Olycksrapportering

Verksamheter som lyder under lagstiftningarna om transport av farligt gods, om skydd mot olyckor samt om brandfarliga och explosiva varor är i vissa fall skyldiga att rapportera in olyckor och tillbud till räddningsverket. Denna rapportering kan nu ske elektroniskt direkt på MSB:s webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) analyserar de olyckor och tillbud som rapporteras och sammanställer dem i en databas. Syftet är att branschen och andra intressenter ska kunna dra lärdom av det som inträffat och förebygga nya olyckor och tillbud.

Rapportering

Verksamheter med organisationsnummer kan nu rapportera in olyckor och tillbud elektroniskt.

Försvarsmakten, privatpersoner och verksamheter som så önskar kan liksom tidigare rapportera olyckor och tillbud via en blankett som laddas ned på samma sida som ovan.

Det är tre lagstiftningar som styr rapporteringsskyldigheten vid olyckor och tillbud. Här ges en förklaring till vem som omfattas av rapporteringsskyldigheten:

Lag om brandfarliga och explosiva varor

Inträffar en brand- eller explosionsolycka vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor eller vid hantering av sådana varor inom Försvarsmakten eller Försvarets materielverk, skall den som ansvarar för verksamheten snarast underrätta tillsynsmyndigheten om olyckan. Detsamma gäller om det inträffar ett tillbud som har inneburit allvarlig risk för en sådan olycka.

Rapporteringsskyldigheten är begränsad till allvarligare olyckor och tillbud för sådana anläggningar där räddningstjänsten gör tillsyn.

Rapporteringsskyldigheten åvilar den som ansvarar för hanteringen, det vill säga tillståndshavaren. Då denne vanligtvis är en juridisk person bör någon inom organisationen, till exempel föreståndaren, utses att ansvara för att rapportering sker i förekommande fall.

Rapporteringen behöver ske endast till den myndighet som ansvarar för tillsynen vid det hanteringsställe där olyckan eller tillbudet ägt rum. Det innebär i de flesta fall räddningstjänsten. Det är givetvis bra att även rapportera till MSB via webbplatsen, men det är inte något krav i de fall Skellefteå räddningstjänst ansvarar för tillsynen.

Några formella krav på hur rapporteringen skall gå till ställs inte. Det räcker ofta med ett telefonsamtal. Har till exempel räddningstjänsten eller polismyndigheten larmats för att göra en insats vid en olycka har rapporteringsskyldigheten därigenom givetvis fullgjorts. Att rapporteringen skall ske snarast bör uppfattas så att den skall ske senast första vardagen efter det att olyckan eller tillbudet ägt rum.

Lag om skydd mot olyckor

Om en olycka som kan orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön inträffar vid en sådan anläggning som avses i 2 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (gäller alltså verksamheter som är klassade som "farlig verksamhet") eller en överhängande fara för en sådan olycka förelegat, skall anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren på anläggningen omgående informera Skellefteå räddningstjänst och MSB om

  1. omständigheterna kring olyckan eller den befarade olyckan,
  2. vilka farliga ämnen som finns i anläggningen och som kan orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön och om några av dessa ämnen läckt ut,
  3. de uppgifter som finns tillgängliga för att möjliggöra en bedömning av följderna för människor och miljö, samt
  4. vilka räddningsåtgärder som har vidtagits.

Så snart det kan ske ska information också lämnas om

  1. vilka sanerings- och restaureringsåtgärder som planeras för att begränsa följderna, samt
  2. vilka åtgärder som planeras för att förhindra att en olycka inträffar igen.

Allvarliga olyckor eller tillbud som kunnat medföra allvarliga skador på människa eller i miljön som inträffar vid farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO ska omedelbart anmälas till MSB. MSB tar emot dessa via tjänsteman i beredskap på telefonnummer 054-150 150.

Lag om transport av farligt gods

I kapitel 1.8.5 i ADR och RID står det om vad som gäller för rapportering av olycka eller tillbud vid lastning, fyllning, transport eller lossning av farligt gods.

Senast uppdaterad: