Färdtjänst

Du kan ansöka om färdtjänst om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik.

När du har ansökt om färdtjänst får du ett skriftligt beslut. I beslutet står det om du beviljas färdtjänst eller inte.

Beslutet kan gälla för en viss period eller tills vidare. I beslutet kan det stå hur många färdtjänstresor du får göra per månad eller per år. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.

Ansök om färdtjänst

Du kan ansöka om färdtjänst direkt i din mobil, surfplatta eller dator via vår e-tjänst. Om du inte kan eller vill ansöka digitalt kan ansöka muntligt via kundtjänst.

Skicka in arbetsintyg för färdtjänstresor (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst via 0910-73 50 00 (knappval 1) om du har frågor om färdtjänst eller vill ha hjälp att ansöka om färdtjänst. När du har ringt kundtjänst kommer en färdtjänsthandläggare att kontakta dig för att utreda din ansökan.

Vem har rätt till färdtjänst?

Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Kommunen beslutar om du uppfyller kriterierna för att få färdtjänst. Beslutet beror på hur svårt du har att förflytta dig på egen hand och använda allmän kollektivtrafik. Din ålder påverkar inte om du får färdtjänst eller inte.

Du får använda färdtjänst för resor till och från arbete (arbetsresor), gymnasieskola och för resor under din fritid.

Medicinskt intyg

När du ansöker om färdtjänst kan du behöva skicka in ett medicinskt intyg som styrker din funktionsnedsättning, dess varaktighet och dina svårigheter att förflytta dig och resa med kollektivtrafik. Om det är första gången du ansöker om färdtjänst så kommer du att behöva lämna in ett medicinskt intyg.

Intyget kan utfärdas av en läkare, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska eller arbetsterapeut. Du får troligtvis betala en avgift till din hälsocentral eller vårdmottagning för att få ett intyg.

Ledsagare och medresenär

Om du behöver hjälp utanför själva färdtjänstresan till exempel när du ska handla, har du möjlighet att ta med en medresenär. När du bokar färdtjänst ska du ange om du har med dig en medresenär.

Om du på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp under själva färden kan du ansöka om en ledsagare. Du har inte rätt till ledsagare under resan om du klarar resan själv men behöver hjälp när du kommer fram.

Färdtjänst är en kollektiv resform

Vi samordnar färdtjänst så långt det är möjligt. Det innebär att du kan få dela bil eller specialfordon med andra. Resan kan ta längre tid om föraren måste hämta upp och släppa av flera personer. Taxi har rätt att ändra din önskade avresetid genom att tidigarelägga den upp till en timme eller senarelägga den upp till en halvtimme för att samordna resan med andra resenärer. Detta ska du då meddelas om när du bokar resan. Det är inte tillåtet att göra uppehåll under resans gång för att göra kortare ärenden.

Kommunen har rätt att dra in ditt färdtjänsttillstånd om du som innehavare gör dig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de villkor och föreskrifter som gäller för färdtjänst.

  • Utåtagerande/våldsamt uppträde i fordonet av färdtjänstresenär, hot mot medresenärer och chaufför samt skadegörelse av fordon och fordonsutrustning betraktas som allvarlig överträdelse av föreskrifter och villkor för färdtjänsten.
  • Bomresor, resor där färdtjänst beställs och resenären sedan inte kommer ut till fordonet, betraktas som överträdelse av föreskrifter och villkor för färdtjänsten.
  • Att använda färdtjänsten till resor till och från läkarbesök eller annan sjukvårdande behandling, sjukgymnastik, tandläkare eller terapibehandling, betraktas som överträdelse av föreskrifter och villkor för färdtjänsten. Du behöver inte vara beviljad färdtjänst för att åka sjukresa.

Beslut om återkallelse är överklagningsbart.

Arbetsresor kan beviljas mellan din folkbokföringsadress och din arbetsplats adress, Arbetsresor kan även beviljas för vissa studier.

Arbetsresor är färdtjänstresor med reducerad egenavgift och gäller inom Skellefteå kommun. Arbetsresa kan beviljas med maximalt en tur- och returresa per dag. Särskild prövning kan medge fler än två resor per dag, till exempel vid delad tur.Arbetsresor kan beviljas för personer som är beviljade färdtjänst och regelbundet reser till ett förvärvsarbete* eller en utbildning som ger rätt till statligt stöd enligt studiestödsförordningen (CSN-berättigad), med en fast målpunkt. Gäller såväl heltidsarbete/studier som deltidsarbete/studier.

*Förvärvsarbete: Lönearbete. Ej praktik, ej daglig verksamhet, ej arbetsmarknadsåtgärd via arbetsförmedlingen.Du måste lämna in intyg från arbetsgivaren varje år, senast den 15 mars för att få åka arbetsresor från den 1 april. Du som studerar lämnar intyg inför varje termin.

Arbetsresor gäller inte för resor inom tjänsten, inte heller färdtjänst till ordinarie taxa får nyttjas inom tjänsten. Inom tjänsten är det din arbetsgivare som ska ordna med resorna. Arbetsresor gäller inte för till exempel resor till och från feriepraktik.

Intyget skickar du till:

Skellefteå kommun
Socialkontoret
Avgifter och färdtjänst
931 85 SKELLEFTEÅ

Avgifter

Avgifter

Priset för färdtjänst beror på vad du använder färdtjänsten till. För vanliga färdtjänstresor (så kallade fritidsresor) finns en prislista, för arbetsresor, alltså resor som du gör till och från ditt arbete eller där du studerar, har Skellefteå kommun en särskild prislista.

Så här fungerar det

Du betalar för din färdtjänst direkt till chauffören vid varje resa eller via faktureringskort i efterhand. För att ansöka om faktureringskort kontaktar du Skellefteå Taxi på telefon 0910-173 10. Prislistan bygger på Länstrafikens prislista med ett påslag med 25 kronor. Du betalar alltid minst 53 kronor för en enkelresa. Färdtjänstberättigade barn och ungdomar upp till 19 år betalar i enlighet med Länstrafikens taxa för barn och ungdomar upp till 19 år, med ett påslag på 25 kronor per enkelresa.

I tabellen nedan kan du se vilken prislista som gäller för just dig.

Följande färdtjänstresenärer i Skellefteå kommun betalar ingen avgift för färdtjänstresor:

  • Gymnasieelever med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till gymnasieskolan och från gymnasieskolan till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.
  • Barn med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till förskolan/fritidshemmet och från förskolan/fritidshemmet till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.
  • Ungdomar med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till korttidstillsyn och från korttidstillsyn till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.

Färdtjänst till och från dagverksamhet: Personer som åker färdtjänst till dagverksamhet för personer med demenssjukdom, inom vård och omsorg, betalar 24 kronor per enkelresa. Du betalar inte någon avgift i taxin utan får en faktura i efterskott på reskostnaden. Avgiften gäller mellan din folkbokföringsadress (ej sommarbostad) och dagverksamheten. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.

Färdtjänst till och från daglig verksamhet: Personer som åker färdtjänst till daglig verksamhet betalar 22 kronor per enkelresa. Resan faktureras av Skellefteå Taxi om du har ett faktureringskort (ansök om ett faktureringskort hos Skellefteå Taxi genom att ringa 0910-173 10), annars betalar du egenavgiften i samband med resan. Avgiften gäller mellan din folkbokföringsadress (ej sommarbostad) och den dagliga verksamheten. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.

Frågor och svar

Frågor och svar

Om du tillfälligt ska vistas i en annan kommun får du använda färdtjänsten i den kommunen, maximalt 30 enkelresor per kalenderår.
Du kontaktar kundtjänst för biljetter tel: 0910-73 50 00 tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

För resan till andra kommuner kan du söka riksfärdtjänst

Ring Skellefteå kommun tfn 0910-73 50 00 tryck 1 kundtjänst för socialt stöd och omsorg,
som skickar ditt ärende till Färdtjänsthandläggare på Avgifter och färdtjänst ansökan ska vara minst fyra veckor innan avresa. Inför storhelger samt under perioden juni, juli och augusti, minst sex veckor innan avresa.

För att beställa en färdtjänstresa med taxi ringer du 0910-173 10. Du kan ringa in din beställning dygnet runt. Den som tar emot din beställning planerar för samåkning. Därför är det viktigt att du beställer din resa i god tid, så snart du vet att du ska göra resan. Boka gärna returresan på en gång också.

Om du exempelvis vet att du vill åka färdtjänsttaxi en viss tidpunkt under morgondagen kan du beställa resan redan dagen innan. Om du på grund av en särskild situation inte har kunnat planera resan i förväg finns det risk för att det inte finns en ledig bil vid den önskade tidpunkten.

För att beställa en färdtjänstresa med färdtjänstbuss ringer du 0910-173 10.

Hur mycket kostar det att åka färdtjänst?

Kostnaden för att åka färdtjänst beror på vad du använder färdtjänsten till.
Tryck här för att se en aktuell prislista. Länk till annan webbplats.

Vissa resor med färdtjänst är gratis för barn och ungdomar. Det gäller resor med färdtjänst för gymnasieelever som åker mellan hemmet och sin gymnasieskola, samt för barn som åker färdtjänst mellan sitt hem och sin förskola/fritidsverksamhet.

Kollektivtrafik kännetecknas av samåkning utan uppehåll, förutom vid hållplatser. Uppehåll medges därför inte heller vid färdtjänstresor. Vid uppehåll räknas fortsatt resa efter uppehållet som en ny resa.

Avsteg kan göras om medicinska skäl föreligger.

För personer som är beviljade färdtjänst och regelbundet reser till ett förvärvsarbete eller en utbildning som ger rätt till statligt stöd enligt studiestödsförordningen (2000:655) med en fast angiven målpunkt kan arbetsresor beviljas. Såväl heltids- som deltidsarbetande samt heltids- eller deltidsstuderande kan beviljas arbetsresor.

Med arbetsresor avses färdtjänstresor med reducerad egenavgift för färdtjänst. Arbetsresor medges inte utanför färdtjänstområdet, Skellefteå kommun.

Arbetsresor beviljas med maximalt en tur- och returresa per dag, mellan folkbokföringsadressen och arbetsplatsen.

Särskild prövning kan medge fler än två resor per dag. Anledning till detta kan vara exempel-vis delad tur.

Vanligtvis får du använda färdtjänst så ofta du behöver. Du kan också ha en begränsning i ditt beslut som reglerar hur många resor du får göra per månad eller år.

I ditt beslut kan det också stå att du enbart får använda färdtjänst under en viss period på året, till exempel under vintersäsongen.

Färdtjänsten gäller inom Skellefteå kommun.

Om du bor i utkanten av kommunen och din närmaste serviceort ligger i en annan kommun kan du få åka färdtjänst dit för att till exempel göra post- och bankärenden, eller besöka en optiker.

Ja, det kan du. Giltighetstiden står angiven på biljetten, längst ned på höger sida.

I beslutet du fått står det hur länge ditt färdtjänsttillstånd gäller.

När du ska åka färdtjänst behöver du inget färdtjänstkort utan det räcker om du visar giltig ID-handling som legitimation. Som ID-handling räknas körkort, ID-kort eller pass.

Färdtjänst ska i största möjliga mån samordnas varmed samåkning i stor utsträckning förekommer. Vid färdtjänstresor får sällskapsdjur därmed inte medföras på grund av risk för allergi.

Personer som har ledarhund eller servicehund får ta med den på resan.

Det räcker att du legitimerar dig med en giltig ID-handling. Till exempel ett körkort, pass eller ID-kort.

Det är ditt ansvar att hålla reda på när färdtjänsttillståndet går ut.

Ditt beslut kan gälla en viss period, till exempel under vinterhalvåret. Det innebär att du får åka färdtjänst från 1 oktober till och med 30 april.

Senast uppdaterad: