Anhörigbidrag och Anhörigvård

Anhörigbidrag är en biståndsprövad insats och kan sökas till personer som vårdar eller stödjer en enskild person. Den anhörige kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken att drabbas av ohälsa minskar.

Anhörigbidrag ska ses som en ekonomisk kompensation så att anhöriga ges möjlighet att stanna hemma från sitt arbete eller kompenseras för möjligt inkomstbortfall. Med möjligt inkomstbortfall menas att anhörigvårdaren står eller kan stå till arbetsmarknadens förfogande.

Anhörigbidrag kan kombineras med stöd från hemtjänst eller annan insats enligt SoL, dock inte enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om en person har behov av hjälp med både omsorg och service, och det inte kan tillgodoses på annat sätt, kan båda delar ingå i ett anhörigbidrag. Den som söker anhörigbidrag föreslår lämplig person för uppdraget.

Den som vårdas och anhörigvårdaren erbjuds ett stöttande hembesök av anhörigkonsulent och arbetsterapeut vid uppstart. Biståndshandläggare följer upp beslutet.

Den som får anhörigbidrag betalar en hemtjänstavgift för den omsorg och eventuell service som hen får. Ersättning till anhörigvårdaren bestäms av beslutad nivå på anhörigbidrag och grundlön för vårdbiträden i hemtjänsten. Omräkning av grundlön för vårdbiträde görs den 1 juli varje år.

Den som vårdar får ett bidrag och ses som uppdragstagare, kommunen är dock inte arbetsgivare för anhörigvårdaren. Den som vårdar har inte rätt till sjuklön, tjänstepension, semesterersättning eller ersättning för obekväm arbetstid från kommunen men inkomsten är skattepliktig och pensionsgrundande. Uppdrag som anhörigvårdare kan kombineras med annan anställning men de får tillsammans inte överstiga 48 timmar per vecka, i genomsnitt.

Anhörigvårdare

Den som söker anhörigbidrag föreslår en lämplig vårdare. För att få vara anhörigvårdare behöver den tilltänkta vårdaren uppfylla vissa villkor.

Anhörigbidrag finns i fyra nivåer. Hur stort den enskildes dagliga omsorgsbehov är, och i vissa fall serviceinsatser, avgör nivån på anhörigbidrag. Anhörigvård kan inte beviljas enbart för serviceinsatser, det krävs att den enskilde har ett dagligt omsorgsbehov:

Nivå 1: omsorgsinsatser motsvarande minst 8 timmar/vecka

Nivå 2: omsorgsinsatser motsvarande minst 20 timmar/vecka

Nivå 3: omsorgsinsatser motsvarande minst 30 timmar/vecka.

Nivå 4: omsorgsinsatser motsvarande minst 40 timmar/vecka.

Senast uppdaterad: