Budget- och skuldrådgivning

Alla kan under en kortare eller längre period av sitt liv hamna i ekonomiska svårigheter. Bor du i Skellefteå, Malå, Norsjö, Arjeplog eller Robertsfors kommun och har problem med din ekonomi? Då har du möjlighet att få kostnadsfri budget- och skuldrådgivning.

Vi kan bland annat hjälpa dig att strukturera din ekonomi, göra upp en budget för ditt hushåll, se över din skuldsituation, förmedla kontakt med Kronofogden, banker och andra aktuella instanser, upprätta betalningsplaner eller söka skuldsanering.

När du kontaktar oss får du beskriva din situation och vi hjälper dig att reda ut dina funderingar. För att du ska få så korrekt rådgivning som möjligt är det bra om du har uppgifter om hela hushållets inkomster, boendekostnad, skulder/lån och annat som har betydelse för din ekonomi nära tillhands. Vi har tystnadsplikt och rådgivningen är kostnadsfri.

Budget- och skuldrådgivningen har stängt för semester 5/7-3/8. Om du har frågor om din skuldsanering kan du vända dig till Kronofogden, tel 0771-737300. 

Koll på pengarna

I Koll på pengarna finns tips och råd om exempelvis mat, bostad, bil, försäkringar och lån.

Frågor och svar

Frågor och svar

Om du har en skuld du inte kan betala bör du kontakta fordringsägaren, det vill säga den du är skyldig pengar. Tillsammans kan ni kanske komma fram till en lösning.

Läs mer på Kronofogdens webbplats. Länk till annan webbplats.

Den som inte kan försörja sig eller sin familj, kan ansöka om försörjningsstöd (det som tidigare hette socialbidrag).

Läs mer om att ansöka om försörjningsstöd. Länk till annan webbplats.

Du kan använda dig av Konsumentverkets budgetkalkyl. Där kan du mata in inkomster och utgifter och se hur olika förändringar kommer att påverka dig. Det är ett bra verktyg för att få ett helhetsgrepp om din ekonomi.

Öppna Budgetkalkylen. Länk till annan webbplats.

Den som fått skuldsanering betalar en del av sina skulder under några år. Resten slipper hen betala. Men kan du få skuldsanering trots att dina skulder är nya? Hur stora måste skulderna vara? Och vilka skulder kan du få skuldsanering för?Läs mer om vad som gäller på Kronofogdens webbplats.
Länk till annan webbplats.

Det finns villkor som du måste uppfylla för att få skuldsanering. Ett av villkoren är att du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.

Läs mer vad som gäller för att få skuldsanering på Kronofogdens webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan ringa till Kronofogden tel. 0771-737300 eller logga in via Kronofogdens e-tjänst för att se hur långt de har kommit med din ansökan.

Öppna Kronofogdens e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Med hjälp av Lånelabbet kan du få en totalbild av dina lånekostnader och göra beräkningar hur ändrade räntor och amorteringar påverkar kostnaderna. Du kan räkna på ett enstaka lån eller många lån.

Öppna Lånelabbet.
Länk till annan webbplats.

Om du har en låg inkomst kan du exempelvis ha rätt till bostadsbidrag. För att kunna få en ersättning från Försäkringskassan måste du uppfylla vissa krav.

Läs mer om vad som gäller för respektive ersättning. Länk till annan webbplats.

Vilka bidrag och lån du kan få beror bland annat på vad du ska studera, hur gammal du är och om du ska studera i Sverige eller utomlands.

Läs mer på CSN:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension. Hur mycket du får beror på vad du tjänat under ditt yrkesverksamma liv.

Läs mer om din pension på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Konsumenternas bank- och finansbyrå har en Pensionsguide på sin webbplats. Med hjälp av den kan du se vilka val du kan göra innan du går i pension. Ju längre tid du har kvar till pensionen desto större påverkan har kostnaderna på ditt slutliga sparkapital.

Öppna Pensionsguiden. Länk till annan webbplats.

Du kan använda bilkalkylen på Bilsvar. Det är en oberoende tjänst där du kan jämföra olika bilmodeller avseende ekonomi, miljö, säkerhet och teknik.Du kan söka bland över 50 000 bilmodeller, både nya och begagnade, och sortera fram ett antal som passar just dina krav.

Öppna Bilkalkylen Länk till annan webbplats.

Bilsvar är ett samarbete mellan Konsumentverket och Energimyndigheten. Naturvårdsverket och Transportstyrelsen har bistått vid framtagandet.

Rådgivningen Oden är en del av kommunens öppenvård med specialisering på missbruk. De vänder sig till dig som känner att alkohol, droger eller spel har blivit ett bekymmer. De finns också för dig som närstående.

Läs mer om Rådgivningen Oden Länk till annan webbplats.

Spelberoendegruppen är en ideell riksorganisation som främst har som mål att hjälpa spelberoende och anhöriga i form av självhjälpsgrupper.

Läs mer om Spelberoendegruppen i Skellefteå Länk till annan webbplats.

About Konsument Skellefteå

About Konsument Skellefteå

ماذا یمكن لھیئة ارشاد المستھلك في شیلیفتیو ان تساعدك بھ؟

ارشاد المستھلك

 • اسداء النصیحة قبل شراء منتج أو خدمة
 • تقدیم المشورة بشأن الشكاوى بعد الشراء
 • معلومات حول حقوقك وواجباتك كمستھلك.
 • معلومات لأصحاب الشركات حول حقوق المستھلك.

الاستشارات المتعلقة بالمیزانیة والدیون

 • تقدیم المشورة والدعم عند التخطیط لوضعك المالي
 • حساب التكالیف المتعلقة بالمسكن والسیارة
 • إیجاد الحلول لأوضاع الدیون الصعبة
 • تقدیم المعلومات والإرشادات بشأن القضایا المتعلقة بإعادة ھیكلة الدیون.

تقدم جمیع المعلومات والمشورة باللغة السویدیة. تتاح الفرصة أیضا لحجز مترجم. المشورة المقدمة ھي مجانیة.
للحصول على مزید من المعلومات ولحجز موعد للزیارة
اتصل بالرقم: 00 50 091073 اضغط على الرقم 4
أرسل بریدا الكترونیا الى العنوان: se.skelleftea@kundtjanst
Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå :الزیارة عنوان•

How can Konsument Skellefteå help you?

Consumer guidance

 • advice before you buy a product or service
 • advice about complaining after a purchase
 • information about your rights and obligations as a consumer
 • information for businesses about consumer protection laws.

Advice about budgets and debt

 • advice and support when planning your finances
 • making calculations for the cost of accommodation or cars
 • finding solutions to difficult debt situations
 • information and guidance concerning debt rescheduling.

All information and advice is provided in Swedish. There is an opportunity to book an interpreter. The advice service is free of charge.
For more information, or to book a visit
Call 0910-73 50 00, and then press 4
Send an email to kundtjanst@skelleftea.se
Address: Trädgårdsgatan 7, Skellefteå

å Konsument در چھ موارد میتواند شما را یاری رساند؟

رھنمایی مستھلکین

• ارائھ مشوره قبل از خرید یک جنس یا یک خدمت
• ارائھ مشوره در ھنگام شکایت بعد از یک خرید
ٴ حقوق و وجایب تان بھ عنوان مستھلک
• آگاھی در باره
• رھنمایی بھ شرکت ھا در مورد حقوق مستھلکین.

مشوره دھی بابت بودجھ و قرضداری

• مشوره و حمایت ھنگامی کھ شما اقتصاد خود را برنامھ ریزی میکنید
• محاسبھ مصارف منزل و موتر
• پیدا کردن راه ھای حل در صورت وضعیت ھای دشوار قرضداری
ٴ معاملات قرضداری
ٴ معلومات و رھنمایی در مورد تصفیھ
• ارائھ

ھمھ معلومات و مشوره دھی بھ زبان سویدنی ارائھ میشود. فرمایش دادن مترجم امکان پذیر است. مشوره دھی رایگان است.
برای اطلاعات بیشتر یا ریزرف کردن وقت مراجعھ
• بھ 00 50 73-0910 زنگ بزنید، دکمھ 4 را فشار دھید
• بھ se.skelleftea@kundtjanst ایمیل ارسال کنید.
Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå مراجعھ آدرس•

Mitä apua Skellefteån kuluttajaneuvonta Konsument voi antaa sinulle?

Kuluttajaneuvonta

 • antaa ohjeita ennen kuin ostat jonkin tavaran tai palvelun
 • ohjeistaa ostosta valittamisesta
 • informoi oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi kuluttajana
 • informoi yrittäjiä kuluttajaoikeudesta.

Talous- ja velkaneuvonta

 • antaa neuvoja ja tukea, kun suunnittelet talouttasi
 • tekee asumis- tai autokululaskelmia
 • hakee ratkaisuja vaikeissa velkatilanteissa
 • informoi ja opastaa velkasaneerausasioissa.

Kaikki informaatio ja neuvonta annetaan ruotsin kielellä. Asiakkaalle on mahdollisuus varata tulkki. Neuvonta on maksutonta.
Lisätietoja tai käyntiajan varaamista varten:
Soita numeroon 0910-73 50 00, paina 4
Lähetä sähköpostia osoitteeseen kundtjanst@skelleftea.se
Käyntiosoite Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå

Maxuu kaa caawinkara xafiiska macmiisha[Konsument] Skellefteå?

Talo siinta macmiisha

 • talo bixin inta aadan iibsan sheyga ama adeega laguu suubin
 • talo bixin haddii aad dacwo ka tahay wax aad iibsatay
 • warbixin ku saabsan xuquuqdaada iyo waxyaabaha waajibka kugu ah oo macmiisha
 • warbixin quseyso shirkadaha markey noqoto xuquuqda macmiisha.

Talo bixinta miisaaniyada iyo deymaha

 • talo iyo kaalmo marka aad dhaqaalahaada qorsheyneysid
 • suubso xisaabinta kharashka nolosha iyo baabuurka
 • xal u helid xaaladaha deymaha oo adag
 • warbixin iyo talo bixin ku saabsan deyn iska sifeynta.

Dhammaan warbixinta iyo talo bixinta waxa lagu bixin luqada iswiidhishka. Waa suurtagal in turjum la ballamiyo. Talo bixinta waa bilaash.
Warbixin kale ama haddii wakhti ballan suubsaneysid
Soo wac 0910-73 50 00, riix 4
E-mail usoo dir kundtjanst@skelleftea.se
Ciwaanka booqashada Trädgårdsgatan 7 oo Skellefteå

Kontakta en budget- och skuldrådgivare

Budget- och skuldrådgivningen har stängt för semester 5/7-3/8. Om du har frågor om din skuldsanering kan du vända dig till Kronofogden, tel 0771-737300.

Övrig tid når du oss genom att ringa eller skicka ett mejl till kundtjänst och be att få komma i kontakt med budget- och skuldrådgivningen. Då hör vi av oss per telefon för att prata med dig om din situation. Vi har tystnadsplikt och vår rådgivning är kostnadsfri.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se