Anmälningspliktig verksamhet

För vissa miljöfarliga verksamheter behöver du göra en anmälan eller söka ett tillstånd innan du startar verksamheten.

Anmäla miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (Länk till annan webbplats)

I miljöprövningsförordningen (2013:251) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan du se vilka verksamheter som kräver tillstånd eller ska anmälas.

Miljöfarliga verksamheter delas upp i tre prövningsnivåer beroende på storlek och hur miljöstörande verksamheten är:

A-verksamheter - tillstånd ska sökas hos Mark- och miljödomstolen
B-verksamheter - tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen
C-verksamheter - anmälan ska göras till Skellefteå kommuns Bygg- och miljönämnd

Verksamheter som varken är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga kallas för U-verksamheter. Miljöbalken gäller även för dessa och tillsyn kan komma att utföras.

Anmälan ska lämnas in minst sex veckor innan verksamheten startar. När det gäller tillståndspliktiga A- och B-verksamheter behöver du invänta ett tillstånd innan du får starta din verksamhet.

För en fullständig förteckning se miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats.

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats.

Om det gäller frågor vid nyetablering kan Näringslivskontoret hjälpa dig att få bra förutsättningar för att starta, driva och utveckla ditt företag. Frågorna kan handla om allt från bygglov, miljöärenden, upphandlingar, företagsstöd, rekrytering eller nästan precis vad som helst. För mer information se länk nedan.

Näringslivskontoret Länk till annan webbplats.

Vid specifika frågor som rör miljöbalken eller anmälan om miljöfarlig verksamhet kan ni kontakta Samhällsbyggnad miljö via Kundtjänst på telefon 0910 – 73 50 00 (knappval 5).

Företagarens ansvar

Det är viktigt att du som driver miljöfarlig verksamhet känner till att miljöbalken är den samlade miljölagstiftningen i Sverige som styr det som kan påverka hälsa och miljö negativt. Som företagare har du ett tydligt miljöansvar enligt miljöbalken. Du ska veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön. Detta krav gäller oavsett verksamhet. Såväl industrier och verkstäder som reklambyråer och frisersalonger har ett miljöansvar. I 2:a kapitlet miljöbalken finns flera grundläggande miljörättsliga principer, dessa kallas för de allmänna hänsynsreglerna. Flera av dessa är internationellt etablerade och har gjorts rättsligt bindande i Sverige genom miljöbalken. Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska dessutom kontrollera sin egen verksamhet, s.k. egenkontroll. Se länkarna nedan för mer information.

Miljöbalken Länk till annan webbplats.

Allmänna hänsynsregler Länk till annan webbplats.

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats.

Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll Länk till annan webbplats.

Alla företagare ska göra egenkontroll av sin verksamhet för att förebygga risker för människors hälsa och miljön. Har du en verksamhet som kräver en anmälan till miljönämnden eller ett tillstånd från länsstyrelsen finns det dessutom speciella krav på hur denna egenkontroll ska gå till.

Kraven innebär bland annat att du ska ha:

  • en dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för alla frågor inom företaget som berör den yttre miljön.
  • dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning för drift och kontroll hålls i gott skick.
  • en förteckning över de kemiska produkter som hanteras i verksamheten och som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt.

Du ska också:

  • fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningarna skall dokumenteras.
  • omgående rapportera driftstörningar eller liknande händelser som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön till miljönämnden.

Om du upptäcker eller orsakar en förorening som du misstänker kan skada människors hälsa eller miljön är du skyldig att kontakta Samhällsbyggnad Miljö.

Upplysningsskyldigheten gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande.

Om det är en förorening som riskerar att sprida sig eller en olycka där en förorening kommit ut i miljön ska du även kontakta Räddningstjänsten.

Tillsyn

Miljötillsynen utförs av Samhällsbyggnad Miljö på uppdrag av bygg- och miljönämnden. Syftet med besöken är att kontrollera att miljöbalken följs. Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling så att vi och våra barn ska kunna leva och bo i en hälsosam och god miljö. I Skellefteå kommun görs årligen flera hundra tillsynsbesök, de kan vara föranmälda eller oanmälda. Besökstiden är vanligtvis mellan 1–3 timmar beroende på verksamhetens storlek och typ av ärende. Efter besöket får du en återkoppling med noteringar från tillsynen. Återkoppling sker genom telefon, e-post eller inspektionsrapport. Om brister har konstaterats görs normalt ett uppföljande besök för att se om dessa har åtgärdats. Vid mer allvarliga brister tas beslut om föreläggande.

Enligt miljöbalken ska kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn delvis finansieras genom avgifter. Därför tar kommunen ut en tillsynsavgift för bland annat prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Tillsynen är avgiftsfinansierad via timdebitering eller fast årlig avgift och omfattar många typer av verksamheter, alltifrån bostäder, bassängbad och förskolor till bensinstationer och stora industrier. Taxa med avgifter beslutas av kommunfullmäktige och bygger på en modell från Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Syftet med modellen är att ge en mer likriktad och enhetlig taxa över hela landet.

Det finns tre olika typer av avgifter för miljöfarlig verksamhet

Engångsavgift

En engångsavgift tas ut i samband med prövning av ansökningar och vid handläggning av anmälningar. Det kan till exempel vara i samband med att en anmälningspliktig verksamhet startar upp, vid ansökan om avloppsanordning, installation av en oljecistern eller ansökan om dispenser. Avgiftens storlek bestäms utifrån Taxebilaga 1.

Årlig fast avgift för tillsyn

För de verksamheter som kräver regelbunden återkommande tillsyn tas en fast årlig avgift ut. Den är olika stor beroende på vilken typ av verksamhet det gäller och är bestämd utifrån det tillsynsbehov (det antalet timmar) som man bedömer att just denna typ av verksamhet kräver. Avgiften omfattar kalenderåret och ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Om företaget upphör under året betalas vanligtvis ingen del av avgiften tillbaka.

Timavgift

Vissa företag får ingen årlig avgift utan i stället betalas en timavgift efter utförd tillsyn. Avgiften bestäms utifrån faktiskt nedlagda tillsynstid i det enskilda ärendet. Timavgiften är för närvarande 1303 kr/timme (år 2023).

Vad täcker avgiften?

Avgiften ska täcka kostnader för tillsynsbesök, inläsning av ärenden, kunskapsuppbyggnad, alla former av möten och kontakter med företaget och andra myndigheter, restid och annat som kan ha med ärendet att göra. Avgiften täcker också indirekta kostnader för lokaler och utrustning. Det är alltså mer än själva besöket som räknas in i den avgift verksamhetsutövaren ska betala. Detta kan innebära att alla verksamheter inte får ett besök varje år utan att det kan vara längre intervaller mellan besöken. En viss del av kontrollen finansieras också av kommunala skattemedel.

Nedsättning av avgift

Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden sätta ned eller efterskänka avgift enligt den taxa som är bestämd. Hänsyn tas då till verksamhetens typ och omfattning, behovet av tillsyn, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter som kan motivera detta.

Vem bestämmer?

Taxa med avgifter beslutas av kommunfullmäktige och bygger på en modell från Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Syftet med modellen är att ge en mer likriktad och enhetlig taxa över hela landet. I förordningen (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns regler om avgiftens storlek och hur den ska betalas.

Taxa inom miljöbalkens område (pdf) , 313.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxebilaga 1 (pdf) , 173.8 kB.

Taxebilaga 2, fast årlig avgift (förskottsbetalning) (pdf) , 169.2 kB.

Taxebilaga 3, timavgift (efterskottsbetalning) (pdf) , 97.6 kB.

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: