Program för utvecklingsarbete med frågor avseende nationella minoriteter 2019-2022

Kommunstyrelsen har 2017-08-22 beslutat att ett program för utvecklingsfrågor avseende de fem nationella minoriteterna ska utarbetas. Arbetet ska genomföras i samråd med företrädare för de nationella minoriteterna. Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Inledning och bakgrund

Frågor om de nationella minoriteterna är sedan tidigare viktiga för Skellefteå kommun. Ett etablerat samråd med företrädare för minoriteterna finns. Skellefteå kommun är också sedan 2018 förvaltningsområde för finska. Fokus på de nationella minoriteterna är en viktig del i kommunens utveckling, i enligt med utvecklingsstrategin Skellefteå 2030.

En grund för detta program är också den nationella lagstiftning som finns främst i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och språklagen. I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, som bland annat innehåller regler om grundläggande skydd för de nationella minoriteterna och om förvaltningsområden, sägs att kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Lagen säger också att förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter. En central del i arbetet med utvecklingsfrågorna är att barns och ungas möjligheter till inflytande ska främjas. De nationella minoriteterna ska få möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

För kommuner som ingår i förvaltningsområden för finska, samiska eller meänkieli gäller bland annat att:

 • Enskilda ska ha rätt att kommunicera med sin kommun på aktuellt minoritetsspråk och också få svar på samma språk.
 • I förvaltningsområden gäller också att kommuner ska kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på minoritetsspråket.

Det nationellt övergripande målet för minoritetspolitiken handlar om att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Viktiga delområden i den nationella minoritetspolitiken handlar om diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet.

Ett centralt begrepp i ett program som detta är ”kultur”. Det finns många definitioner på kultur. I detta program handlar begreppet framförallt om språk, konst, värderingar, traditioner osv som en folkgrupp kan ha. Det finns också delar i programmet som syftar på kultur i konstnärlig mening.

Metod

Detta program har utarbetats i samarbete med företrädare för de nationella minoriteterna. Utvecklingsarbetet har anpassats till att de nationella minoriteterna har olika förutsättningar. Kommunstyrelsen har varit representerad i arbetet. Under arbetets gång har även kontakter skett med aktuella verksamheter inom kommunorganisationen.

Vision

Skellefteå kommuns utvecklingsarbete med frågor avseende de nationella minoriteterna utgår från kommunvisionen:

Skellefteå – en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 90 000 invånare år 2030.

Skellefteå kommuns övergripande mål för minoritetspolitiken

De övergripande målsättningarna i svensk lagstiftning är, tillsammans med andra nationella styrdokument, en grund även för minoritetspolitiken i Skellefteå kommun. I kommunen finns också andra viktiga övergripande styrdokument, till exempel den funktionshinderspolitiska strategin Ett Skellefteå för alla som har betydelse för teckenspråket.

En grundsten i arbetet är att ingen i Skellefteå kommun ska behöva känna sig exkluderad eller åsidosatt. Alla ska kunna bli sitt bästa jag i Skellefteå kommun.

Skellefteå kommuns övergripande mål för utvecklingsfrågor avseende de nationella minoriteterna:

 • Tillhörighet till en nationell minoritet handlar om självidentifikation. Kommunen ska främja möjligheterna för alla som tillhör en nationell minoritet att kunna behålla och vara trygga med sin identitet.
 • Information om kommunens verksamhet ska finnas tillgänglig på alla minoritetsspråk och vara en naturlig del av verksamheten. Omfattningen kan variera utifrån förutsättningar och behov. Den som vill använda ett minoritetsspråk i sina kontakter med kommunen ska så långt det är möjligt kunna göra det.
 • Utvecklingsarbete avseende minoritetspolitiken ska ske i nära samarbete med de nationella minoriteterna. Kontinuerliga och strukturerade samråd ska genomföras med minoriteternas representanter för att ge möjligt till inflytande i frågor som berör de nationella minoriteterna. Samarbetet ska anpassas efter varje grupps förutsättningar. Därför kan också formerna för samråd se olika ut.
 • Kunskapen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken ska öka i samhället i stort. Detta kan ske genom olika insatser som till exempel information, kulturella aktiviteter eller motsvarande. Kommunen ska kunna vara en möjliggörare för genomförandet.

Samråd är en viktig grund för att arbeta med frågor om de nationella minoriteterna. Samrådet ska utvecklas. Samtidigt måste kommunen vara beredd att ta avgörande beslut i frågor när så krävs, även om enighet inte kan uppnås i samråd.

Målsättningar nationella minoriteter 2019 - 2022

I detta avsnitt redovisas målsättningar som tagits fram utifrån det samråd med de nationella minoriteterna som genomförts i arbetet med programmet. Förutsättningarna för de fem nationella minoriteterna ser olika ut, vilket också återspeglar sig i detta program. Vissa frågor har relevans för alla minoriteter, vissa är mer specifika.

Målsättningar 2019 - 2022:

 • Utveckling av Skellefteå kommun som förvaltningsområde för finska.
 • Den fortsatta utvecklingen av Skellefteå kommun som förvaltningsområde för finska och det förstärkta samrådet med den finska minoriteten omfattar även finsktalande romer.
 • Fokus på inkludering med koppling till den nationella strategin för romsk inkludering. Särskilt fokus på romska kvinnors och ungdomars förutsättningar.
 • Frågan om ifall kommunen ska bli förvaltningskommun för samiska ska prövas.
 • Ökad kunskap hos kommunens invånare, medarbetare och andra aktörer beträffande alla de nationella minoriteterna.

Handlingsplan, prioriterade områden och insatser

Prioriterade områden och insatser utifrån programmets målsättningar konkretiseras, tidssätts och kostnadsberäknas i en mer utförlig handlingsplan för mandatperioden. Handlingsplanen tas fram i samarbete mellan kommunens företrädare i samrådet och företrädare för de nationella minoriteterna. Om insatser kräver tillförda resurser ska frågan tas upp till kommunstyrelsen.

Eftersom Skellefteå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska ska en särskild handlingsplan utarbetas för denna del. Denna handlingsplan tas fram av samordnare tillsammans med det förstärkta samrådet.

Varaktighet, uppföljning och utvärdering

Detta program gäller under mandatperioden 2019 – 2022.

Programmet ska vara föremål för kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Denna kan ske på olika sätt:

 • Samrådet med de nationella minoriteterna.
 • Dialog med berörda nämnder.
 • Omvärldsbevakning, samarbete och erfarenhetsutbyte med andra kommuner, regioner, aktörer.

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av programmet, i samverkan med kommunens övriga nämnder. Nämnderna ska på uppmaning av kommunstyrelsen kunna redovisa hur minoritetsfrågorna hanterats i verksamheten. I uppföljningen ingår utvärdering och utveckling. Årlig återrapportering om verksamheten ska ske till beslutsfattare och samråd. Eftersom kommunen är förvaltningskommun för finska sker också rapportering i den delen till ansvariga tillsynsmyndigheter.

Program för utvecklingsarbete med frågor avseende nationella minoriteter 2019 – 2022, underlag till handlingsplan

Prioriterade områden och insatser utifrån programmet för utvecklingsfrågor avseende de nationella minoriteterna konkretiseras, tidsätts och kostnadsberäknas i en mer utförlig handlingsplan för mandatperioden. Den definitiva handlingsplanen tas fram i samarbete mellan kommunens företrädare i samrådet och företrädare för de nationella minoriteterna. Om insatser kräver tillförda resurser ska frågan tas upp till kommunstyrelsen.

Eftersom Skellefteå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska ska en särskild handlingsplan utarbetas för denna del. Denna handlingsplan tas fram av samordnare tillsammans med det förstärkta samrådet.

Handlingsplan

Område

Ansvarig

Tid

Revitalisering av minoritetsspråken

Samrådet tillsammans med berörda verksamheter

2019 - 2022

Skellefteå som förvaltningskommun för finska; utarbetande av särskild handlingsplan, utveckling av samråd, statsbidrag, redovisning och uppföljning

Samrådet tillsammans med samordnare och berörda verksamheter

Årligen

Uppföljning av programmet. Dialog med nämnder.

Samrådet

Möte med varje nämnd minst en gång per mandatperiod.

Inventering av behov hos de nationella minoriteterna och kommunens förutsättningar att ge service på minoritetsspråk – det ska vara en merit att behärska ett minoritetsspråk

Berörda verksamheter

2019

Förenklade möjligheter att ha kontakt med kommunen på minoritetsspråk, nyttjande av ny teknik mm

Kommunen

2019 - 2020

Aktiviteter och evenemang med koppling till de nationella minoriteterna (kultur, teater, föreläsningar osv).

Minoriteternas företrädare (kommunen kan vara möjliggörare)

2019 - 2022

Aktiviteter i kommunens verksamheter för att öka kunskapen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kommunen tillsammans med samrådet

2019 - 2020

Genomförande av aktiviteter för att främja romsk inkludering i samhället, med särskilt fokus på kvinnor och unga. Insatser för att uppmärksamma resande

Samrådet

2019 - 2022

Stöd till uppbyggnaden av ett romskt informations-, kultur och kunskapscenter (RIKKC) i Skellefteå

Samrådet

2019 - 2020

Uppmärksammande av samerna som urfolk

Samrådet

2019 - 2022

Prövning av frågan om Skellefteå kommun som förvaltningskommun för samiska

Kommunen tillsammans med samrådet

2021

Insatser för hälsa; det ska inte finnas skillnader i hälsa mellan nationella minoriteter och samhället i stort

Samrådet

2019 - 2022

Uppmärksammande av högtidsdagar

Kommunen

2019 - 2022

Bevakning av möjligheter till extern finansiering

Kommunen tillsammans med samrådet

2019 - 2022

Senast uppdaterad: