Support och lokaler

Förvaltningen för support och lokaler är kommunens interna servicecenter.

Huvuduppdraget är att samordna och utveckla effektiva stödfunktioner för den kommunala verksamheten så att samordningsvinster säkerställs. Därigenom kan kommunens verksamheter fokusera på sina respektive huvuduppdrag och ge effektivare kommunal service till medborgarna.

Support och lokaler är kommunens samordnande och verkställande organ för förvaltning av kommunens fastigheter, förhyrning av lokaler och för kommunens egen byggverksamhet.

Support och lokaler ansvarar för kommunövergripande samordning, förvaltning och utveckling av administrativa tjänster inom områdena personal, ekonomi, inköp, information, kundtjänst och IT.

Förvaltningen har drygt 850 medarbetare – fördelat på de sju avdelningarna Kommunhälsan, Måltid, IT och verksamhetsutveckling, Kommunikation, Fastighet, Personalsupport samt Ekonomisupport – som erbjuder kunderna stöd och specialistkompetens inom en rad nyckelfunktioner.

Förvaltningschef är Jan Sundbom.

Ekonomisupport är kommunens gemensamma resurs för inköp, redovisning och verksamhetsekonomi.

Inköpsenheten samordnar kommunens upphandlingsfrågor och avtalstecknande inklusive dess uppföljning och publicering av information i avtalsdatabasen och/eller insidan. Inköpsenheten hjälper kommunens beställare av varor, tjänster och entreprenader att genomföra upphandlingar och inköp på ett affärsmässigt och lagenligt sätt.

Ekonomicenter är kommunens gemensamma resurs för samordning och effektivisering av fyra huvudprocesser inom ekonomi. Här sköts huvuddelen av kommunens ”transaktionstunga” processer såsom kund- och leverantörsfakturor, systemförvaltning samt delar av bokslutsprocess.

Verksamhetsekonomi samordnar hyresadministration samt ekonomistöd till chefer. Enheten har också uppdrag åt kommunledningskontoret, stiftelser, Science City, personalnämnden m.m.

Fastighetsavdelningen har i uppdrag att förse kommunens förvaltningar med ändamålsenliga lokaler. Tillsammans med kunderna strävar avdelningen efter att öka lokaleffektiviteten och bevara fastigheternas värde. Avdelningen består av två sektioner och förvaltare.

Drift/städ ansvarar för den dagliga driften och skötseln av fastigheterna, samt att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö och att hålla fastigheterna i ett gott skick.

Projekt utför kommunens bygg- och underhållsprojekt, större delen via entreprenader men även med egen personal.

IT och verksamhetsutveckling är kommunens samarbetspartner för drift och support av IT-stöd samt för verksamhetsutveckling inom digitalisering och projektledning. IT och verksamhetsutveckling består av

  • IT-support
  • Verksamhetsnära IT
  • Projektkontoret
  • Digitala kontoret
  • Infrastruktur.

I en hälsosam organisation trivs medarbetarna och mår bra! Kommunhälsan erbjuder tjänster inom områdena arbetsmiljö, hälsa och livsstil, ledarskap samt rehabilitering.

Kommunhälsan har ett tjugotal anställda. Vi har en bred medicinsk, teknisk och psykosocial kompetens. Vi utför tjänster efter beställning från ansvarig chef. Du som enskild medarbetare är också välkommen att kontakta oss för att få råd i en viss situation.

Kommunhälsan har en egen webbplats. Där kan du läsa mer om våra tjänster, hitta beställningsunderlag m.m.

Kommunikationsavdelningen samlar kommunens centrala stödfunktioner för intern och extern information och kommunikation. Förutom Kundservice och support och Information finns säkerhetsenheten och sekretariatet på avdelningen.

Kundservice och support består av kundtjänst och internservice.

Kundtjänst är förvaltningarnas förlängda arm ut till medborgarna. Med ”en väg in” till kommunen arbetar och utvecklas kundtjänst tillsammans med förvaltningarna. Strävan är att nå största möjliga kundnöjdhet och mest nytta för medborgarnas skattepengar och att frigöra tid för förvaltningarna.

Internservice är till för kommunens anställda och samordnar de interna stödfunktionerna. En viktig del av servicen är helpdesk som ger stöd i frågor som rör datorer och mobiltelefoner. Enheten står också för hjälp till nyanställda, hantering av tjänstekort, behörigheter i passersystem, hantering av post, flyttservice och verksamhetsservice med mera.

Information ger stöd genom hela kommunikationsprocessen – från strategi och kommunikationsplanering till budskapsformulering och publicering. De samordnar och utvecklar kommunens kommunikationsvägar för interna och externa budskap, till exempel intranät, externwebb, sociala medier, annonser, egna tidningar och pressinformation.

Säkerhetsenheten har ett sammanhållande ansvar för det säkerhetsarbete som sker i hela organisationen. I situationer med extraordinära händelser är säkerhetschefen stabschef i krisledningsorganisationen. I övrigt så är uppgiften att utbilda och öva krisledningsorganisationen och krisledningsnämnden samt bistå med säkerhetskompetens i samhällsplanering och proaktivt utveckla kommunens säkerhetsarbete.

Sekretariatet ansvarar för administration för kommunstyrelse och kommunfullmäktige i form av ärenderegistrering, beredning, protokoll samt övrig service till sammanträdena.

Sekretariatet är också administrativt ansvarigt för utveckling av nämndsprocessen i hela kommunen liksom för den övergripande arkivfunktionen.

Läs mer om arkivfunktionen här.

Måltidsavdelningen lagar mat till förskolor, skolor, boenden inom vård och omsorg, socialkontorets avdelning för stöd och service och sjukhusets avdelningar. Maten ska se god ut, vara näringsriktig, smaka bra och kunna ätas i en trevlig miljö.

Skellefteå kommuns skolor serverar tillsammans cirka 12.300 gäster. I förskolan serveras dagligen ca 3.500 portioner främst från egna tillagningskök. Alla skolor och förskolor följer den gemensamma matsedeln, men mindre justeringar kan förekomma.

Restaurangerna på vård- och omsorgsboenden serverar mat till pensionärer på vård- och omsorgsboenden och hemmaboende via hemtjänsten. Vi serverar dagligen cirka 3.500 portioner.

Personalsupport är kommunens gemensamma resurs för personal- och lönefrågor.

Förhandling är en stödfunktion till HR och chefer i arbetsrätt. De ansvarar för tolkning av avtal och arbetar med olika typer av förhandlingar

Lönecenter arbetar kommunövergripande med lönehantering, pensionsadministration och försäkringsfrågor. Här ingår även systemförvaltning av kommunens systemstöd för Personal och löner, Rehabilitering, Registrering av arbetsskador Rekrytering samt Registrering av anställningstid, kurs och kompetens.

HR & Rekrytering

HR ger stöd till chefer i personalfrågor. De arbetar kommunövergripande med omställning och matchning mot lediga jobb i Rehabilitering steg 4, samt administrerar chefshandboken.

Rekryteringscenter sköter annonsering av kommunens samtliga lediga jobb (Rekrytering bas) och erbjuder chefstöd i hela rekryteringsprocessen, (Rekrytering komplett).

Senast uppdaterad: