Rekommenderade skrivsätt

Stor eller liten bokstav? Här finns rekommenderade skrivsätt för Skellefteå kommuns verksamheter

Ordet kommun i Skellefteå kommun skrivs med litet k.

staben

fritid- och idrottsavdelningen

ungdoms- och folkhälsoavdelningen

kulturavdelningen

biblioteksavdelningen

Förkortningar som utläses som ett ord skrivs med små bokstäver och inleds med stor bokstav, till exempel Fris.

Anläggningar med eget namn inleds med stor bokstav (till exempel Norrvalla).
Namn på fritidsgårdar inleds med stor bokstav (till exempel Holken).
Badhus, bibliotek och andra ortsanknutna anläggningar skrivs med stor bokstav i ortsnamnet, liten bokstav i anläggningen (Bureå badhus, Bolidens bibliotek, Skellefteå stadsbibliotek). Detsamma gäller sporthallar i anslutning till skolor (till exempel Jörns sporthall, Auraskolans sporthall).

Byske Havsbad och Skellefteå Camping är inarbetade varumärken där båda ingående orden inleds med versal.

Personal och utveckling

Kommunikation

Ekonomi, finans och juridik

Samhällsutveckling

näringslivskontoret

enheten för samhällsplanering

enheten för mark och exploatering

marknadsenheten

enheten för högre utbildning och forskning

internationella enheten

Verksamhetsutveckling

HR

Ekonomi & nämnd

Projektledning

Fysisk planering

Hamn & logistik

Räddningstjänst & sotning

Gator & parker

Vatten & avfall

Miljö & hälsa

Plan

Trafik

Lantmäteri, lantmäteriet

Bygg

Centralförråd, centralförrådet

Verkstad, verkstaden

Transport

Hamn, Port of Skellefteå

Räddningstjänst, räddningstjänsten

Sotning, sotningen

Projekt & planering

Gata & väg

Park & natur

Belysning

Parkering

VA

Avfall

Miljö

Konsument- & överförmyndarverksamhet

Konsument Skellefteå

Ekonomi och kvalitet

HR och bemanning

Myndighet och nämnd

Digitalisering och innovation

Förskola

Grundskola

Gymnasium

Vuxenutbildning, vuxenutbildningen

arbetsmarknadsenhet

Namn på skolor och förskolor inleds med stor bokstav då de syftar på skolenheten eller byggnaden. Då namnet har karaktären av funktion (miljöskola, grundsärskola, lägerskola, ferieskola, grundskola, gymnasieskola eller bara skola och förskola) används liten begynnelsebokstav.

Exempel: Sjungande dalens skola, Bergsbyskolan.

Barn- och grundskolenämnden beslutade 1994 hur grundskolornas namn ska stavas. Sedan dess har ytterligare två skolor tillkommit och nämnden har också namngett dessa.

Auraskolan

Bergsbyskolan

Björnåkersskolan

Bolidenskolan

Brännanskolan

Bureskolan

Bygdsiljumsskolan

Byskeskolan

Drängsmarksskolan

Ersmarksskolan

Floraskolan

Furuskolan

Gummarksskolan

Hjoggböleskolan

Kanalskolan

Kusmarksskolan

Kågeskolan

Lejonströmsskolan

Lövångersskolan

Medleskolan

Moröskolan

Morö backe skola

Norrhammarskolan

Ostviksskolan

Sjungande dalens skola

Skråmträskskolan

Stackgrönnanskolan

Sunnanåskolan

Sörböleskolan

Tuböleskolan

Ursviksskolan

Yttre Ursviksskolan

Örjansskolan

Skolkontoret 2018-04-25

Tillägg 2020: Gymnasieskolor

Anderstorpsgymnasiet

Baldergymnasiet

Naturbruksgymnasiet

Avgifter och färdtjänst

Ekonomi- och kvalitetsutveckling

personalutvecklingsenheten

Bemanningscenter

Schemacenter

Stöd och service

Vård och omsorg

individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstöd

beslutsenheten

Boende och daglig verksamhet

Socialpsykiatri

Personlig assistans

beslutsenheten

utvecklingsenheten

Hälso- och sjukvård

hemtjänst

äldreboende

Barn och ungdom

öppenvården

familjerätten

socialdistrikt

Försörjningsstöd

Solkraft

familjerådgivningen

Familjeteamet

Klara

Centrum mot våld

fältverksamheten

Ungdomshälsan

överförmyndaren

Fixarmalte

Fixarmärta

Boenden av olika karaktär har nästan alltid egennamn, vilka inleds med stor begynnelsebokstav.

Kommunhälsan

Måltid, måltidsavdelningen

Utveckling, utvecklingsavdelningen

IT, IT-avdelningen (eller it-avdelningen)

Kommunikation, kommunikationsavdelningen

Fastighet, fastighetsavdelningen

Personalsupport

Ekonomisupport

Förskola

Skola

Äldreomsorg

Kundnära IT

IT-infrastruktur

säkerhet

sekretariat

informationsenheten

kundtjänst

internservice

helpdesk

Drift, driftssektionen

Projekt, projektsektionen

Städ, städsektionen

Lönecenter

HR och rekrytering

Verksamhetsekonomi

Ekonomicenter

Inköp, inköpsenheten

bygg- och miljönämnd

bygg- och miljönämndens arbetsutskott

demokratiberedning

fritidsnämnd

fritidsnämndens arbetsutskott

för- och grundskolenämnd

för- och grundskolenämndens arbetsutskott

gemensam måltidsnämnd

gemensam nämnd för drift av personalsystem

gemensam nämnd för grundläggande it-kapacitetstjänster

gemensam överförmyndarnämnd

gymnasienämnd

gymnasienämndens arbetsutskott

kommunfullmäktige

kommunfullmäktiges presidium

kommunfullmäktiges valberedning

kommunstyrelsen

kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd

konsumentnämnd

kulturnämnd

kulturnämndens arbetsutskott

nämnden för support och lokaler

nämnden för support och lokalers arbetsutskott

personalnämnd

samhällsbyggnadsnämnden

samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

socialnämnd

socialnämndens arbetsutskott

socialnämndens individarbetsutskott

valnämnd

överförmyndarnämnd

En stor bokstav ändrar innebörden

Enligt Myndigheternas skrivregler skrivs nämnder, förvaltningar, avdelningar, enheter och sektioner med liten begynnelsebokstav när det är funktionen som avses (till exempel kommunfullmäktige, gymnasiekontoret eller informationsenheten). Detta är grundregeln som all offentlig verksamhet rättar sig efter.

Ibland kan funktionen ha karaktären av egennamn och skrivs då med stor bokstav. Denna stora bokstav blir viktig då namnen består av allmängiltiga begrepp (till exempel Samhällsutveckling eller Stöd och service). En stor bokstav hjälper läsaren att förstå att det handlar om en organisatorisk enhet.

Dessa meningar är identiska, men lägg märke till att innebörden förändras beroende på användandet av liten och stor bokstav:

  • På mötet fanns det några nyfikna som ville veta mer om samhällsbyggnad.
  • På mötet fanns det några nyfikna som ville veta mer om Samhällsbyggnad.

Gör det enkelt för invånarna att förstå

Använd i första hand benämningar som innehåller -kontoret, -avdelningen, -sektionen eller annan organisatorisk enhet. Det skapar tydlighet.

Om ett verksamhetsnamn består av två olika funktioner bör dessa åtskiljas med och. Ett så kallat et-tecken (&) kan användas i stället för ordet och, men då bara när det gäller den organisatoriska enheten. Skriv till exempel Uppdraget utförs av Gator & parker (avdelningen) men Samhällsbyggnad ansvarar för gator och parker (gator och parker i största allmänhet).


Läs mer i myndigheternas skrivregler Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: