Torg och offentliga platser

Nästan alla platser utomhus där allmänheten kan röra sig är offentliga platser. De offentliga platserna är till för alla.

Vad är en offentlig plats?

Exempel på offentliga platser är trottoaren, torget och parken. Även platsen direkt utanför en restaurang, en butik eller ett bostadshus är offentlig plats. Andra benämningar på offentlig plats är allmän plats, offentlig mark eller allmän mark.

De offentliga platserna är till för alla. För att använda dem till något annat än vad de är avsedda för krävs som regel tillstånd av Polisen. Men när det gäller bokning av torghandelsplats ansöker du hos kommunen.

Hyra offentlig mark

För att använda offentlig mark till något annat än vad den är avsedd för krävs som regel tillstånd enligt ordningslagen. Denna ansökan görs till polisen. Kommunen ställer villkor på hur marken ska användas i sin roll som markägare. När det gäller grävtillstånd i offentlig mark samt bokning av torgplats så ansöker du direkt hos kommunen.

Här är några exempel på markupplåtelser som behöver tillstånd av polisen:

 • placera byggnadsställning, byggnadsupplag eller skylift på trottoar, gata eller gång- och cykelbana
 • ställa upp en container på gatan
 • marknad på torg eller gator
 • uteservering
 • varuställ och trottoarpratare
 • konsert, cirkus eller liknande evenemang
 • Försäljningsvagn på annan plats än torget i Skellefteå

Ansök hos polisen

Du ansöker hos polisen. När polisen fått in en ansökan av någon som vill använda offentlig mark skickas den vidare till kommunen. Polismyndigheten kan nämligen inte lämna tillstånd förrän markens förvaltare (kommunen) har gett sitt tillstånd. Utifrån de lagar och regler som gäller kan kommunen godkänna eller avslå ansökan.

I de flesta fall godkänns ansökan med villkor som exempelvis att platsen ska städas efter användningen eller att en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) ska följas. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för uthyrningen.

Tillståndet är personligt och får inte säljas eller överlåtas.

Inom upplåtet område ansvarar tillståndshavaren för renhållning och vinterväghållning.

I bland krävs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan)

En trafikanordningsplan krävs för vägarbeten men också för arbeten som inkräktar på gatumark och trafik. Exempel på arbeten som inkräktar på gatumark är takskottning, husdräneringar och fasadrenoveringar.

Senast två veckor före planerat arbete ska en trafikanordningsplan (TA-plan) lämnas in till kommunen. Du lämnar in TA-planen via vår e-tjänst som nås via länken nedan.

Avgifter och avgiftszoner

De centrala delarna av Skellefteå ingår i zon 1, övriga ytor zon 2.

Kartbild över zoner för markupplåtelse i centrala Skellefteå

Avgifterna för markupplåtelse är momsbefriade.

Om avgiftsbelagda parkeringsplatser tas i anspråk eller behöver stängas av i samband med markupplåtelsen tillkommer en avgift som motsvarar kommunens uteblivna parkeringsintäkter.

Ingen avgift tas ut av kommunen vid följande upplåtelser:

 • Politisk organisation eller ideell förening med ett allmännyttigt ändamål och ideell verksamhet, i samband med torgmöten och appellmöten.
 • Information om föreningsverksamhet
 • Hjälpverksamhet, insamlingar till välgörande ändamål och liknande
 • Demonstrationståg, marscher, korteger, motionslopp som inte ianspråktar mark för scener, tält och liknande
 • Humanitära ändamål och ideella framställningar som sker tillfälligt och i mindre omfattning och utan vinstintressen
 • Försäljning av livsmedel, blommor och andra produkter baserade på närproducerade råvarar i samband med Bondens marknad på Guldtorget i Skellefteå centrum

Tillståndshavaren ska utöver avgiften för markupplåtelsen även svara för andra kostnader som kan uppkomma med anledning av nyttjandet av den offentliga platsen som exempelvis vatten, el, flyttning av vägmärken, avstängningsanordningar, städning, återställning av skador med mera.

Om det inte finns ett upplåtelseändamål i avgiftstabellen som stämmer överens med ändamålet i ansökan används närmast likvärdiga ändamål eller rubriken övrigt ändamål.

 

Ändamål för markupplåtelsen

Grundavgift

Zon 1

Zon 2

Bygg och renovering

800 kr

0,57 kr per kvm och dygn

0,41 kr per kvm och dygn

Tillägg om mer än halva körbanan används


0,20 kr per kvm och dygn


Container och skylift

800 kr

1 kr per kvm och dygn


Fristående byggskylt

800 kr

60 kr per kvm och månad


Uteservering med alkoholtillstånd

800 kr

400 kr per kvm och säsong*

180 kr per kvm och säsong*

Uteservering utan alkoholtillstånd

800 kr

180 kr per kvm och säsong*


* Säsong infaller mellan 1 maj och 30 september. Utanför säsong tas ingen markupplåtelseavgift. Uteserveringarna får endast stå ute om de inte hindrar drift och underhåll av gatan.

Allmänna sammankomster enligt ordningslagen 2 kap. 1§ 1p, 3p, 5p

Ingen avgift

Gatupratare

800 kr

400 kr per år

Varuställ

800 kr

300 kr per kvm och år

50 kr per kvm och år

Tillfällig försäljning o-5 kvm

800 kr

15 kr per kvm och dygn

5 kr per kvm och dygn

Tillfällig försäljning >5 kvm

800 kr

2 kr per kvm och dygn

1,5 kr per kvm och dygn

Evenemangstaxa 0-1000 kvm

800 kr

3 kr per kvm och dygn

1,5 kr per kvm och dygn

Evenemangstaxa > 1000 kvm

800 kr

0,3 kr per kvm och dygn

0,15 kr per kvm och dygn

Avgift för upplåtelse där kvm per dygn inte är tillämpbar

800 kr

Avgift vid ej sökt eller sen förlängning av befintlig upplåtelse

800 kr

Areaavgift*2

Avgift för komplettering av upplåtelse

800 kr

Avgift för komplettering


Om du vill använda allmän plats för annat än vad den är avsedd för, behövs tillstånd från polisen och från den som förvaltar marken. Till exempel när du vill ställa upp en gatupratare (trottoarpratare) eller ett varuställ.

Kommunen har i samråd med Svensk handel, polismyndigheten i Skellefteå och representanter för Synskadades riksförbund arbetat fram villkor för gatupratare (trottoarpratare) och varuställ.

Tillstånd krävs

För att ha skyltar och varuställ på allmän plats måste du ha tillstånd enligt ordningslagen och följa polisens och kommunens villkor. Allmän plats är till exempel gator, trottoarer, torg och grönytor där kommunen äger och förvaltar marken.

Felaktigt utformade och uppställda gatupratare (trottoarpratare) och varuställ skapar problem och otrygghet för synskadade och personer med funktionshinder. Det är därför viktigt att villkoren för utformning och placering följs.

Villkor och utformning

 • Gatupratare och varuställ tillåts endast i mån av plats och under verksamhetens öppettider.
 • Endast en gatupratare och ett varuställ tillåts per verksamhet.
 • Gatuprataren eller varustället ska placeras invid fasaden, vid ingången till verksamheten, och den får maximalt nå ut 0,75 meter från fasaden. Särskilda regler gäller för Trädgårdsgatan och Torggatan. Se exempel.
 • Det ska finnas en fri passage på minst 1,3 meter förbi gatupratare eller varustället.
 • Gatuprataren eller varustället ska vara av robust konstruktion och ha en rundad sarg nertill för att kunna uppfattas med käpp.
 • Gatuprataren eller varustället ska vara lackerat svart med tillhörande kontrastmarkering för att tillgodose de med nedsatt syn.
 • Har varustället hjul ska samtliga av dessa vara låsbara. Ställets bredd får som mest vara 0,75 meter men dess längd är beroende av förhållandena på plats. Varorna ska inrymmas inom denna begränsade yta.
 • Tillstånd beviljas ett kalenderår i taget. Tillstånd för varuställ kan även ansökas för endast sommarhalvåret.
Godkänd utformning gatupratare

Godkänd utformning gatupratare

Ansökan och avgifter

Tillståndet söks hos Polisen som i sin tur begär kommunens yttrande. Polisen kan inte ge tillstånd om kommunen inte godkänner ansökan. Kontakta därför i första hand kommunen för samråd innan du skickar in ansökan till polisen.

Polisen tar ut en avgift för prövning av tillstånd. Den ska betalas till polismyndigheten och pengarna betalas inte tillbaka vid ett eventuellt avslag. Kommunen tar i sin tur ut en avgift för markhyra om tillstånd medges. Denna avgift för markhyra är bestämd enligt Skellefteå kommunfullmäktiges fastställda taxa, se fliken "Använda offentlig mark" ovan.

Generell möbleringszon för gatupratare

Illustration som visar hur man får placera gatupratareFörstora bilden

Generell placering (ovan)

Placering Trädgårdsgatan söder om NygatanFörstora bilden

Placering Trädgårdsgatan söder om Nygatan (ovan)

Om du vill hyra Bryggarbacken med gradänger mellan Strandgatan och älven söker du tillstånd hos Polisen. Om du fått ditt tillstånd och vill använda el behöver du en elcentral eftersom utgående el är 16 ampere och 63 ampere. Kontakta kommunens kundtjänst för att få mer information om hur du får tillgång till el.

Riktlinjer för Disponering av området Stadsparken och Älvsbrinken

Vad får man göra på de olika platserna?

Planen visar möjliga platser för markupplåtelse till olika aktiviteter.
Färgmarkeringen anger ungefärlig placering för respektive aktivitet.

Karta över stadsparken, visar siktlinjerFörstora bilden
Karta över stadsparken, visar vart marknader kan placerasFörstora bilden
Karta över stadsparken, visar tältuppställningFörstora bilden
Karta över stadsparken, visar större scenarrangemangFörstora bilden
Karta över stadsparken, visar mindre scenarrangemangFörstora bilden
Karta över stadsparken, visar angöring av båtarFörstora bilden
Karta över stadsparken, visar processionerFörstora bilden

Föreningar, organisationer och andra sammanslutningar kan söka bidrag för att smycka offentliga platser inför julen. De platser som är aktuella är de där kommunen tidigare placerade sina julgranar. Förutom julgranar är det även möjligt att söka för andra utsmyckningar med julanknytning.

Vilka platser kan ni ansöka om att julutsmycka?

De platser som är aktuella är de där kommunen tidigare placerade sina julgranar i: Jörn, Boliden, Kåge, Byske, Ursviken, Skelleftehamn, Bureå, Lövånger och Burträsk. Samt i Skellefteå på följande platser: Centrala stan (Torget), Sörböle (Södertorg), Anderstorp (Anderstorg), Morö Backe torg, Sjungande dalen (intill Klockarhöjden) och Erikslid (parkområdet öster om Annastigen). Befintliga eluttag ska användas.

Så länge den julgransbelysning som hör till respektive plats är i användbart skick finns det möjlighet att låna den.

Hur stort är bidraget?

Bidragets storlek är beroende av vilken typ av utsmyckning ni planerar att göra. Ni kan beviljas maximalt 10 000 kronor per år och ansökan. Hälften av ersättningen betalas ut vid godkänd ansökan och resterande när utsmyckningen är borttagen och området är städat.

När får ni sätta upp julutsmyckningen och när ska den vara nerplockad?

Utsmyckningen ska vara klar att använda 1 december eller när det är skyltsöndag, beroende på vilken dag som inträffar först. Platsen ska vara städad och utsmyckningen ska vara bortplockad senast vecka 4.

Bakgrund
Tekniska nämnden fattade 2016-03-21 beslut att julutsmyckning ska utföras av en förening eller organisation. De platser som är aktuella är de där kommunen tidigare placerade sina julgranar.

Kommunal mark, både skog och parkmark, utanför den egna tomten ska kunna användas av alla. Olovliga anläggningar gör att marken upplevs som skräpig eller privat vilket minskar tillgängligheten. Dessutom försvårar dessa anläggningar ofta skötseln av området då de står i vägen för våra maskiner och personal.

Vad menas med olovlig anläggning?

En olovlig anläggning är alla former av anläggningar utanför den egna tomten som du inte har tillstånd för från den som äger marken. Det kan vara komposter, jordhögar, grusytor, vedupplag, uppställning av båtar och husvagnar, bilar, mindre skjul, studsmatta med mera.

Så här säger lagen

Enligt brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark. Att placera ut en anläggning, till exempel utvidga sin tomt, vedupplag, kompost, båt eller husvagn, på kommunens mark är med andra ord inte tillåtet. Privatisering av annans mark är att betrakta som egenmäktigt förfarande.

I enlighet med plan- och bygglagen kan skydd ges för allmän platsmark i detaljplan. Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet.

Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och får bara tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet. Den allmänna platsmarken är inte avsedd för bebyggelse. Om det finns behov av anläggningar och byggnader för platsens skötsel och nyttjande kan detta regleras i detaljplanen. Övriga anläggningar är inte tillåtna.

Så här gör kommunen

När olovliga anläggningar upptäcks på kommunal mark och det finns en uppenbar ägare:

 1. Först kontaktas ägaren av den olovliga anläggningen.
 2. Om ingen åtgärd skett skickar vi ut ett brev där vi informerar om gällande lagstiftning. Fastighetsägaren får ett datum då denne senast ska ha åtgärdat/plockat bort den olovliga anläggningen.
 3. Om åtgärd vägras vidtar Skellefteå kommun åtgärder. Det kan exempelvis handla om att Skellefteå kommun plockar bort anläggningen på bekostnad av fastighetsägaren, polisanmälan eller böter.

Om det inte finns någon uppenbar ägare av den olovliga anläggningen anslås information på den aktuella platsen. Efter en viss tid informeras polisen och den olovliga anläggningen tas bort. Anläggningen tas i förvar på en säker plats och äganderätten övergår till kommunen efter cirka tre månader. Det här kan exempelvis bli aktuellt vid upplagda båtar och när cyklar har stått länge på samma plats.

Som markägare har kommunen rätt att spärra av områden i naturmark för att bevara den befintliga naturen.

Så här ska du göra

 • Följ lagen och anlägg inte något utanför din egen tomtmark.
 • Ta bort anläggningen snarast möjligt. Om det är en stor anläggning som tar lång tid att ta bort kan du kontakta oss så att vi kan komma överens om en tidplan.
 • Om du behöver använda allmän mark tillfälligt ska du söka tillstånd (markupplåtelse) hos polisen.
 • Det finns möjlighet att göra skötsel- eller arrendeavtal med kommunen. Skötselavtalet ger dock inga möjligheter till anläggningar utanför din egen tomt.

Utpekade reklamytor evenemang

Det finns fyra utpekade reklamytor för större reklamskyltar.
Ansökan att få använda dessa görs hos polisen.

Regler

 • Skyltning får förekomma högst 2 veckor innan evenemangets början
 • Skyltarna ska direkt efter avslutat evenemang plockas ned
 • Skyltningen får inte skymma sikten vid utfarter eller korsningar
 • Eventuella stag, stöttor och pålar måste tas bort så skador inte uppstår på gräsklippare som används på området

Platser

 • Väster: Bolidenvägen strax öster om ICA Kvantum på gatans södra sida
 • Söder: E4 strax söder om Victoriabron på östra sidan vägen.
 • Norr: E4 vid campingen strax norr om gångtunneln under E4
 • Öster: Väg 372 strax öster om korsningen Järnvägsleden –Östra leden

Karta finns via knapp nedan.

Reklam på de digitala skärmarna vid infarter till staden

Dessa skärmas sköts av Visit Skellefteå och kontaktinformation finns på deras hemsida.

På Guldtorget i Skellefteå centrum är det möjligt att bedriva torghandel under årets alla dagar. Du kan hyra en tillfällig plats under max tre dagar eller en fast plats under ett kalenderår.

Boka en torgplats

 • Bokningen ring Kundtjänst 0910-73 50 00 (tryck 3).

Fast eller tillfällig plats

 • Tillfällig plats: Hyr en plats i max tre dagar
 • Fast plats: Hyr en plats under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december

Här kan du se alla bokningsbara torgplatser.
Obs! Torgplats 1-6 är endast fasta platser.

Karta över torget i Skellefteå som visar vart det kan bedrivas torghandelFörstora bilden

Avgift

Avgift för torgplatser Guldtorget

Fast plats

100 kr per dygn

Tillfällig plats (max tre dagar)

148 kronor per dygn

16 ampere ström ingår i avgiften. Ström utöver 16 ampere beställs av Skellefteå Kraft.

Om betalningen

 • Tillfällig plats faktureras månadsvis.
 • Fast plats betalas månadsvis och faktureras.
 • Betald avgift återbetalas inte.

Tider för försäljning

 • Torghandel kan ske alla dagar klockan 9-19.
 • Tidigast klockan 08.30 får du börja ställa i ordning din försäljningsplats
 • Senast klockan 20.00 ska försäljningsplatsen vara bortplockad. Avfall och skräp ska samlas ihop och föras bort.
 • Om du inte har börjat använda din betalda plats före klockan 09 och inte hört av dig kan den hyras ut till någon annan.

Platsens utformning

 • En torgplats är 6 meter lång och 4 meter bred.
 • Försäljning får ske från hela och rena bord, torgstånd eller vagnar.
 • Försäljning får bara ske från den yta du blivit tilldelad. Varor och redskap får inte placeras på gångar längs eller mellan torgplatserna.
 • Trottoarpratare får inte ställas upp.
 • När du ställt upp din försäljningsplats måste du tydligt visa vem du är med namn, adress och organisationsnummer. Informationsplikten är reglerad i lag och din skyldighet mot din kund.

Fordon på försäljningsplatsen

 • Försäljarens fordon får inte köras på försäljningsplatsen klockan 9-19. Vid överträdelse tas felparkeringsavgift ut (400 kr).
 • För uppställning av fordon krävs markupplåtelse från Samhällsbyggnad.

Fullständiga regler för torghandel
Informationen ovan är en förenklad beskrivning av torghandelsstadgarna. Samhällsbyggnadsnämnden kan exempelvis i undantagsfall besluta om andra tidpunkter för försäljning eller andra regler för avgifter.
Läs torghandelsstadgan för fullständiga regler (pdf). , 47 kB.

Hur ansöker man?

För att använda offentlig mark till något annat än vad den är avsedd för krävs som regel tillstånd av Polisen enligt ordningslagen. Läs mer om hur man gör samt länk till polisen under fliken "Använda offentlig mark" ovan .

Vem får ha uteservering?

Endast närliggande verksamheter får ha uteservering vid sin verksamhet.

Hur ska en uteservering se ut?

Kommunfullmäktige har 2018 fastslagit ett Kvalitetsprogram för uteservering.
Kvalitetsprogramet skapades för att få en enhetlig, framkomlig och vacker gatumiljö. Programmet är ett samarbete mellan Skellefteå kommuns samhällsbyggnadsförvaltning, Polisen och Rådet för förebyggande av funktionshinder.

Kvalitetsprogramet finner ni på denna länk (pdf). , 3.8 MB.

Senast uppdaterad: