I lägenheten får sprayburkar och brandfarlig vätska i behållare om högst 10 liter förvaras. På ej inglasad balkong får behållarstorleken vara 25 liter. I flerbostadshusets hobbylokal får maximalt 25 liter brandfarlig vätska förvaras, under förutsättning att lokalen avskiljts i brandteknisk klass EI30. I vindsförråd och källarförråd får ingen brandfarlig vätska förvaras. Om garage är beläget i flerbostadshusets bottenplan får endast drivmedlet som finns i fordonets tank och reservdunk förvaras. Om garaget är fristående och tjänar flera hushåll får man förvara brandfarlig vätska där under förutsättning att den är oåtkomlig för obehöriga

Fastighetsägaren kan iordningställa ett särskilt förråd, avskiljt i lägst EI30, endast avsett för förvaring av brandfarliga varor, där hyresgäster kan förvara brandfarliga vätskor. Fastighetsägaren ansvarar då för tillstånd för detta förråd.

På väg

Vid transport av drivmedel (bensin, diesel, E85) på väg finns det bestämmelser i lagen om transport av farligt gods som reglerar hur mycket du får lasta. Drivmedlet i fordonets tank räknas inte med i detta. Om du som privatperson väljer att tanka vid pump och har behov att transportera mer än 60 liter drivmedel finns det särskilda regler. Upp till 60 liter får du lov att transportera utan särskilda åtgärder. Om du vill transportera upp till 333 liter bensin eller upp till 1 000 liter diesel måste följande uppfyllas:

 • Typgodkänt kolli
 • Förpackning märkt med UN-nummer (bensin 1203, diesel 1202)
 • Varningsetikett 3 på kollit
 • Godsdeklaration
 • Brandsläckare (minst 2 kg pulver)
 • Lastsäkrade kollin
 • Rökförbud gäller

Önskar man som privatperson transportera mer än 333 liter bensin eller 1 000 liter diesel gäller lagen om transport av farligt gods fullt ut. Regelverket och kraven är mycket omfattande.

Senast uppdaterad: