Brandskyddsredogörelse

Lagen om Skydd mot olyckor anger att ägare av vissa byggnader eller anläggningar är skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till räddningstjänsten. Nyttjanderättshavaren ska ge ägaren de uppgifter som behövs för att fylla i blanketten. Den skriftliga redogörelsen används bland annat vid räddningstjänstens tillsynsplanering. I Skellefteå kommun gäller inlämning av redogörelsen vart tredje år.


Ägarna till samtliga objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet ska ha lämnat in denna till räddningstjänsten i Skellefteå. Då verksamheten eller byggnaden väsentligt förändras ska en ny skriftlig redogörelse lämnas in till räddningstjänsten. Det gäller till exempel då ägare eller nyttjanderättshavare byts ut, då lokalerna byggs om, eller då verksamheten ändras. Alla byggnader som omfattas av krav på

inlämning av brandskyddsredogörelse ska lämna in en sådan minst vart tredje år, räddningstjänsten informerar berörda när det är dags!

Ny e-tjänst för inlämning av skriftlig redogörelse

I oktober 2018 lanseras en ny e-tjänst för skriftlig redogörelse av brandskyddet.

Ägare av vissa byggnader och anläggningar är skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till räddningstjänsten.

Det är ägaren av fastigheten som har skyldighet att lämna in redogörelsen. För att kunna göra det måste verksamheterna som finns i byggnaden rapportera till ägaren.

I Skellefteå kommun gäller inlämning av redogörelsen vart tredje år.

Inlämning senast 2011-01-01 och därefter minst vart tredje år
Tillfälliga boenden (hotell, förläggningar och liknande), vårdanläggningar (sjukhus, äldreboenden, gruppbostäder) och riskanläggningar (t.ex. parkeringshus i källare)

Inlämning senast 2012-01-01 och därefter minst vart tredje år
Skolor och industrier

Inlämning senast 2013-01-01 och därefter minst vart tredje år
Samlingslokaler och kulturbyggnader

Redogörelseskyldiga objekt

Den skriftliga redogörelsen berör byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan antas blir särskilt stora. De byggnader och verksamheter som skall lämna in skriftlig redogörelse finns inom vård, skola, hotell, industri, samlingslokaler, byggnader med kulturhistoriska värden och byggnader med stor risk för allvarliga skador vid brand.

Följande objekt omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet:

Kriterier

 • Inrättningar för vård eller omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand.
 • Låsta institutioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.

Definitioner

En inrättning för vård eller omsorg är en byggnad där det bedrivs sådan vård eller omsorg som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller socialtjänstlagen (2001:453).

En låst institution eller anstalt är ett fängelse, häkte, arrestlokal eller annat liknande låst förvar samt institution för psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, institution för vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare eller enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Räddningsverkets kommentar till kriterierna

Personer som bör anses ha ett hjälpbehov vid utrymning är de som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och som till exempel behöver hjälp av personal för att kunna gå eller för att uppfatta eller förstå att de skall utrymma en lokal. För att en inrättning för vård eller omsorg skall omfattas av kravet på skriftlig redogörelse bör det vara sannolikt att det regelbundet befinner sig fler än tre personer med hjälpbehov i byggnaden samtidigt.

Kriterier

 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg om verksamheten inte enbart är belägen i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg i markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand vistas samtidigt.

Definitioner

Förskolor, skolor eller barnomsorg är en verksamhet för barn och ungdomar enligt skollagen (1985:1100).

Räddningsverkets kommentar till kriterierna

Det är endast verksamhet som omfattas av skollagen som berörs av föreskrifterna, inte utbildningsverksamhet i allmänhet. Det innebär att universitet, högskolor och annan vuxenutbildning inte omfattas. Delar av sådan verksamhet kan dock omfattas av andra bestämmelser i föreskrifterna, tillexempel samlingslokaler.

Kriterier

 • Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för minst 9 gäster eller har minst 5 gästrum.
 • Byggnad för elevhem eller förläggningar om byggnaden har platser för fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum.

Definitioner

Hotell, pensionat och vandrarhem är en verksamhet som omfattas av lagen om hotell- och pensionatrörelse (1966:742). Ett elevhem är ett boende för barn och ungdomar i anslutning till skolor som omfattas av skollagen (1985:1100). En förläggning är en barnkoloni eller ett läger samt boende för flyktingar eller asylsökande eller för dem som fullgör totalförsvarsplikt, under förutsättning att bostaden inte innehas med hyresrätt.

Räddningsverkets kommentar till kriterierna

Lagen om hotell- och pensionatrörelse (1966:742) avser med några undantag yrkesmässig verksamhet med ändamål att tillhandahålla tillfällig möblerad bostad.

Kriterier

 • Samlingslokaler som används av fler än 150 personer.
 • Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal.
 • Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än 1 000 personer, helt eller delvis under tak.

Definitioner

En samlingslokal är en lokal eller grupp av lokaler inom en brandcell där ett större antal personer med mindre god lokalkännedom kan komma att uppehålla sig. En fritidsanläggning är en byggnad eller annan anläggning utomhus för idrott, fritid, rekreation eller nöje.

Räddningsverkets kommentar till kriterierna

En samlingslokal är en sådan lokal där det är sannolikt att ett större antal personer med dålig lokalkännedom kan komma att uppehålla sig samtidigt. Detta medför att lokaler som endast
används av personer med god lokalkännedom, exempelvis ett företags egna anställda, inte omfattas av definitionen. Som exempel på lokaler som normalt sett är samlingslokaler kan nämnas:

 • Lokaler för allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar
 • Lokaler för undervisning
 • Vänthallar
 • Sporthallar
 • Affärer, varuhus och gallerior
 • Restauranger, biografer och teatrar

För att en samlingslokal skall omfattas av kravet på skriftlig redogörelse krävs att den används av fler än 150 personer samtidigt. Kravet gäller oberoende av hur ofta samlingslokalen används och
oberoende av hur många personer lokalen är dimensionerad för.

Vad gäller restauranger eller andra liknande verksamheter skall ett serveringsställe enligt alkohollagen (1994:1738) vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt.

Bestämmelsen om fritidsanläggning gäller för till exempel läktare på idrottsplatser, dansbanor eller teatrar, om dessa är belägna utomhus och helt eller delvis försedda med tak.

Kriterier

 • Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten.
 • Byggnader eller andra anläggningar med en sammanlagd yta större än 2 500 kvadratmeter.
 • Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.
 • Industrier som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Definitioner

En industri är en verksamhet som innebär tillverkning, framställning eller destruktion av produkter, reparation, energiutvinning, lager, godsterminal eller hamn.

Räddningsverkets kommentarer till kriterierna

Vid bedömningen av om en industriverksamhet omfattas av kravet på skriftlig redogörelse är det viktigt att beakta att det är själva industriverksamheten som skall uppfylla ovanstående kriterier. Exempelvis bör kontorspersonalen normalt inte räknas med bland dem som är sysselsatta i industriverksamheten och likaledes bör kontorslokalerna normalt inte tas med vid beräkningen av industriverksamhetens yta.

Med lager bör inte förstås sådan förvaring av varor som syftar till att hålla dessa tillgängliga för direkt försäljning till konsument.

Angående kriteriet om 20 personer sysselsatta samtidigt förutsätts personerna vara på plats samtidigt.
Kriteriet om 2500 kvadratmeters verksamhetsytan förutsätter beräkning av den totala golvytan i byggnaden eller anläggningen, inklusive den yta som upptas av maskiner och annan utrustning.

En bensinstation vars verksamhet i huvudsak omfattar försäljning av drivmedel omfattas normalt inte av definitionen på industri, även om tillstånd enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor krävs för en sådan anläggning.

Kriterier

 • Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., med undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad.
 • Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m. m.
 • Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Räddningsverkets kommentarer till kriterierna

Byggnader eller bebyggelsemiljöer med stort kulturhistoriskt värde och som inte tillhör staten kan förklaras som byggnadsminnen av länsstyrelsen. Byggnadsminnen kan utgöras av bl.a. industrimiljöer, herrgårdar, torp och fäbodar. Uppgifter om vilka byggnadsminnen som finns inom kommunen kan inhämtas hos länsstyrelsen.

Kyrkliga kulturminnen som skyddas enligt lagen 1988:950) om kulturminnen m.m. är bland annat kyrkobyggnader. Kyrkobyggnader är byggnader som den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan och som före detta datum invigts för Svenska kyrkans gudstjänst. Kyrkor ägda av någon annan än Svenska kyrkan kan förklaras som byggnadsminnen. De flesta kyrkor omfattas även av kriteriet om samlingslokaler för fler än 150 personer i punkten om samlingslokaler, men genom detta kriterie omfattas också mindre kyrkor med stora kulturhistoriska värden.

Byggnader eller bebyggelsemiljöer med stort kulturhistoriskt värde och som ägs av staten kan förklaras som statliga byggnadsminnen av regeringen. Exempel på statliga byggnadsminnen är bland annat de kungliga slotten samt vissa fyrplatser och försvarsanläggningar. Uppgifter om vilka statliga byggnadsminnen som finns inom kommunen kan inhämtas hos Riksantikvarieämbetet.

De museer som regelmässigt uppbär statliga bidrag för sin verksamhet är i första hand de regionala museerna, där länsmuseerna ingår, samt några kommunala museer, t ex Stockholms stadsmuseum, Göteborgs stadsmuseum och Malmö museer.

Kriterier

 • Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark.
 • Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än 2 000 m2.
 • Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel.

Räddningsverkets kommentarer till kriterierna

Bestämmelsen om byggnader med fler än 16 våningar ovan mark gäller alla typer av byggnader, oavsett deras användningsområde.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se