Bygga eller riva

För flerfamiljshus samt i lokaler där verksamhet bedrivs krävs det bygglov för de allra flesta åtgärder. Byggnader som behövs för jordbrukets eller skogsbruket behov får uppföras utan bygglov.

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)
Ansök om förhandsbesked (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov för skylt (Länk till annan webbplats)

Flerfamiljshus/verksamheter

För flerfamiljshus, handel, industrier, kyrklig verksamhet med mera finns ingen bygglovsbefrielse. För dessa typer av byggnader finns inga undantag som så kallade friggebodar och attefallshus. Bygglov krävs även för parkering och skyltar.

Skogsbruk och jordbruk

Byggnader som behövs för jordbrukets, skogsbrukets och liknande näringars behov får uppföras utan bygglov. Det kan gälla en rastkoja för rennäringen eller en maskinhall för skogsbruket. Sådana byggnader kan i vissa fall även få uppföras inom strandskyddsområde om det är nödvändigt för byggnadens funktion, men du bör fråga en bygglovshandläggare först. Observera att undantaget från lovplikten är knutet till näringsverksamheten och kan alltså aldrig tillämpas på bostäder. Kraven i Boverkets byggregler ska följas även om din byggnad är bygglovsbefriad.

Anläggningsavgift

Tänk på att om man ändrar användning av en byggnad eller del av byggnad kan det innebära en anläggningsavgift för vatten och avlopp.

Läs mer om anläggningsavgifter.

Senast uppdaterad: