Fortsatt ansökan av försörjningsstöd

Om du tidigare har fått försörjningsstöd, kallades tidigare socialbidrag, kan du skicka in en ny ansökan via e-tjänsten för försörjningsstöd. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter. När du har skickat in ansökan kan du följa ditt ärende genom att logga in e-tjänsten.

Ansök om försörjningsstöd digitalt

Du kan ansöka om försörjningsstöd digitalt i en e-tjänst om du har en e-legitimation, till exempel Bank-id. När du har gjort en ansökan kan du följa ditt ärende genom att logga in på nytt i e-tjänsten. När du är inloggad kan du också skriva och ta emot meddelanden från din handläggare. Du kan också komplettera ärenden direkt i e-tjänsten.

Sök försörjningsstöd (Länk till annan webbplats)
Följ ditt ärende och läs ditt beslut (Länk till annan webbplats)
Kontakta din socialsekreterare (Länk till annan webbplats)

Vid fortsatt ansökan om försörjningsstöd behöver du inte lämna in alla
handlingar igen. Du ska ha en aktiv planering och det är ditt ansvar att aktuella underlag på den planeringen finns inlämnade hos socialtjänsten. Du ska till exempel kunna visa:

Planering

 • Aktuell planering med arbetsförmedlingen om du står som
  arbetssökande
 • Giltig sjukskrivning från läkare om du är förhindrad att vara
  arbetssökande på grund av sjukdom
 • Studieintyg om du studerar samt närvarointyg om du studerar SFI
 • Övrig planering mot att närma sig eller uppnå egen försörjning

Utgifter

 • Underlag på de fakturor du söker om som månadsvis förändras, t ex el och vatten.
 • Om andra utgifter förändras (vid t ex hyreshöjning, ny period av
  hemförsäkring) ska nya underlag lämnas in.
 • Underlag på medicinkostnad och läkarvård om du ansöker om detta
 • Vid ansökan om glasögon eller tandvård ska alltid kostnadsförslag
  lämnas in.

Inkomster

 • Underlag på inkomster som varierar, t ex lönespecifikation

Kontoöversikt och kontoutdrag

 • Lämnas in varje månad från alla konton som du/ni har.
  Av kontoutdraget behöver saldot framgå tydligt efter varje transaktion för att vara en godkänd handling

Deklaration

 • Lämnas in varje år vid april/maj – alla fyra sidor skall lämnas in
 • Om ni ej deklarerar skall intyg från Skatteverket lämnas in som verifierar detta.

När du har lämnat in din ansökan

När du har lämnat in en ansökan kan du följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.. Vi skickar ett meddelande till dig i e-tjänsten om du behöver komplettera ansökan med fler uppgifter.

När vi har tagit beslut i ditt ärende kan du läsa beslutet i e-tjänsten. Vi skickar inte ut beslut via post.

Tips till dig som ansöker

Samla gärna ihop alla uppgifter om inkomster och utgifter innan du börjar fylla i ansökan. Du måste fylla i alla fält innan du kan skicka iväg ansökan.

Du ansvarar för att uppgifterna du lämnar stämmer. Du måste kunna visa att uppgifterna stämmer om vi ber dig göra det.

Ibland kan du behöva komplettera ansökan med fler uppgifter. Du får då ett meddelande i e-tjänsten med information om vad du behöver komplettera.

Kontakt med socialsekreterare

Inför utbetalning är det högt tryck och kan därför vara svårt att få tag på sin socialsekreterare under 20-27 varje månad.

På grund av rådande läge kan det även resten av månaden dröja att få återkoppling. Vårt mål är att ringa upp så snart som möjligt utifrån rådande resurser.

Behöver du hjälp att fylla i ansökan?

Om du vill ha hjälp att veta hur du ansöker om försörjningsstöd via e-tjänsten kan du kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00 (tryck 1 för socialt stöd och omsorg). Du kan också besöka kundtjänst i stadshuset Brinken eller prata med din handläggare.

Det är viktigt att du fyller i alla fält på blanketten. Blanketter på svenska och på andra språk hittar du längre ner på denna sida.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Överklagan måste vara skriftlig.

Skicka in din överklagan till:

Socialnämnden
Skellefteå kommun
931 85 Skellefteå

Socialnämnden lägger till ett yttrande till din överklagan och skickar den vidare till förvaltningsrätten.

Ansök igen via pappersblankett

Blanketten ska vara fullständigt ifylld. Om du/ni inte har fyllt i alla uppgifter på ansökningsblanketten är ansökan ej komplett. Kontakta handläggare på försörjningsstöd vid frågor eller om du vill ansöka via internet.

ANSÖKAN AVSER MÅNAD *Obligatorisk uppgift

I denna ruta fyller du/ni i vilken månad ansökan avser. Om ansökan avser bistånd till annat ska detta specificeras under rubriken.

HANDLÄGGARE

Om du/ni vet vem som är din/er handläggare skriv det i denna ruta. Annars skriv ”vet ej”.

PERSONUPPGIFTER SÖKANDE *Obligatorisk uppgift

Fyll i namn, personnummer och kontaktuppgifter för dig/er som ansöker om ekonomiskt bistånd. Om ni är gifta eller sambo ska även medsökande fylla i uppgifter.

HAR DET SKETT FÖRÄNDRINGAR SEDAN SENASTE ANSÖKAN? *Obligatorisk uppgift

Under denna rubrik är det viktigt att du/ni skriver upp alla förändringar sen senaste ansökan. Det gäller t.ex. sysselsättning, familjeförhållanden, flytt, att ett barn har flyttat hemifrån eller att ett hemmavarande barn har
tagit studenten.

Boende/ Ekonomi

Om det har skett någon förändring avseende boendesituationen sedan den förra ansökan om bistånd behöver det fyllas i under denna rubrik. Detta kan vara exempelvis hyreshöjning, flytt eller inneboende. Fyll
i förändringar gällande hushållets inkomster. Det är viktigt att fylla i alla nya inkomster som tillkommit sedan din förra ansökan. Som t.ex. lön eller beviljat bidrag från annan myndighet. Skriv också om du/ni har lämnat
in en ansökan om bidrag från annan myndighet. Om det inte har skett några förändringar under de olika rubrikerna, kryssa i ”nej”.

ANSÖKAN AVSER *Obligatorisk uppgift

Fyll i förfallodatum och belopp för de kostnader du/ni ansöker om bistånd till. Utgifter du/ni inte ansöker om bistånd till ska markeras med noll kr i rutan. Det är viktigt att fylla i alla rutorna underkostnader. Om alla
rutor inte är ifyllda är ansökan inte komplett.

Exempel: Om hushållets hyra är 3000 kr/månad och du/ni inte har någon elkostnad, fyll i utgiftsrutorna på följande sätt:

Exempel på hur du fyller i

Kostnader

Förfallodatum

Kronor

Boendekostnad

171231

3 000

El


0

När det gäller läkarvård och medicin så behöver du ange vem i hushållet kostnaden avser. Kostnader för läkarvård och medicin godkänns som utgifter bara om de ingår i högkostnadsskyddet.

INKOMSTER *Obligatorisk uppgift

Fyll i alla inkomster som hushållet har haft de tre senaste månaderna samt inkomster som hushållet väntar.

Om hushållet inte har en viss inkomst ska det stå ”0” kr i den rutan. Det är viktigt att du/ni fyller i datum för utbetalning.

Exempel: Sökande har lön som utbetalas den 25 november, bostadsbidrag som utbetalas den 27 december samt barnbidrag som utbetalas den 27 januari.

Exempel på hur du fyller i

Typ av inkomst

Belopp och
utbetalningsdag

Belopp och
utbetalningsdag

Belopp och
utbetalningsdag

Lön efter skatt

8600 kr, 171125

0 kr

0 kr

Bostadsbidrag

0 kr

2200 kr, 171227

0 kr

Barnbidrag

0 kr

0 kr

1050 kr, 180127

Om medsökande finns ska även inkomster för medsökande redovisas. Det sker i egen tabell.

FÖRSÖRJNINGSSTÖD FRÅN ANNAN KOMMUN *Obligatorisk uppgift

Ange om du/ni får ekonomiskt bistånd från annan kommun. Om du/ni svarar ja ska det anges för vilken period du/ni fått bistånd.

EVENTUELLA UPPLYSNINGAR DU/NI VILL LÄMNA

Här kan du/ni skriva information som du/ni vill ska nå fram till er handläggare.

SAMTYCKE *Obligatorisk uppgift

Genom att du/ni skriver under blanketten så samtycker du/ni till att kontakt tas med berörda parter avseende de utgifter som du/ni har ansökt om för att din/er ansökan ska kunna utredas. Du/ni samtycker
även till att inkomster från andra myndigheter och arbetsgivare kan tas med i beräkningen om de inte angetts på ansökan. Om du/ni vill lämna samtycke till att andra verksamheter eller personer kan kontaktas
så kan du/ni ange det här. Om du/ni inte vill ge samtycke till någon verksamhet/person så kan du/ni ange det under rubriken undantag för samtycke.

UNDERSKRIFT OCH SANNINGSFÖRSÄKRAN *Obligatorisk uppgift

För sambo och gifta behöver både sökande och medsökande skriva under blanketten för att ansökan ska vara komplett. Fyll i datum för underskrift och signera blanketten. Genom att skriva under ansökningsblanketten försäkrar du/ni att uppgifterna på blanketten är fullständiga och riktiga. Du/ni lovar att omgående meddela Socialtjänst – försörjningsstöd om uppgifterna förändras. Du/ni intygar att du/ni vet att det är straffbart att lämna oriktiga uppgifter och att det kan leda till polisanmälan om misstänkt bidragsbrott samt skyldighet att återbetala det ekonomiska bistånd som har utbetalats utifrån oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Senast uppdaterad: