Tillgänglighet och delaktighet

Tillgänglighet handlar om att alla människor kan tåla miljön, kan ta sig fram och hitta dit de ska och kan använda olika utrymmen och funktioner. Det handlar om att alla kan kommunicera och få information på det sätt de behöver samt tillgång till personlig service. Tillgänglighet är en förutsättning för att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar ska kunna utvecklas och uppleva en god livskvalitet.

I Plan- och bygglagen (PBL) finns stora krav på hur tomter och byggnader ska utformas för att vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga. Kraven gäller nybyggnation samt ändring och ombyggnad. Både allmänna lokaler, arbetslokaler och bostäder ska uppfylla krav på tillgänglighet och användbarhet. I Boverkets föreskrift och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader finns också krav på hur sådana miljöer ska utformas.

I lagen finns också krav på befintlig byggnation. Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas till och i publika lokaler.

Har du frågor kring tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning? Har du idéer, tankar och vill engagera dig för Ett Skellefteå för alla - oavsett funktionalitet? Delaktighetssamordnaren kan ge råd om vart du ska vända dig i olika situationer.

Delaktighetssamordnare

Kommunens delaktighetssamordnare arbetar utifrån den funktionshinderspolitiska strategin Ett Skellefteå för alla. Det betyder att få snurr på de politiska målen kring tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, både inom kommunen som organisation och i samhället i stort.

Det är inte alltid så lätt att veta vart man ska vända sig med olika frågor. Via kundtjänst når du enkelt delaktighetssamordnaren som kan försöka hjälpa dig att hitta rätt med just din fråga eller fundering. Du kan också få hjälp med att få kommunal information översatt till lättläst svenska, inläst på band eller i punktskrift.

Delaktighetssamordnaren är funktionsnedsättningsföreningarnas kontaktperson i kommunen och sekreterare i Rådet för förebyggande av funktionshinder.

Vill du engagera dig?

Det bästa sättet att påverka är att göra det tillsammans med andra. Det finns många föreningar i Skellefteå som arbetar för olika funktionsnedsättningsgrupper. Du kan hitta webbadresser till föreningarna här, eller så kan delaktighetssamordnaren hjälpa dig att komma i kontakt med rätt förening. Genom föreningarna och deras medverkan i Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) kan just dina frågor komma upp på politikernas bord.

Mötesplatser, aktivistfik, demonstrationer, föreläsningar eller kunskapskvällar - om du har idéer och vill engagera dig på annat sätt än genom en förening är du varmt välkommen att höra av dig till delaktighetssamordnaren. Finns viljan så går det oftast att göra det.

Information och snabblänkar

Delaktighetssamordnaren har samlat information och snabblänkar som kan underlätta för dig som söker olika former av stöd till personer med funktionsnedsättning.

Från 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Det nya förbudet i diskrimineringslagen ska stärka och komplettera de lagar och regler som redan finns om tillgänglighet.
Förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Att kunna delta i samhället oavsett funktionsförmåga är en grundläggande mänsklig rättighet. Flera konventioner och andra internationella åtaganden ställer krav på tillgänglighet som en mänsklig rättighet. Frågor och svar samt annan information om lagändringen finns samlat på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Skellefteå kommun har en anställd tillgänglighetsrådgivare som heter Christina Nyberg. Tillgänglighetsrådgivaren har specialkompetens när det gäller utformning av den fysiska miljön för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och vilka krav lagstiftningen ställer. Du kan kontakta tillgänglighetsrådgivaren via kundtjänst 0910-73 50 00.

Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas. Det kan handla om trappsteg, trösklar, tunga dörrar, dålig belysning, avsaknad av ledstänger, dålig ljudmiljö eller bristfällig skyltning. Alltså mindre saker som kan åtgärdas utan större kostnad och tid.

I Plan- och bygglagen ställs tydliga krav på tillgängligheten i befintlig byggnation. Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas till och i publika lokaler. Exempel på sådana lokaler är affärer, restauranger, terminaler, teatrar, biografer och apotek. Det som ska åtgärdas är till exempel nivåskillnader in till lokalen, ledstråk, och skyltning.

Har du upplevt något enkelt avhjälpt hinder i publika lokaler eller på allmän plats i Skellefteå? Du kan som privatperson anmäla brister när det gäller enklare hinder. Anmälningsblankett med instruktion hittar du här på sidan. Du kan också kontakta kundtjänst för hjälp.

Fastighetsägaren (kommun eller privat) har ansvar för att enklare hinder åtgärdas. Det är kommunerna (Bygg- och miljönämnden i Skellefteå) som har till uppgift att övervaka av hur kraven i lagstiftningen följs.

Ungefär 14 % av den vuxna befolkningen i Sverige har nedsatt hörsel. Det innebär att det förmodligen finns någon i din närhet som har svårt att uppfatta det som sägs. Skellefteå kommun ska vara tillgängligt för alla och göra möjligt för alla att delta på lika villkor. Hörselslingor är ett viktigt hjälpmedel för delaktighet.

Du som besöker kommunala lokaler för till exempel möten eller föreläsningar ska kunna ta del av det som sägs. För en del innebär det att hörhjälpmedel är nödvändiga. I vissa av kommunens lokaler finns det fasta hörslingor installerade. I andra lokaler saknas slinga, men det finns ett flertal bärbara hörslingor på olika håll i kommunen.

Det är kommunens ansvar att se till att dessa slingor används, så att du som deltagare kan koppla din hörapparat till slingan. Som deltagare i arrangemang i kommunala lokaler får du gärna hjälpa oss att bli bättre genom att alltid fråga efter hörslinga om det inte erbjuds.

Ett Skellefteå för alla är kommunens funktionshinderspolitiska strategi för att nå ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Att kunna höra det som sägs är en viktig del av delaktigheten.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se