Miljöfarlig verksamhet

Anmälningspliktig verksamhet

För vissa miljöfarliga verksamheter behöver du göra en anmälan eller söka ett tillstånd innan du startar verksamheten.

Avfall

På denna sidan finns information om hur avfall ska hanteras, allt från farligt avfall, bygg- och rivningsavfall och åter...

Driva miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet räknas som ett begrepp enligt miljöbalken, även om vissa verksamheter själva inte tycker att de ä...

Eget avlopp, spill- och dagvatten

Industriellt avfall, som till exempel fett, färgrester, spillolja och lösningsmedel, kan skada processerna i reningsverk...

Förorenade områden

I miljömålet om en giftfri miljö står det att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits ...

Köldmedia, kemikalier och cisterner

Bedriver du verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump eller vill veta mer om oljecisterner ...

PCB - våra farligaste ämnen

PCB, polyklorerade bifenyler, är konstgjorda ämnen och är några av de farligaste miljögifter vi känner till. Det är inte...

Specifik branschinformation

För olika branscher finns olika regler och riktlinjer som du som ansvarig ska känna till.

Miljöfarlig verksamhet räknas som ett begrepp enligt miljöbalken, även om vissa verksamheter själva inte tycker att de är särskilt farliga för miljön. För vissa miljöfarliga verksamheter behöver du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annat som innebär olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamheter som kan klassas som miljöfarliga kan till exempel vara industrier, bensinstationer, verkstäder, lantbruk, avlopps- och avfallsanläggningar.

För en fullständig förteckning se miljöprövningsförordningen (2013:251). Länk till annan webbplats.